Actu­a­li­teits­vragen van de Partij voor de Dieren over verloren proces Parc Spel­derholt


Indiendatum: jun. 2012

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over verloren proces Parc Spelderholt, te behandelen tijdens de raadsvergadering op 21 juni 2012

Apeldoorn, 18 juni 2012

Woensdag 13 juni 2012 heeft de rechtbank in Zutphen de bouw- en kapvergunning voor Parc Spelderholt vernietigd. Daarvoor – op 21 december 2010 – had de Raad van State het bestemmingsplan voor hetzelfde gebied al geschorst en op 29 september 2011 vernietigd. De Partij voor de Dieren heeft al verschillende vragen gesteld over de onprofessioneel ogende gang van zaken rondom Parc Spelderholt, waarbij de ene juridische blunder de andere opvolgde. Zo hebben wij in januari 2011 actualiteitsvragen gesteld over de afgegeven omgevingsvergunning aan Tergouw Holding.

Wij waren en zijn van mening dat het maatschappelijk ontoelaatbaar is jegens de bezwaarmakers om een bouw- of kapvergunning af te geven die een omstreden en door de Raad van State geschorst en later vernietigd bestemmingsplan mogelijk te maken. Gezien alle juridische slordigheden, die door de rechtbank aan de kaak worden gesteld, vragen wij ons steeds meer af wat de juridische kwaliteit is van ons gemeentelijk apparaat en of het niet hard nodig is om deze te verbeteren. Daarnaast vragen wij ons af waarom de belangen van één enkele particuliere ondernemer zo door de gemeente worden gepromoot, ogenschijnlijk zonder
rekening te houden met de inmiddels breed gedragen weerstand bij de omwonenden en zonder de belangen van flora en fauna voldoende af te wegen (zeker gezien het feit dat het Parc grenstan een kwetsbaar Natura 2000 gebied).

In april 2012 hebben wij vragen gesteld over de handhaving van de illegale kap, die tijdens het broedseizoen door Tergouw Holding is gepleegd (zie bijlage). Op deze vragen hebben wij nog steeds geen antwoord ontvangen. Graag ontvangen we de antwoorden vóór de bespreking van deze netelige kwestie op de raadsvergadering van 21 juni.

De Partij voor de Dieren stelt u de volgende actualiteitsvragen:

a. Hoe verklaart u dat de gemeente in deze beladen kwestie steeds weer door de rechterlijke macht in het ongelijk wordt gesteld?

b. Het lijkt erop dat de gemeente allerlei slordigheidfouten heeft gemaakt in deze kwestie. Er blijken o.a. diverse stukken niet ter inzage gelegen te hebben en de rechtbank constateert
dat de besluiten/vergunningen niet berusten op een deugdelijke kenbare motivering. Hoe gaat u in de vervolgprocedure en in andere gevallen voorkomen dat er wederom dit soort juridische missers worden gemaakt?

c. Naast de genoemde slordigheden is de rechtbank ook van mening dat het schort aan de onderbouwing van de bouwvergunningen. Een ruimtelijk besluit kan volgens haar niet standhouden indien een later vernietigd bestemmingsplan als de ruimtelijke onderbouwing ten grondslag is gelegd. Verder blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing niet dat de bouw van de geplande appartementen en villa’s vanuit het oogpunt van een goede volkshuishouding wenselijk is.

d. Onze vraag is of u de bouwvergunningen deugdelijk kunt onderbouwen (oftewel kunt u aantonen dat de geplande appartementen en villa’s vanuit het oogpunt van een goede volkshuisvesting wenselijk is, kunt u aangeven wat er overblijft van de voorgestane (landschappelijke) herinrichting van Spelderholt als het totaalplan niet tot uitvoering zou kunnen worden gebracht en kunt u aangeven wat de relatie is van het nu voorliggende
bouwplan tot de thans bestaande ruimtelijke situatie?). Zo ja, hoe luidt die onderbouwing? Zo nee, bent u het dan met ons eens dat de huidige plannen zowel maatschappelijk, landschappelijk als ecologisch gezien ongewenst zijn? Als u het niet met ons eens bent, wilt u dit dan motiveren.

e. Wat is er volgens u mis gegaan in de onderbouwing van de bouwvergunningen en hoe laat u ervoor zorgen dat de onderbouwing van besluiten in het vervolg van hogere kwaliteit zal zijn?

f. Wat heeft de affaire Spelderholt de gemeenschap tot nu toe gekost, o.a. aan juridische procedures en ambtelijke inzet?

g. De bezwaarmakers in deze kwestie zijn de SWMA en de SBNE. Zij hebben de gemeente talloze keren gewezen op tekortkomingen in de besluitvorming. Hiernaar is te weinig geluisterd, waardoor de stichtingen hun gelijk moesten halen bij de rechterlijke macht. A.s. augustus twee jaar geleden hebben burgemeester, wethouders, raadsleden, fractievertegenwoordigers en fractieassistenten op de raadsconferentie in Ermelo een paar uur overleg gehad over hoe met lastige burgers om te gaan. De (algemeen aanvaarde) uitkomst van dat overleg was dat lastige burgers betrokken en meestal zeer deskundig zijn, en dat de gemeente er goed aan zou doen om goed naar ze te luisteren en de geleverde kritiek serieus te nemen. Mede hierom zou de Partij voor de Dieren het verstandig vinden om de genoemde organisaties meer in het vervolgproces te betrekken. Op die manier worden niet alleen verdere juridische procedures in de toekomst voorkomen, hopelijk zal het ook de juridische kwaliteit van de besluiten doen toenemen en zal er sprake zijn van een betere belangenafweging. Is het college het met ons eens dat deze organisaties in het vervolgproces worden betrokken en dat hun bezwaren serieus worden genomen? Waarom wel/niet en op welke manier is het college voornemens om deze stichtingen te betrekken bij devervolgprocedure?

h. Wat is het college voornemens te doen aangaande deze kwestie en op welke termijn, nu
de kap- en bouwvergunningen en het bestemmingsplan zijn vernietigd?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

S.H.D. Voss, fractievoorzitter Apeldoorn

Interessant voor jou

Schriftelijkevragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W betreffende ‘Eerste Haringsmaakles in Apeldoorn\\\'

Lees verder

Schriftelijke vragen aan het college van B&W inzake vuurwerkoverlast en -schade

Lees verder

    word lid Doneer