Schrif­te­lijke vragen aan het College van B&W betreft glad­heids­be­strijding en het strooi­beleid


Indiendatum: okt. 2011

A. Waarom kiest Apeldoorn voor gladheidbestrijding middels pekel?
B. Heeft de gemeente alternatieven voor gladheidbestrijding overwogen?
Zo ja, welke alternatieven en waarom worden deze niet ingezet?
C. Ziet u mogelijkheden voor gladheidbestrijding middels gravel, net als in onze
buurlanden? Zo ja, in welke situaties/omstandigheden? Zo nee, waarom niet?
D. Bent u bereid om de gladheidbestrijding van de afgelopen winterperiode te
evalueren zowel qua effectiviteit als qua schade aan wegen, beplanting, milieu en
voertuigen en daarbij alternatieven voor gladheidbestrijding (waaronder gravel) te
overwegen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen wij deze evaluatie
en een eventueel bijgesteld gladheidbestrijdingsplan verwachten?
E. Bent u bereid een onderzoek uit te voeren naar een gedifferentieerd strooibeleid
afhankelijk van omgeving en toepassingsgebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op
welke termijn kunnen wij het resultaat van dit onderzoek verwachten?

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 2 dec. 2011

A. Zout/pekel is een effectieve methode voor de bestrijding van gladheid in het Nederlandse klimaat. De
negatieve bijwerkingen van zout zijn bij de gemeente bekend en hebben meegewogen in de keuze voor
de bestrijdingmethode. De gemeente streeft ernaar het zoutverbruik zoveel mogelijk te beperken en
strooit daarom al veel jaren volgens de natzoutmethode. Hiermee wordt het zoutverbruik aanzienlijk
beperkt en belandt het zout vooral op het wegdek en niet in de bermen.
B en C.
Ja. Hierbij is ook het strooien met zand of gravel meegewogen. Deze stroefmakende methode werkt
echter slechts bij enkele types gladheid. Bovendien kleven er praktische bezwaren aan. Wij zien dan ook
geen mogelijkheden voor toepassing in de gladheidbestrijding van zand en/of gravel.
Gravel en zand hebben geen dooiende werking en werken vaak maar tijdelijk. Het materiaal blijft op het
wegdek achter of verdwijnt in het rioolstelsel. Het na gladheid vegen van het wegdek en reinigen van de
riolering zijn grote kostenposten.
D. Nee. Zie de antwoorden bij A, B en C.
E. Nee. De gemeente houdt vast aan de gekozen methode van bestrijding met (nat)zout. Zand kan een optie
zijn wanneer bij langdurige en extreme gladheid de gemeente ook buiten de reguliere routes in
woonwijken de gladheid gaat bestrijden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aan het college van B&W betreft het vernietigde bestemmingsplan Spelderholt-Riant.

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake vuurwerkoverlast en -schade.

Lees verder

    word lid Doneer