Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake vuur­werk­overlast en -schade.


Indiendatum: feb. 2012

Voor de Partij voor de Dieren is persoonlijke vrijheid een kernwaarde. De persoonlijke vrijheid van de ene eindigt echter waar die van een ander begint. Het is volgens ons een overheidstaak om op te treden wanneer anderen (mensen en/of dieren) overlast ondervinden door de handelingen van de ene. Wat ons betreft is dit het geval bij vuurwerk.

Het kortdurende plezier dat een minderheid van de bevolking (20%) beleeft aan het afsteken van vuurwerk weegt niet op tegen de lasten die mensen, dieren en de maatschappij ervan ondervinden.

Na elke jaarwisseling worden er weer onrustbarende - maar jammer genoeg gebruikelijke - cijfers bekendgemaakt: vele gewonden, explosies, tientallen auto's in de brand en een stijging van het aantal belaagde hulpverleners. Ook in Apeldoorn was het afgelopen jaarwisseling weer raak. Dit jaar bedraagt de schade aan publieke eigendommen EUR-- en dan hebben we het nog niet eens over de kosten die zijn gemaakt om schade te voorkomen, waaronder een bewustwordingscampagne, kosten om publieke eigendommen tijdelijk te verwijderen en weer terug te zetten en de kosten om alle rommel na de jaarwisseling op te ruimen. In tijden waarin zo fors bezuinigd moet worden, steekt het dat er zoveel gemeenschapsgeld hieraan opgaat. Daarnaast leidt vuurwerk tot enorme milieuvervuiling, veel onveiligheidsgevoelens en stress onder mensen en dieren, gezondheidsklachten (met name voor mensen met bijvoorbeeld astma of COPD) en hebben mensen met een hulphond een groot probleem omdat veel hulphonden te angstig zijn om hun werk goed te kunnen verrichten (dit leidt bijvoorbeeld tot situaties waarin geleidehond en blinde de weg kwijt zijn).

Om deze redenen pleit onze partij voor een landelijk verbod op het afsteken van particulier vuurwerk. Tot het zover is, zouden wij graag zien dat de gemeente Apeldoorn hierin een voortrekkersrol vervult.

De Partij voor de Dieren stelt u hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met ons eens dat particulier vuurwerk leidt tot enorme lasten voor mensen, dieren en de maatschappij en daarom bezwaarlijk is? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met ons eens dat het een groene, duurzame gemeente als Apeldoorn zou sieren als zij een voortrekkersrol vervult in het pleiten voor een landelijk verbod op particulier vuurwerk? Zo niet, waarom niet?

3. Bent u bereid om bij het kabinet en met name minister Opstelten te pleiten voor een landelijk verbod op particulier vuurwerk, zoals al bepleit is door verschillende raadsleden en wethouders? (zie: http://denhaag.groenlinks.nl/files/Brief%20aan%20Opstelten.pdf) Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

4. Er zijn verschillende mogelijkheden om het afsteken van vuurwerk te beperken en/of ontmoedigen, zoals het verbieden van verkoopshows, het beperken van het aantal verkooppunten en het aanwijzen van gebieden waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om een afsteekverbod in te stellen voor parken, weilanden en bossen om dieren in het wild te ontzien. Ook bij seniorenwoningen, verzorgings- en verpleeghuizen, scholen en kinderdagverblijven zou een dergelijk verbod gesteld kunnen worden omdat bekend is dat jonge kinderen en ouderen erg veel stress ondervinden van vuurwerk. Is het college bereid om aanvullende maatregelen te treffen om het afsteken van particulier vuurwerk te beperken en/of ontmoedigen? Zo ja, wanneer kunnen wij voor de jaarwisseling van 2012-2013 een voorstel hiervoor verwachten? Zo nee, waarom niet?

5. Een grote ergernis is dat er mensen zijn die vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Ook dit jaar is er in onze gemeente veel buiten de toegestane tijden afgestoken. Velen, met name jongeren, blijken niet op de hoogte te zijn van de afsteekregels, ondanks de bewustwordingscampagne. Daarom willen wij graag weten hoe afgelopen jaarwisseling de overlast van vuurwerk voor en na de toegestane tijden is aangepakt en in hoeverre deze aanpak effectief was en waarom wel/niet.

6. Bent u bereid om het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden beter aan te pakken? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

S.H.D. Voss, fractievoorzitter

Indiendatum: feb. 2012
Antwoorddatum: 2 apr. 2012

1. Ja. Daarom is de verkoop en het afsteken van vuurwerk aan vergunningen gebonden, dan wel zijn beperkte regels gesteld door de overheid.

2. Hoewel het college van mening is dat Apeldoorn zich graag wil afficheren als groene, duurzame gemeente, betekent dit niet automatisch dat Apeldoorn een trekkersrol wil vervullen in het pleiten voor een landelijk verbod op particulier vuurwerk. Dit omdat het college de landelijke ontwikkeling wenst te volgen.

3. Zie antwoord op vraag 2.

4. Het college is terughoudend in het stellen van extra regels. Het is niet aan de lokale overheid om vanuit het stadhuis voor te schrijven hoe en waar particulier vuurwerk mag worden afgestoken. Bovendien moet rekening worden gehouden met de handhaafbaarheid van beperkende regelgeving. Dit laat onverlet dat het een burgerplicht is overlast voor medeburgers, dieren en omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Daarop kunnen burgers elkaar ook aanspreken.

5. Aanpak van de overlast van vuurwerk is onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen in het kader van de Jaarwisseling. Op het moment dat er een melding is van overlast, zal hierop door de politie gereageerd worden. Bij een overtreding kan de jongere oa. een HALT straf krijgen.


6. We hebben geen signalen dat de huidige aanpak hierin te kort schiet. Desondanks nemen we dit punt mee bij de voorbereidingen van de komende publiekscampagne.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aan het College van B&W betreft gladheidsbestrijding en het strooibeleid

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over paardenleed

Lees verder

    word lid Doneer