Schrif­te­lijke vragen aan het college van B&W betreft het vernie­tigde bestem­mingsplan Spel­derholt-Riant.


Indiendatum: okt. 2011

1. Wij hebben reeds eerder gemeld dat wij de indruk hebben dat het college zich in deze zaak weinig aantrekt van rechterlijke uitspraken; in dit geval door 5 dagen na het vernietigende oordeel van de rechter een bouwvergunning af te geven. Dit vinden wij een zeer kwalijke zaak. Op welke manier denkt u invulling te geven aan de uitspraak van de Raad van State?
2. Waarom heeft de gemeente 5 dagen na het vernietigende oordeel van de Raad van State over het omstreden bestemmingsplan een bouwvergunning verleend aan Riant? Waarom is niet gewacht totdat er een nieuw goedgekeurd bestemmingsplan ligt?
3. In eerste instantie is de gemeenteraad voorgesteld dat de manege verplaatst zou moeten worden omdat dit natuurwinst zou opleveren. Om de verplaatsing te bekostigen, zou woningbouw worden toegevoegd. Nu de verplaatsing van de manege voorlopig niet doorgaat door de uitspraak van de Raad van State, lijkt woningbouw niet nodig te zijn om het aanvankelijke plan uit te voeren. Naar onze mening is het wenselijk om het totale bestemmingsplan, woningbouw en verplaatsing van de manege, mede in dat licht bezien opnieuw te bekijken. Het college lijkt het aanvankelijke plan - ondanks alle bezwaren van de Raad - toch door te willen zetten; met name de woningbouw in het gebied. Volgens ons zijn verplaatsing en woningbouw niet los van elkaar te bezien. Bent u het met ons eens dat het wenselijk is om het totale plan, gezien alle bezwaren, te herzien en de bouw voorlopig stop te zetten? Graag ontvangen we een gemotiveerd antwoord.
4. Is er een sloopvergunning verleend aan Riant? Zo ja, waarom? Wanneer is deze afgegeven en is hierbij een uitgebreid ecologisch protocol van toepassing verklaard? Zo nee, weet u dat Riant al bezig is met de sloop en treedt u hiertegen handhavend op?
5. Het bestemmingsplan is door de Raad van State nietig verklaard omdat er onvoldoende onderzoek is verricht naar de gevolgen voor flora en fauna. Bent u met ons van mening dat wij eerst dit nader onderzoek moeten afwachten voordat gestart wordt met de sloop? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: okt. 2011
Antwoorddatum: 17 nov. 2011

1. Gesuggereerd wordt dat de bouwvergunningen 5 dagen na de vernietiging van het bestemmingsplan verleend zijn. In werkelijkheid heeft het college op 20 september 2011 besloten, dit middels het nemen van een projectbesluit , medewerking te verlenen aan de onderhavige bouwaanvragen. De bouwvergunningen zijn op 28 september 2011 verleend en op 5 oktober gepubliceerd. Op 29 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Wij zullen het totaalplan, in samenhang met alle afzonderlijke belangen en uitgevoerde onderzoeken, in het licht van de uitspraak van de Raad van State afwegen alvorens een nieuw bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

2. Reeds in de beantwoording op vraag 1 hebben wij aangegeven dat de bouwvergunningen reeds op 28 september 2011 verleend zijn. Zodoende heeft de vergunningverlening voor uitspraak van de Raad van State plaatsgevonden. Op het moment van de vergunningverlening was van een vernietiging van het bestemmingsplan geen sprake. Door de werking van het projectbesluit (vaststelling 20 september 2011) bestond er geen wettelijke weigeringsgrond voor de reeds op 30 september 2010 ingediende bouwaanvragen.

3. Aanvullende onderzoeken met betrekking tot de flora en fauna zijn voorafgaande aan de vaststelling van het projectbesluit uitgevoerd. Mede op grond van de uitkomsten van deze onderzoeken, en het ontbreken van mogelijke negatieve effecten van de ammoniakdepositie van de manege op het natura”-2000 gebied “De Veluwe” (immers de verplaatsing van de manege maakt geen onderdeel uit van dit projectbesluit) heeft het college het projectbesluit op grond van een goede ruimtelijke ordening uitvoerbaar geacht. Tevens werd aan de kwalitatieve uitgangspunten van de gemeente Apeldoorn, zijnde de sanering van de bestaande opstallen van het voormalig pluimvee instituut en de nertsenfokkerij, de realisatie van een kwalitatief hoogstaand bouw- en inrichtingsplan en de aanleg van nieuwe natuur geen afbreuk gedaan. Deze voorwaarden maken ook onderdeel uit van de het verleende projectbesluit en de daarmee samenhangende verleende bouwvergunningen. Met de vaststelling van een projectbesluit wordt een deel van het totaalproject gerealiseerd. Aan het totaalproject wordt zodoende geen afbreuk gedaan. Het totaalproject (waaronder de inpassing van de manege) zal moeten worden vastgelegd in een nieuw door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan.

4. Op 30 september 2010 heeft de initiatiefnemer een aanvraag voor een sloopvergunning ingediend. De sloopvergunning is verleend op 14 oktober 2010. Er waren op dat moment geen weigeringsgronden (Flora en faunawet is geen weigeringsgrond voor een sloopvergunning) aanwezig om een vergunning te weigeren. Een uitgebreid “ecologisch protocol” is zodoende niet van toepassing verklaard. Op grond van de wetgeving is de uitvoerder van de sloopwerkzaamheden zelf, op grond van de natuurwetgeving, rechtstreeks gebonden aan de uitvoeringsbepalingen van de Flora en faunawet. Daarmee is het voor de uitvoerder noodzakelijk om bij bepaalde sloopwerkzaamheden rekening te houden met de plichten zoals omschreven in de Flora en faunawet.

5. Een algemene zorgplicht ligt op dat moment bij de uitvoerder en niet bij de gemeente Apeldoorn. Wij zien dan ook geen reden en/of mogelijkheid om de door de gemeente Apeldoorn verleende sloopvergunning in te trekken. Wel hebben wij de uitvoerder gevraagd, alvorens tot de sloop van de gevoelige gebouwen wordt overgegaan, de hiervoor geldende regels neergelegd in de Flora en faunawet te volgen. De Algemene Inspectie Dienst (AID) en de medewerker(s) van de (regio)politie handhaven de Flora- en

faunawet en houden toezicht op de naleving daarvan.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aan het college van B&W betreft stalbranden

Lees verder

Schriftelijke vragen aan het College van B&W betreft gladheidsbestrijding en het strooibeleid

Lees verder

    word lid Doneer