Schrif­te­lijke vragen aan het college van B&W inzake glad­heid­be­strijding


Indiendatum: nov. 2012

Op 20 oktober 2011 heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld
omtrent de wijze van gladheidbestrijding, de effectiviteit van de huidige wijze en
de schade die hierdoor aan mens, dier, natuur en milieu wordt veroorzaakt, met
het verzoek om te onderzoeken of een gedifferentieerd strooibeleid effectiever en
duurzamer is voor milieu en samenleving.
In het antwoord van 15 november 2011 door de afdeling Openbare Werken, wordt benoemd dat
zout/pekel een effectieve methode voor de bestrijding van gladheid is, dat de Gemeente Apeldoorn
volgens de natzoutmethode strooit waardoor het verbruik van zout wordt beperkt, dat het gebruik van
gravel en zand op praktische bezwaren stuit en het reinigen voor een grote kostenpost zorgt, maar
dat zand wel een optie kan zijn bij langdurige gladheid buiten de reguliere routes. Als antwoord op
onze centrale vraag wordt aangegeven dat er geen reden is voor een onderzoek naar een beter of
gedifferentieerd gladheidbestrijding beleid. De huidige werkwijze lijkt te voldoen.
Tijden veranderen, de samenleving verandert, het klimaat verandert en gelukkig komen er nieuwe
inzichten in het bestrijden van gladheid. Regelmatig komen gemeentes in het nieuws met nieuwe
methoden om effectiever – in kosten en in resultaat – de gladheid te bestrijden.
De Gemeente Apeldoorn heeft eind 2011/begin 2012 een proef gehouden met het borstelen van
fietspaden. Een techniek die al decennia in Polen wordt gebruikt om fietspaden schoon te houden.
De PvdD wil graag weten wat de uitkomst van deze proef is en wat de vervolgstappen zijn.
De Gemeente Huizen is recent in het nieuws gekomen omdat ze een meldsysteem heeft
geïntroduceerd met sensoren op zonne-energie die het wegdek meten qua temperatuur, nat of droog
en hoeveel strooizout er ligt. Hierdoor kan men beter preventief strooien.
Nieuwe verwarmingstechnieken worden ook in o.a. Emmen en Woerden toegepast, waarbij warmte
uit de riolering wordt ingezet om het wegdek van onderaf te verwarmen. Innovatieve en duurzame
technieken die voor een structurele oplossing zorgen van het gladheidprobleem.
De Partij voor de Dieren stelt u hierover de volgende vragen:
1. Wat is het resultaat van de proef in de winter 2011/2012 met het borstelen van fietspaden
alvorens te strooien? En wat zijn de vervolgstappen?
2. Er zijn nu al enkele strenge winters geweest in Nederland, waarbij er veel en vaak moest worden
gestrooid. Dit leidt niet alleen tot overlast, ook kost het gemeenten veel geld en heeft het
negatieve consequenties voor flora en fauna. Alternatieven voor pekel zijn daarom erg welkom.
Wisselen gemeenten landelijk ervaringen uit rondom gladheidbestrijding problemen en
innovatieve methoden/technieken/alternatieven? Zo ja, hoe en wat zijn de conclusies uit deze
uitwisseling? Zo nee, zou het college hierin een voortrekkersrol op zich willen nemen? Zo nee,
waarom niet?
3. Zou het zinvol zijn om jaarlijks een werkbezoek te organiseren bij een gemeente die “met succes”
een innovatieve techniek heeft geïntroduceerd in het kader van gladheidbestrijding? Zo ja,
wanneer kunnen we een uitnodiging verwachten? Zo nee, waarom niet?
4. Welke innovatieve manieren worden op dit moment door de Gemeente Apeldoorn onderzocht,
wat zijn tot nog toe de conclusies en in hoeverre gaat het college verder met het experimenteren
met alternatieven van pekelstrooien?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,
S.H.D. Voss, fractievoorzitter

Indiendatum: nov. 2012
Antwoorddatum: 24 nov. 2012

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aan het college van B&W inzake vuurwerkoverlast en -schade

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over waterlozing Vitens in \"Gat van Zevenhuizen\"

Lees verder

    word lid Doneer