Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over water­lozing Vitens in \"Gat van Zeven­huizen\"


Indiendatum: jan. 2013

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde. Over de waterlozingen van Vitens in het Gat van Zevenhuizen.

Geacht college,

Medio december 2012 werd de Apeldoornse bevolking opgeschrikt door berichten in de Stentor over lozingen van overtollig drinkwater door het waterleidingbedrijf Vitens in het z.g. “Gat van Zevenhuizen”, de voormalige illegale stortplaats aan de Amersfoortseweg, ten westen van de Koningin Julianatoren. Op zich is het lozen van schoon water niet verboden, maar in het Gat van Zevenhuizen zijn hoge concentraties van schadelijke stoffen aangetoond, waaronder het giftige cyanide en arseen, de zware metalen chroom, koper, nikkel, lood, zink en bovendien de kankerverwekkende PAK’s. Doordat de stortplaats indertijd niet is afgedekt bestaat het gevaar dat deze bodemverontreinigingen langzaam zullen oplossen in het geloosde water en uiteindelijk in het naar het oosten stromende grondwater terecht zullen komen, en omdat Vitens op slechts 1120 m ten oosten van het Gat van Zevenhuizen grondwater oppompt voor de drinkwaterbereiding, bestaat er naar de mening van de Partij voor de Dieren ontegenzeggelijk gevaar voor de volksgezondheid. Dat er inmiddels al verontreiniging van het grondwater is opgetreden, blijkt, volgens de Stentor, uit een provinciale rapportage uit 2006, waarin wordt vastgesteld dat het grondwater ter plaatse (van het Gat van Zevenhuizen) “matig en/of sterk is verontreinigd met één of meerdere stoffen”.
Vitens heeft verklaard dat het niets doet dat tegen de bestaande voorschriften ingaat.

De Partij voor de Dieren stelt u in dit kader de volgende schriftelijke vragen:

a. Is het college van B & W het met de Partij voor de Dieren eens dat de lozingen van water door ons drinkwaterbedrijf Vitens op deze sterk verontreinigde en onafgedekte stortplaats, zo dicht bij het punt waar ditzelfde Vitens ons drinkwater oppompt, als onverantwoordelijk handelen moet worden aangemerkt? Zo neen, waarom niet?
b. Waarom heeft Vitens er voor gekozen om water uitgerekend in een vervuild gebied te lozen en waarom heeft de gemeente daaraan (via het aanleggen van het buizensysteem) medewerking verleend?

In het rapport dat de provincie Gelderland in 2000 over het Gat van Zevenhuizen liet schrijven, werd gemeld dat in verband met de drinkwaterwinning regelmatig grondwatermonsters worden genomen. In hetzelfde rapport wordt echter ook gemeld, dat deze monsters niet volgens de eisen zoals deze in het Verkennend Onderzoek Stortplaatsen zijn gesteld, worden genomen.
c. Is dit bericht van de Stentor correct? Zo ja, zijn de metingen, doordat de monsters niet volgens de eisen zijn verricht, te hoog of te laag uitgevallen? Is, indien de metingen te laag zijn uitgevallen, de volksgezondheid in gevaar gekomen?
d. Was het college van B & W er indertijd mee bekend dat de monsters niet volgens de
bovenvermelde eisen werden genomen? Zo neen, waarom niet?
e. Is het college van B & W het met de Partij voor de Dieren eens dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn grondwatermonsters onder het Gat van Zevenhuizen te nemen op een manier die wel voldoet aan de eisen, zoals die in het Verkennend Onderzoek Stortplaatsen worden gesteld? Zo neen, waarom niet?

In de Stentor wordt gemeld dat de stortplaats door de provincie Gelderland niet meer als “voormalige stortplaats” wordt aangemerkt, omdat de aanwezige hoeveelheid “bodemvreemd materiaal” minder dan vijftig procent bedraagt. Het gaat hier om percentages van het volume .
f. Is het college van B & W het met de Partij voor de Dieren eens dat de criteria voor een stortplaats van bouw- en sloopafval niet opgaan voor een stortplaats waar behalve dit bouw- en sloopafval ook stoffen zijn gedumpt die al in veel geringere hoeveelheden schadelijk zijn voor de volksgezondheid? Zo neen, waarom niet?
g. Is het college van B & W het met de Partij voor de Dieren eens om, hangende de diverse onderzoeken en gesprekken die momenteel plaatsvinden, de lozingen voorlopig op te doen schorten? Zo neen, waarom niet?
h. Bevinden zich binnen de gemeente Apeldoorn nog meer voormalige stortplaatsen die niet als zodanig worden aangemerkt omdat het volumepercentage bodemvreemd materiaal minder dan vijftig procent bedraagt, maar waar wel gevaarlijke concentraties gevaarlijke stoffen zijn gemeten? Zo ja, waar?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren Apeldoorn,
S.H.D. Voss, fractievoorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen aan het college van B&W inzake gladheidbestrijding

Lees verder

Schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren betreft verstoring van dieren door onderhoud aan groenvoorzieningen

Lees verder

    word lid Doneer