Schrif­te­lijke vragen van Partij voor de Dieren betreft verstoring van dieren door onderhoud aan groen­voor­zie­ningen


Indiendatum: jan. 2013

Geacht college,

Op 8 september 2010 ontvingen wij van u een overzicht van diverse thema’s

Op 8 september 2010 ontvingen wij van u een overzicht van diverse thema’s en wettelijke
kaders rondom dierenwelzijn (zie overzichtsnotitie gemeentelijk dierenwelzijn). Een van de
thema’s die hieronder valt is het beheer van het openbaar groen. De gemeente kan in haar
eigen groenbeheer rekening houden met dieren, bijvoorbeeld als het gaat om diervriendelijke
bestrijdingsmethoden, de aanleg van bloeiende oevers en wegbermen. In het overzicht is
opgenomen dat de gemeente bij het beheer van het openbaar groen “in de praktijk” al
rekening houdt met dieren (zie p. 3 onder G3), maar hiervoor nog geen beleid heeft
ontwikkeld in bijvoorbeeld groenstructuur-, ecologische en natuurontwikkelingsplannen.

In deflora- en faunawetgeving zijn randvoorwaarden geregeld, onder meer dat er rekening
gehouden dient te worden met het broedseizoen en met de winterslaap van dieren. En in
artikel 9 t/m 11 staat letterlijk dat beschermde dieren (waaronder egels) niet gedood of
verwond mogen worden, dat ze niet opzettelijk mogen worden verontrust en tevens is het
verboden om rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te
verstoren.

Ondanks de toezegging van het college dat in het groenbeheer in de praktijk reeds rekening
wordt gehouden met dieren, heeft de Partij voor de Dieren afgelopen weken verschillende
brieven en meldingen van bezorgde burgers ontvangen dat dit in ieder geval in de
winterperiode niet het geval is (zie o.a. de ingekomen brief van mevrouw Walhof). Het
gemeentelijk groenbeheer houdt er namelijk geen rekening mee dat dieren vanwege de kou
en hun winterslaap beschutte plaatsen nodig hebben. Op dit moment wordt er onderhoud
gepleegd aan bosplantsoenen. Door bosmaaiers wordt de onderlaag bij bomen en van
bosjes volledig verwijderd. Dit leidt ertoe dat dieren, zoals egels, padden, kikkers en
salamanders hun bescherming kwijtraken. Dit heeft ertoe geleid dat burgers, nadat
onderhoud aan openbaar groen was gepleegd, al verschillende dode of verwonde dieren

(waaronder egels en delen van egels) hebben gevonden. Wij stellen u daarom de volgende
vragen:

1. Wordt in de huidige onderhoudsplannen voor het openbaar groen rekening
gehouden met dieren? Zo ja, wordt in deze plannen rekening gehouden met het feit
dat dieren in de winter beschutting nodig hebben en dat deze beschutting niet
verstoord mag worden? Zo nee, waarom wordt in de huidige onderhoudsplannen
voor openbaar groen geen rekening gehouden met dieren?
2. Volgens de overzichtsnotie wordt “in de praktijk” bij het beheer van het openbaar
groen rekening gehouden met dieren. Wilt u specificeren wat dit precies inhoudt?
Oftewel, op welke manieren probeert u het beheer van de openbare ruimten
diervriendelijk uit te voeren?

3. In verschillende gemeenten wordt gewerkt met een leidraad beheer
groenvoorzieningen, een groenbeleidsplan of een groenstructuurplan, waarin onder
andere wordt ingegaan op de uitgangspunten bij het beheer van groenonderhoud. Is
het college voornemens om een dergelijk plan op te stellen? Zo ja, wanneer kunnen
we dit verwachten? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college voornemens om ervoor te zorgen dat dieren voortaan hun
beschutting wel behouden en/of niet gestoord worden in hun winterslaap? Zo ja, op
welke manier wordt dit uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
5. Hoe wil het college in de toekomst garanderen dat er bij het onderhoud van het
openbaar groen geen overtredingen meer plaatsvinden van de flora- en
faunawetgeving inzake artikel 9 t/m 11? Hoe denkt het college deze garanties naar
de raad te communiceren en in de praktijk te borgen?

S.H.D. Voss, fractievoorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over waterlozing Vitens in \"Gat van Zevenhuizen\"

Lees verder

Schriftelijke vragen over ontwikkelingen LOG Beemte/Vaassen

Lees verder

    word lid Doneer