Schrif­te­lijke vragen over ontwik­ke­lingen LOG Beemte/Vaassen


Indiendatum: apr. 2013

Schriftelijke vragen van Gemeentebelangen en de Partij voor de Dieren over recente ontwikkelingen bij het LOG Beemte/Vaassen

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 22 april 2013 van het college van B & W een brief ontvangen (gedateerd 19 maart) over het beleid t.o.v. het LOG na schorsing van het planMER

door de Raad van State, in een voorlopige voorziening d.d. 21 juli 2012, aangespannen door de Stichting Gebiedsgroep LOG en Omgeving.

1. Waarom heeft de raad deze brief pas op 22 april ontvangen, terwijl de raad van Epe dezelfde brief een maand eerder heeft ontvangen?

In de brief stelt het college:

"De provincie heeft aangegeven dat de subsidieregeling niet verlengd wordt. Dit houdt in dat de bedrijven die gebruik maken van deze subsidieregeling medio 2014 grotendeels verplaatst moeten zijn. Het is van groot belang dat de bedrijven tijdig een omgevingsvergunning hebben. Om die reden wordt gekeken voor welke bedrijven er een uitgebreide Wabo procedure gevoerd kan worden (afwijking van het bestemmingsplan)".

2. a. Is het college van mening dat dit een wettige methode is om de schorsing door de voorlopige voorziening van de Raad van State te omzeilen? Zo ja, waarom, zo neen, waarom niet?

b. Is het college van mening dat dit een ethische methode is die past binnen de afspraken van "behoorlijk bestuur" om de schorsing door de voorlopige voorziening van de Raad van State te omzeilen? Zo ja, waarom, zo neen, waarom niet?

3. Is het college voornemens om dit beleid toe te gaan passen op alle inplaatsers binnen de gemeente Apeldoorn? Zo ja, waarom, zo neen, op welke wel, op welke niet en wat is de argumentatie hierachter?

In de brief wordt medegedeeld dat op 8 april 2013 bestuurlijk overleg zal plaatsvinden tussen de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn en Epe, waarna de inplaatsende bedrijven zullen worden geïnformeerd over de voortgang.

4. Waarom heeft het college de raad niet tijdig geïnformeerd over dit overleg met de provincie Gelderland?

5. Is het college alsnog bereid om de raad over de uitkomsten van dit overleg te informeren? Zo ja, wanneer, zo neen, waarom niet?

Uit de provinciale bekendmakingen blijkt dat een op 5 december 2012 ingediende aanvraag voor een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet voor nieuwbouw van een vleeskalverenhouderij aan de Bloemenkamp ongenummerd (nabij nummer 8), 7341 PP Beemte Broekland, gemeente Apeldoorn, van 30 januari 2013 tot 13 maart 2013 ter inzage heeft gelegen en dat daarop geen zienswijzen zijn ontvangen.

6. Waarom heeft het college hier, op grond van de schorsing van het planMER, geen bezwaar tegen aangetekend?

Namens de fracties van Gemeentebelangen en de Partij voor de Dieren,

Theo van Kerkhof en Jeanco Lapierre Armande

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren betreft verstoring van dieren door onderhoud aan groenvoorzieningen

Lees verder

Schriftelijke vragen aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake luchtwassers in de intensieve veehouderij

Lees verder

    word lid Doneer