Schrif­te­lijke vragen betreft de afval­ver­werking van luiers aan het college van B&W


Indiendatum: mei 2011

Schriftelijke vraag van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake over de afvalverwerking van luiers.

Tijdens de PMA van 26 mei j.l. heeft de Partij voor de Dieren de vraag gesteld of luiers en incontinentiemateriaal afzonderlijk ingezameld zouden kunnen worden in Apeldoorn, zoals in verschillende andere gemeenten waaronder Deventer al gebeurt. Volgens de betrokken wethouder zou dit niet mogelijk zijn omdat de fabriek die deze stroom verwerkt, niet meer bestaat. Knowaste te Arnhem is inderdaad failliet gegaan, maar er blijken wel degelijk alternatieven te bestaan, waaronder Orgaworld in Lelystad, die binnenkort een vergistingsinstallatie in Den Bosch wil neerzetten die luiers gebruikt voor het opwekken van stroom (zie: http://www.ed.nl/specials/jongegezinnen/8770386/Nachtlampje-brandt-op-poepluier.ece). Uit het TNO-rapport “Milieu-effecten van de verwerking van luiers in Amsterdam” (zie: http://www.dmb.amsterdam.nl/publish/pages/130398/milieueffectenvandeverwerkingvanluiersinamsterdam.pdf) blijkt bovendien dat gescheiden inzameling van GFT en luiers en vergisting hiervan in de installatie van Orgaworld de voorkeur heeft op basis van de bijdrage aan het broeikaseffect.

De Partij voor de Dieren stelt u in dit kader de volgende schriftelijke vraag:

Was u op de hoogte van het bestaan van Orgaworld en de uitbreidingsplannen in Den Bosch? Zo ja, waarom hebt u dit alternatief tijdens de PMA niet genoemd en waarom is dit alternatief terzijde geschoven? Zo nee, wat vindt u van dit alternatief en hoe luidt, met deze bovenstaande kennis, uw antwoord op de vraag of luiers en incontinentiemateriaal afzonderlijk ingezameld kunnen worden in Apeldoorn? Wilt u uw antwoord s.v.p. motiveren.

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,
Harry Voss

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 8 jun. 2011

Beantwoording vragen:
1. De inzameling en verwerking van luiers is eerder in de gemeenteraad besproken. Tijdens de behandeling van het actieplan afval in 2006, het eerste plan na de evaluatie van diftar in 2005, werden door de raad ook vragen gesteld over de inzameling van luiers. Er is toen onderzocht wat de mogelijkheden waren (het verwerkingsbedrijf voor luiers, Knowaste, was toen nog in bedrijf) voor de inzameling en verwerking van deze afvalstroom. In de PMA van 29 juni 2006 is door de verschillende fracties divers gereageerd op de plannen voor een aparte luierinzameling. Kern toen was met name dat een specifieke groep mensen, met kinderen, een voordeel zouden kunnen halen, waarvan de kosten verdeeld zouden worden over alle huishoudens. Een keuze die ingaat tegen het uitgangspunt van diftar, namelijk dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn aanbiedgedrag.


Dan als antwoord op uw vragen. Zeker zijn wij bekend met de het bedrijf Orgaworld in Lelystad. Op dit moment gaat o.a. het gescheiden ingezamelde luierafval van Deventer hiernaar toe. Daar wordt het vermengd met het GFT (uit Flevoland) en vervolgens verwerkt (vergist). Deventer en diverse andere gemeenten zijn echter van plan om hiermee te gaan stoppen.


Er zijn diverse redenen waarom gemeenten willen stoppen:

1. Het kost geld. Voor Deventer circa € 1 per huishouden extra.
2. Het wordt apart ingezameld en vervolgens weer gemengd. Dit is communicatief een vreemde boodschap.
3. Het belangrijkste argument is echter dat de verwerking door Orgaworld ter discussie staat. Door het mengen van het gft met luiers komen er diverse stoffen, na vergisting, in het uiteindelijke product. Dit product mag in Nederland nog wel worden afgezet (compost), maar in Duitsland bijvoorbeeld niet. Hierover is landelijk veel discussie. Zo is er bijvoorbeeld een brief van de branchevereniging van afvalverwerkers naar het ministerie gestuurd met de vraag om dit ook in Nederland te gaan verbieden.

De aparte inzameling van luiers was ooit opgezet door veel gemeenten toen het bedrijf Knowaste nog bestond. Helaas is dit bedrijf gestopt toen het Canadese moederbedrijf de vestiging in Arnhem sloot.

Op veel plekken in Nederland worden nu initiatieven ontplooid om alsnog een luierverwerking op te zetten. Er is een behoefte en de markt zoekt nu naar mogelijkheden. Echter, zie ook bovenstaande drie overwegingen, dit is niet direct goed en adequaat geregeld. Uiteraard houden we deze initiatieven in de gaten.

Onze conclusie is dat er op dit moment geen kostenneutrale, adequate inzamel- en verwerkingsmogelijkheden zijn en dat aparte inzameling niet geheel conform het diftar-uitgangspunt is (kostenneutraliteit). Uiteraard houden wij initiatieven in Nederland in de gaten om te beoordelen of dit voor Apeldoorn goede mogelijkheden biedt of kan gaan bieden. Criteria ten aanzien van milieu, duurzaamheid en financiën zullen bij de beoordeling van deze initiatieven een rol spelen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W met betrekking tot Parc Spelderholt

Lees verder

Schriftelijke vragen over aangebrachte asbest in Loenen aan het college van B&W

Lees verder

    word lid Doneer