Schrif­te­lijke vragen over aange­brachte asbest in Loenen aan het college van B&W


Indiendatum: mei 2011

Geacht college,


Bij de Vrijenbergweg te Loenen is een openbaar pad met een grote hoeveelheid asbest tussen het aangebrachte puin om het pad te verharden. Aangezien asbestpuin zeer schadelijk voor de mens is, zijn wij hier logischerwijs erg van geschrokken. De Partij voor de Dieren stelt u over deze gevaarlijke situatie de volgende vragen:

1. Is het u bekend dat op genoemde plek in het verleden asbest is gestort? Zo ja, waarom is dit nog niet gesaneerd?
2. Bent u voornemens deze plek met spoed af te zetten en de plek door een gecertificeerd bedrijf te laten saneren? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
3. Zijn er meer wegen en paden bij u bekend met asbestpuin? Zo ja, welke en bent u voornemens om hiertegen maatregelen te nemen? Zo ja, op welke termijn?
4. In hoeverre controleert u landwegen en half- tot onverharde paden op asbest? Bent u voornemens om dit intensiever te controleren? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u in het bezit van een overzicht van wegen en paden waar zich nog asbest in bevindt? Zo ja, wilt u de raad van dit overzicht in kennis brengen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

Harry Voss, fractievoorzitter

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 30 jun. 2011

Beantwoording vragen:
1. Tot het moment van uw melding was niet bekend dat op de door u aangegeven plek asbest is gestort.

2. Omstreeks het tijdstip van de indiening van uw vragen heeft een ander raadslid deze zaak gemeld bij het team Handhaving van de afdeling Milieu/OW. Medewerkers van dit team hebben de locatie bezocht en inderdaad asbestverdacht materiaal aangetroffen. Om zekerheid te verkrijgen is een ter zake kundig adviesbureau ingeschakeld om uitsluitsel te geven of het in dit geval asbest betreft. De eigenaren van de twee percelen waarover het -weliswaar opengestelde- niet openbare particuliere pad loopt zullen op de hoogte worden gesteld van de uitslag van dit onderzoek.
De gemeente zal geen opdracht geven de locatie te saneren. De locatie is gemeld bij de VROM-inspectie. Zij zijn op grond van het Besluit Asbestwegen bevoegd gezag en zullen op de juridische kant, zoals mogelijke afsluiting van het pad en de opruimverplichting door de eigenaren toezien.
3. Er zijn bij ons geen openbare wegen en paden bekend met asbestpuin.
4. De gemeentelijke openbare halfverharde en onverharde wegen en paden worden jaarlijks geschouwd en onderhouden. Tijdens deze rondes en de uitvoering van het onderhoud vindt impliciet controle plaats op de aanwezigheid van asbest.
5. Nee. Schouw en onderhoud hebben geen gemeentelijke openbare wegen of paden opgeleverd waarin asbestverdacht materiaal aanwezig is.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreft de afvalverwerking van luiers aan het college van B&W

Lees verder

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W betreft ongevallen met eenden

Lees verder

    word lid Doneer