Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W betreft onge­vallen met eenden


Indiendatum: mei 2011

Vragen PvdD

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld, inzake maatregelen tegen ongevallen met eenden:

1. Bent u bekend met het probleem van te lage duikers, waardoor eenden over de weg lopen en het risico op aanrijdingen met eenden groot is? Zo ja, weet u of dit probleem ook bij andere duikers dan die bij de Aluminiumweg het geval is? Zo nee, wilt u onderzoeken bij welke andere duikers dit probleem ook vóórkomt?

2. Bent u bereid om maatregelen te nemen om het aantal verkeersongevallen met eenden te verlagen? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: mei 2011
Antwoorddatum: 27 jun. 2011

Beantwoording vragen PvdD

1. Ja, het college is op de hoogte gebracht van het feit dat op genoemde locatie overstekende eenden worden doodgereden. Er zijn geen meldingen bekend van doodgereden eenden op andere locaties, dus het college ziet geen aanleiding hier onderzoek naar te doen.

2. Het Waterschap voert periodiek onderhoud uit en verwijdert op een aantal plaatsen zand uit de beek. Het is echter niet zeker of daarmee het waterpeil ter hoogte van de duiker wordt verlaagd. Het Waterschap geeft aan dat dit onderhoud rond 15 juli gaat plaatsvinden. Het college heeft onderzocht welke maatregelen verder mogelijk zijn, echter deze zijn zeer duur of kunnen overlast opleveren voor bewoners. Het college heeft derhalve besloten om geen aanvullende maatregelen te treffen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over aangebrachte asbest in Loenen aan het college van B&W

Lees verder

Schriftelijke vragen aan het college van B&W betreft stalbranden

Lees verder

    word lid Doneer