Schrif­te­lijke vragen over Weide­vogels


Indiendatum: jun. 2017

De gemeente Apeldoorn heeft als doelstelling om de biodiversiteit te versterken. Op dit moment neemt de populatie weidevogels in een rap tempo af. De vogelbescherming publiceerde hierover laatst alarmerende cijfers.

Veel boeren en jagers menen dat dit de schuld is van (veelal beschermde) (roof)dieren, zoals vossen, ooievaars en buizerds (zie artikel in de Stentor dd 11-5-2017 Maaiende boeren boos op raadslid). Veel biologen en de Vogelbescherming menen echter dat veel boeren veel te weinig rekening houden met weidevogels door te vroeg te maaien waardoor de nesten kapot worden gemaakt (dit is overigens verboden op de grond van de Wet natuurbescherming: inheemse vogels, eieren en nesten zijn beschermd, boeren hebben hiervoor een zorgplicht[1]) en/of de dieren nog te weinig beschutting kunnen vinden om zich te beschermen tegen roofdieren. De Vogelbescherming vindt ook dat de overheid te weinig doet om weidevogels te beschermen en heeft hierover een klacht ingediend bij de Europese commissie (https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/?bericht=2032). Er zijn boeren die de belangen van de boeren (veevoer) en weidevogels wel goed kunnen combineren, bijvoorbeeld door de maaidatum uit te stellen na 15 juni, mozaïekbeheer en kruidenrijk grasland. Voorbeelden van boeren die dit doen zijn te vinden in de brochure “Slimme vogels, de praktijk van boeren met natuur”, uitgegeven door de vogelbescherming.

Wij stellen hierover de volgende vragen:

1. Aantallen

Hoeveel weidevogels zijn er in Apeldoorn en hoe is de trend van afgelopen 20 jaar? Is de achteruitgang net zo dramatisch als in de landelijke cijfers van de Vogelbescherming?

[1] Verbodsbepalingen vogels.3.1 van die wet. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland aanwezige in het wild levende vogels te doden of te vangen. Het is verboden opzettelijk nesten ,rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben. Het is verboden vogels opzettelijk te storen.


2. Visie:

Ziet het college de achteruitgang van de weidevogels als een probleem en vindt zij dat de gemeente eraan moet werken om de achteruitgang van de weidevogels te bestrijden? Zo ja, welke rollen zijn er mogelijk voor de gemeente? Zo nee, waarom niet?

3. Beleid:

Heeft de gemeente al beleidsmaatregelen om de achteruitgang van weidevogels aan te pakken? Zo ja, welke? Zo nee, is het college van plan om hiervoor beleid voor te stellen? En in het college van plan om verdergaand beleid voor te stellen om weidevogels beter te beschermen?

4. Preventie:

Is het college bereid om in het kader van preventie boeren te informeren over de mogelijkheden om weidevogelvriendelijk te werken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

5. Toezicht en handhaving:

5a. Het opzettelijk kapotmaken van de nesten en het doodmaaien van dieren is heel moeilijk te constateren voor handhavers. Als dit geconstateerd wordt, is het een economisch delict. In hoeverre is er afgelopen 5 jaar gecontroleerd op dit soort delicten, hoe vaak zijn er misstanden geconstateerd en hoe en hoe vaak heeft dit geleid tot vervolging?

5b. In het kader van de algehele zorgplicht kunnen de landbouwers wel worden benaderd door de toezichthouders van het team THOR. En ze kunnen op hun plicht worden gewezen (het opzoeken van nesten/ markeren van deze plekken voor het maaien, laten staan van randen enz.). In hoeverre zijn landbouwers afgelopen 5 jaar benaderd in het kader van de algehele zorgplicht en wat zijn de resultaten hiervan?

5c. Is het college voornemens om de toezicht en handhaving van weidevogelbescherming te verscherpen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

6. Overig

Is het college voornemens om nog andere maatregelen te nemen om weidevogels beter te beschermen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Harry Voss

Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over handhaving wet Milieubeheer

Lees verder

Schriftelijke vragen dieren Drakenbootfestival

Lees verder

    word lid Doneer