Schrif­te­lijke vragen over hand­having wet Mili­eu­beheer


Indiendatum: apr. 2017

Vanaf 1993 is de Wet Milieubeheer in werking getreden.

Deze wet verplicht bedrijven en organisaties, die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimaal 50.000 kWh elektra en/of 25.000 kuub gas, alle energiebesparende maatregelen te realiseren met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

Uit onderzoek (1) blijkt dat het besparingspotentieel bij de desbetreffende bedrijven zeer groot is. Een goede handhaving kan leiden tot realisatie van dit enorme potentieel.


De Wet Milieubeheer wordt weinig nageleefd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt grotendeels bij gemeenten die vaak andere prioriteiten stellen in handhaving. Ook in Apeldoorn is de handhaving tot nog toe ondermaats.


Op dit moment vanuit het Rijk en de provincie druk uitgeoefend om in te zetten op versterkte handhaving. De provincie heeft hiervoor ook tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld. Uit de presentatie (2) van de OVIJ in februari van dit jaar en uit beantwoording van eerdere vragen van de Partij voor de Dieren over dit onderwerp (3) blijkt dat er vanaf 2014 (meer dan 20 jaar na invoering van de Wet Milieubeheer) extra prioriteit is gegeven aan energieverbruik en besparingspotentieel bij de handhaving. Uit de presentatie van de OVIJ (en vragen door de Partij voor de Dieren) bleek echter ook dat de gemeente nog weinig zicht had op de bedrijven die vallen onder het regime van de energiebesparende maatregelen.


Wij stellen hierover de volgende vragen:


1. In de presentatie van de OVIJ staat dat er circa 1250 bedrijven in Apeldoorn zijn, die vallen onder het regime van de energiebesparende maatregelen. In de notitie financiële rolneming gemeente in de energietransitie (4) staat dat er circa 1400 bedrijven hieronder vallen. Hoeveel bedrijven zijn het nu precies?


2. Hoeveel van de bedrijven onder vraag 1 genoemd
a) zijn bij naam en adres bekend bij de OVIJ/gemeente,
b) zijn gecontroleerd of zij voldoen aan de energiebesparingsmaatregel van de Wet Milieubeheer, c) voldoen aan deze maatregel?

1 Uit het onderzoek “Verbetering referentiebeeld utiliteitssector” door het Energieonderzoek Centrum Nederland in 2014 is berekend dat met handhaving van de wet milieubeheer 32% van de totale besparingsdoelstelling in 2020 voor de gehele gebouwde omgeving, dus inclusief de woningbouw, behaald kan worden. ECN schrijft in hetzelfde rapport dat er nog meer besparing mogelijk is wanneer de energiebesparende maatregelen gecombineerd worden uitgevoerd: ‘Een belangrijke constatering is dat dit besparingspotentieel significant toeneemt, wanneer een terugverdientijd gerelateerd zou zijn aan een pakket aan maatregelen, in plaats van aan afzonderlijke maatregelen. Het effect van een pakketbenadering op de hiermee gepaard gaande investeringskosten en arbeidsinzet is nog veel groter.’
2 Zie: https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/4989711/1
3 Zie:
https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/2656259/1/Beantwoording_schr_vragen_PvdD_over_lokale_duurzaamheid
4 Zie: https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/5029345/1


3. Hoe vaak is er vanaf 1993 geconstateerd dat een Apeldoorns bedrijf niet voldoet aan de energiebesparingsmaatregel van de Wet Milieubeheer? En hoe vaak is er vervolgens handhavend opgetreden?


4. Hoe vaak zijn bedrijven in de vergunningverlening gehouden aan het voldoen aan de energiezorgplicht uit de Wet Milieubeheer en hoe vindt het toezicht hierop vervolgens plaats?


5. Is bekend wat het besparingspotentieel van Apeldoorn is wanneer alle bedrijven de energiemaatregelen zouden uitvoeren die de Wet Milieubeheer van hen vraagt?


6. Wat voor impact heeft de bezuinigingstaakstelling op de OVIJ wat betreft de handhaving op de energiezorgplicht?


7. Er wordt nu geëxperimenteerd met de MKB Energy Checkup, een ontzorgingssysteem dat bedrijven een energiescan laat invullen over hun energieverbruik en te nemen energiemaatregelen. Hoeveel procent van de Apeldoornse bedrijven heeft dit systeem al ingevuld?


8. In hoeverre is dit instrument ook bruikbaar voor de handhaving? Wat gebeurt er met de bedrijven die de energiescan niet invullen? Gaan al die bedrijven gecontroleerd worden? Is er voldoende capaciteit bij de OVIJ beschikbaar om deze bedrijven te controleren?


9. De gemeente/OVIJ heeft al extra projecten ingezet bij supermarkten (met name de koel- en vriessystemen), de grote procesindustrie, zwembaden en sauna’s en grote kantoorgebouwen. Wat hebben deze projecten tot nu toe opgeleverd?


10. Uit onderzoek van CE Delft (2014) blijkt dat landelijk, rekening houdend met het deel van sectoren dat onder de Wet Milieubeheer valt, het meeste potentieel aanwezig is bij de financieel/zakelijke dienstverlening en overheidsbestuur/defensie (circa 16,2 PJp), bij de gezondheidszorg (circa 10,9 PJp) en supermarkten (circa 9,0 PJp). Zijn er in Apeldoorn, naast de brancheprojecten supermarkten en grote procesindustrie, ook in de sector overheidsbestuur, financieel/zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg projecten gepland of wellicht al in uitvoering? Zo nee, waarom niet?


Harry Voss
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 22 mei 2017