Schrif­te­lijke vragen fiets­knelpunt


Vragen over gevaar­lijke situatie voor fietsers kruising Kanaal­straat/Stati­ons­straat

Indiendatum: dec. 2019

Fietsend over de Kanaalstraat, richting centrum ontstaat bij de kruising met de Stationsstraat voor fietsers een buitengewoon onduidelijke en gevaarlijke situatie.

● Bij het fietsstoplicht op de kruising worden fietsers ineens geacht zich aan de linkerkant van de straat op te stellen. Dit staat nergens aangegeven.

● De Stationsstraat is een voorrangsweg. Onduidelijk is of die voorrang ook gegeven moet worden in de korte tijd dat het stoplicht op groen staat voor het overstekende fietsverkeer.

● Aan de overkant van de Stationsstraat worden fietsers geacht aan de linkerkant van de weg te gaan fietsen op een twee richtingenfietspad. Dit is bepaald onhandig en dit wordt verergerd door het feit dat er mensen uit de bus stappen zonder erg te hebben in de twee richtingen, en ook door het volle trottoir met fietsrekken en reclameborden waardoor voetgangers op het fietspad gaan lopen.

● De gele steentjes op dit fietspad zijn bij vocht door regen of sneeuw erg glad. Bij het regelmatig moeten ontwijken van voetgangers geeft dit een extra onveilige situatie.

● Uit gesprekken met de Fietsersbond en de wijkraad blijkt dat deze analyse door vrijwel iedereen wordt gedeeld, maar er niets gebeurt om de situatie te verbeteren. Dit alles overwegende, komen wij tot de volgende vragen:

  1. Is dit mede in het zicht van de plannen tot vergroening van de binnenstad een knelpunt wat op korte termijn zou moeten worden opgelost?
  2. Waarom wordt er (met wat aanpassing) niet gekozen voor een fietspad rechts en links van de weg?
  3. Kan het trottoir ter linkerzijde verbreed worden?
  4. Kan er gekozen worden voor een minder glad wegdek op het betreffende fietspad?

Arjan Groters

Joke van Ameijde

Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 9 dec. 2019

Beantwoording vragen:

1. Is dit mede in het zicht van de plannen tot vergroening van de binnenstad een knelpunt wat op korte termijn zou moeten worden opgelost?

We zijn het met u eens dat de verkeerskundige situatie voor fietsers voor verbetering vatbaar is. De aandacht voor de fietsers op de genoemde wegen gaat onderdeel uitmaken van de voorgenomen herinrichting van de Kanaalstraat/Hofstraat. In de notitie ‘naar een duurzaam bereikbare binnenstad’ en de raadsbrief ‘stand van zaken gemeentelijke projecten binnenstad’ die uw raad onlangs heeft ontvangen, is aangegeven dat de Hofstraat en Kanaalstraat in de toekomst worden heringericht. Onduidelijk is op dit moment nog wanneer dit gaat gebeuren. De werkzaamheden moeten onder andere worden afgestemd op de bouwontwikkeling van het ‘Van Berlo’- terrein. Ook is het voor de herinrichting van belang om te weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe provinciale concessie op de lijnvoering van bussen in deze straten. Op dit moment is hier nog geen zicht op. Met de concrete planvorming moet nog gestart worden. Zoals in de raadsbrief is aangegeven worden alle budgetten van binnenstadsprojecten nogmaals tegen het licht gehouden. In januari wordt u hierover nader geïnformeerd.

2. Waarom wordt er (met wat aanpassing) niet gekozen voor een fietspad rechts en links van de weg?

Zoals in vraag 1 is aangegeven, zullen de mogelijkheden voor fysieke aanpassingen van de infrastructuur onderdeel uitmaken van de planvorming die nog moet worden gestart. Wat er mogelijk is hangt ook samen met het beschikbare budget.

3. Kan het trottoir ter linkerzijde verbreed worden?

Zie antwoord op vraag 2.

4. Kan er gekozen worden voor een minder glad wegdek op het betreffende fietspad?

Een paar jaar geleden heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren door het KOAC naar de gladheid van de klinkers. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente gekozen voor een

intensiever schoonmaakregime, waarbij de klinkers vaker dan voorheen worden schoon gespoten. De uiteindelijke materiaalkeuze zal onderdeel uitmaken van de herinrichtingsopgave.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen over Kapelstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen over biodiversiteit in de stad en natuurinclusief bouwen

Lees verder

    word lid Doneer