Schrif­te­lijke vragen over biodi­ver­siteit versterken doen we samen!


Indiendatum: 25 nov. 2021

Gemeente Apeldoorn werkt via het Groenplan en de Eco-gids aan het versterken van de biodiversiteit. Dat doet de gemeente niet alleen, maar samen met inwoners en organisaties. Bijvoorbeeld door gratis bomen uit te delen aan inwoners en voor ondernemers, die bijvoorbeeld parkeerplaatsen of asfalt voor groen willen inleveren, is er een gratis tiny forest pakket. Eén van de bedrijven die een inspiratiebron kan zijn voor andere bedrijven, is Achmea. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de biodiversiteit te vergroten. Bekijk hier een filmpje over biodiversiteit bij

Achmea:

De Partij voor de Dieren wil naar aanleiding hiervan graag weten hoe het gaat met de biodiversiteit bij Apeldoornse bedrijven.

  1. Hoeveel bedrijven zijn er, net als Achmea, echt aan de slag gegaan met het versterken van de biodiversiteit?
  2. Wat doet de gemeente om dit soort goede voorbeelden aandacht te geven zodat ze een inspiratiebron kunnen zijn voor andere bedrijven?
  3. Wat doet de gemeente nog meer om bedrijven te stimuleren aan de slag te gaan met het versterken van de biodiversiteit en bedrijventerreinen te vergroenen?
  4. Wat zijn de ervaringen tot nu toe bij het enthousiasmeren van bedrijven om te werken aan het versterken van de biodiversiteit? Wat werkt goed? En welke uitdagingen zijn er nog om bij bedrijven de biodiversiteit te vergroten?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn

Indiendatum: 25 nov. 2021
Antwoorddatum: 13 jan. 2022

1. Hoeveel bedrijven zijn er, net als Achmea, echt aan de slag gegaan met het versterken van de biodiversiteit?

Antwoord: Er is een toenemend besef onder bedrijven dat biodiversiteit een belangrijk thema is. Dit blijkt uit gesprekken met verschillende bedrijven. Er is geen inventarisatie gedaan om te achterhalen hoeveel bedrijven aan de slag zijn gegaan met het versterken van de biodiversiteit. Wel zijn er een aantal goede voorbeelden voortgekomen uit de gesprekken en via eigen initiatieven. Zo heeft Tomra een daktuin aangelegd en zijn er op hun terrein inmiddels 6 insectenhotels geplaatst. Ook Achmea zet steeds meer in op duurzame bedrijfsvoering. Het Kadaster heeft op haar hoofdkantoor aan de Hofstraat een groen dak aangelegd en een vogelkast geplaatst. Ook heeft de gemeente het Kadaster geadviseerd in het biodiverser inrichten van het terrein rondom het Kadasterkantoor aan de Laan van Westenenk.

2. Wat doet de gemeente om dit soort goede voorbeelden aandacht te geven zodat ze een inspiratiebron kunnen zijn voor andere bedrijven?

Antwoord: Op dit moment wordt er door de gemeente niet actief gecommuniceerd over individuele bedrijven die aan de slag zijn gegaan met het versterken van biodiversiteit. Wel wordt er actief ingezet op het stimuleren van bedrijven en bewoners om zelf aan de slag te gaan met vergroening. Dit gebeurt door bij zoveel mogelijk communicatiemomenten te herhalen dat mensen en bedrijven ook zelf aan de slag kunnen gaan door hun omgeving te vergroenen. Dit is ook onderdeel van de dit jaar ontwikkelde communicatiestrategie klimaatadaptatie en natuur.

Het vergroten van biodiversiteit is een belangrijk speerpunt voor de gemeente. Op dit moment ligt de focus op andere manieren om de biodiversiteit te stimuleren. Bijvoorbeeld via biodivers beheer van openbaar groen. Uiteraard worden kansen die zich voordoen om de biodiversiteit op bedrijven te bevorderen opgepakt, maar ze worden in kader van prioritering niet actief gecreëerd.

3. Wat doet de gemeente nog meer om bedrijven te stimuleren aan de slag te gaan met het versterken van de biodiversiteit en bedrijventerreinen te vergroenen?

Antwoord: Op verschillende manieren worden bedrijven gestimuleerd aan de slag te gaan met het versterken van de biodiversiteit en bedrijventerreinen te vergroenen. Zo worden er

25 Tuiny Forest pakketten uitgedeeld aan bedrijven op bedrijventerreinen. Eerst gebeurde dit alleen op bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Later is de vraag ook uitgezet onder bedrijven op andere Apeldoornse bedrijventerreinen. De Tuiny Forest actie is een samenwerking tussen Gemeente Apeldoorn en IVN Apeldoorn. Het pakket bevat boompjes, heesters, zaden, bodemverbeteraar en ondersteuning en tips voor biodivers groen. (https://www.ivn.nl/tuiny-forest/inhoud-tuiny-forest-pakket). We bekijken samen met IVN of deze actie in het voorjaar van 2022 opnieuw georganiseerd kan worden.

Verder is op bedrijventerrein Ecofactorij een pilot van NL Greenlabel geweest. Dit is een vanuit de provincie geïnitieerd onderzoek naar de duurzaamheid van de Ecofactorij. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een rapport met aanbevelingen, een gebiedslabel en 4 terreinlabels. Dit geeft zowel de gemeente als de bedrijven handvatten om het bedrijventerrein verder te verduurzamen. Ook biedt dit kansen voor het duurzaam inrichten van Ecofactorij II. Op basis van het advies in het rapport is ook een aanvraag gedaan bij het Groeifonds Werklandschappen van de Toekomst. 10 bedrijventerreinen zijn gekozen, daar wordt de subsidie aanvraag mee ingediend. Apeldoorn staat op de longlist. In oktober 2021 heeft de Coöperatie Ecofactorij samen met de gemeente en het waterschap een aanvraag ingediend voor een Groene Icoon Project voor de watersingel. In februari wordt de uitslag van de aanvraag verwacht.

Op bedrijventerrein Apeldoorn Noord is samen met bedrijven gekeken naar het realiseren van een “lunch rondje”: een wandelroute waar medewerkers tijdens hun (lunch-)pauze een plezierige wandeling kunnen maken. Naast het stimuleren van beweging is het verhogen van de biodiversiteit een van de doelen. Een wandeling door een groene omgeving met biodiverse begroeiing werkt namelijk stress verlagend. Voor het realiseren van het lunch rondje is een subsidieaanvraag gedaan en toegekend via het Lokaal Sport Akkoord.

Voor het uitgifteprotocol van nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen is onlangs door het college een leidraad voor duurzame principes vanuit het Regionaal Programma Werklocaties

2019-2030 Cleantech Regio vastgesteld. Biodiversiteit is hierin een belangrijk thema.

4. Wat zijn de ervaringen tot nu toe bij het enthousiasmeren van bedrijven om te werken aan het versterken van de biodiversiteit? Wat werkt goed? En welke uitdagingen zijn er nog om bij bedrijven de biodiversiteit te vergroten?

Antwoord: Tot op heden is voornamelijk ingezet op het verleiden van bedrijven om zelf aan de slag te gaan. Dit gebeurt door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven (de openbare ruimte op bedrijventerreinen biodivers in te richten) en bedrijven te benaderen met ideeën zoals de Tuiny Forest en de pilot op de Ecofactorij. De ervaringen met Tuiny Forests zijn wisselend: sommige ondernemers zijn heel enthousiast, anderen minder. De ervaringen op de Ecofactorij zijn overwegend positief: het advies biedt bedrijven en de gemeente handvatten en de “lessons learned” worden meegenomen in Ecofactorij II. De uitdaging zit in de beschikbare ruimte: sommige bedrijventerreinen worden gekenmerkt door een zeer beperkte hoeveelheid openbare ruimte waardoor “het goede voorbeeld geven als gemeente” lastig is. Ook verschilt het per bedrijfskavel hoeveel ruimte en mogelijkheden er zijn om deze biodivers in te richten. De tendens is wel dat er onder bedrijven de laatste jaren steeds meer aandacht is voor biodiversiteit.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over groene mal en ecologische verbindingen

Lees verder

Schriftelijke vragen jacht

Lees verder

    word lid Doneer