Schrif­te­lijke vragen over bomenkap Zonne­hoeve/Juli­a­na­lo­catie


Indiendatum: sep. 2018

Afgelopen week zijn er in onze European City of Trees op twee locaties bomen gekapt: op de Julianalocatie zijn 233 bomen omgezaagd, aan de Laan van Zonnehoeve gaat het om 21 bomen. Omwonenden zijn hier -net als wij- erg teleurgesteld over. Omdat de Partij voor de Dieren zich ook zorgen maakt over toekomstige bomenkap stellen wij de volgende vragen:

1) Gebeurd het vaker dat er gekapt wordt terwijl er nog juridische procedures lopen? Zo ja, hoe vaak?

2) Waarom is er op deze locaties niet gewacht op een uitspraak van de Raad van State respectievelijk een (voorgesprek voor) een hoorzitting van de bezwarencommissie?

3) Aan de ene kant is Apeldoorn gekozen tot European City of Trees en wil de gemeente graag Tiny Forests aanleggen, aan de andere kant worden alternatieve plannen voor minder bomenkap met gelijke bouwcapaciteit terzijde geschoven. Hoe ziet het college deze paradox?

4) Is het college bereid in de toekomst beter te kijken naar alternatieven om bomenkap te voorkomen? (1)

Bezwaarmakers tegen de bomenkap in Zonnehoeve zijn door de gemeente niet gewezen op de gang naar de voorzieningenrechter terwijl dat de enige mogelijkheid was om de kap te voorkomen. De reden zou zijn dat de gemeente geen belangen heeft en neutraal is.

5) Er zijn bezwaren ingediend tegen de verleende kapvergunning. Hoe kan de gemeente dan stellen dat zij hier geen belangen heeft?

6) Kan het college uitleggen waarom de neutrale positie het onmogelijk zou maken om mensen te wijzen op hun juridische mogelijkheden? Zou dat niet beter passen bij een dienstbare overheid?

7) Is het juridisch mogelijk om bij bezwaren tegen bomenkap te wachten met kappen tot de bezwaarprocedure is afgehandeld? Zo ja, waarom is dat hier niet gebeurd en is het college bereid om dit in toekomstige gevallen wel te doen?

8) Een bezwaarmaker tegen bomenkap wil over het algemeen voorkomen dat de betreffende bomen gekapt gaan worden. Is het college daarom bereid voortaan bij bezwaarmakers tegen bomenkap standaard te wijzen op de gang naar de voorzieningenrechter? Zo nee, waarom niet?

Arjan Groters
Partij voor de Dieren
(1)https://www.demilked.com/green-architecture-houses-built-around-trees/
https://www.trendir.com/homes-built-around-trees/

Indiendatum: sep. 2018
Antwoorddatum: 19 sep. 2018

Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Vragen van de fractie van:Partij voor de Dieren


Datum vragen:
5 september 2018

Onderwerp: Schriftelijke vragen over bomenkap Zonnehoeve/Julianalocatie.

Integrale tekst + vragen


Beantwoording vragen

1) Gebeurt het vaker dat er gekapt wordt terwijl er nog juridische procedures lopen? Zo

ja, hoe vaak?

Antwoord:

Voor het kappen van een boom is in veel gevallen een omgevingsvergunning noodzakelijk. De aanvragen en besluiten worden gepubliceerd. De omgevingsvergunning treedt 6 weken na bekendmaking aan de aanvrager in werking. De genoemde 6 weken betreft de bezwaartermijn.

Het gebeurt regelmatig dat er wordt gekapt terwijl er een bezwaarschrift tegen de verleende vergunning is ingediend. Dat heeft soms te maken met de urgentie (gevaarzetting). Er is geen overzicht van gevallen waarin gekapt is hangende een juridische procedure. Dit is verklaarbaar, aangezien het aan vergunninghouder is om al dan niet tot kap over te gaan.

2) Waarom is er op deze locaties niet gewacht op een uitspraak van de Raad van State

respectievelijk een (voorgesprek voor) een hoorzitting van de bezwarencommissie?

Antwoord:

Zowel bij de Julianalocatie als de Zonnehoevelocatie is het de keuze van de vergunninghouders geweest om niet te wachten op de uitspraak van de Raad van State respectievelijk de beslissing op bezwaar, maar op eigen risico al tijdens de procedure gebruik te maken van de omgevingsvergunning op het moment dat deze in werking is getreden. In de zaak Julianalocatie is er een voorlopige voorziening gevraagd tegen het bestemmingsplan en die uitspraak is uiteraard afgewacht.

3) Aan de ene kant is Apeldoorn gekozen tot European City of Trees en wil de

gemeente graag Tiny Forests aanleggen, aan de andere kant worden alternatieve

plannen voor minder bomenkap met gelijke bouwcapaciteit terzijde geschoven. Hoe

ziet het college deze paradox?

Antwoord:

Onze benoeming European City of Trees 2018 zien we als de kroon op ons bomenbeleid dat gericht is op duurzaam behoud en toekomstbestendigheid. Door in het Uitvoerings-programma Groen en Biodiversiteit in te zetten op het vernieuwen van het bomenbestand, het verbeteren van groeiplaatsen van bomen, meer zorg voor bomen én het aanplanten van bomen bevestigen we deze benoeming. Recent is bekend geworden dat Apeldoorn geselecteerd is om één van de 12 partnergemeenten Tiny Forest van IVN in Nederland te zijn. Het past goed in de nieuwe groene doelen en participatie. Juist het gegeven dat Apeldoorn boomrijk is, maakt dat, om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, in sommige gevallen gekapt dient te worden. Er vindt een zorgvuldige afweging plaats van alle belangen. De toetsingscriteria voor de beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning zijn vermeld in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Apeldoorn.

4) Is het college bereidt in de toekomst beter te kijken naar alternatieven om bomenkap

te voorkomen?

Antwoord:

Voor ruimtelijke ontwikkelingen wordt in de projectgroep een integrale afweging gemaakt wat uiteindelijk leidt tot een voorstel dat middels een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. De vakdisciplines beoordelen de plannen waar onder andere gebruik gemaakt wordt van onderzoeken op gebied van flora en fauna, een bomen effect rapportage, de aanwezigheid van monumentale bomen en de vitaliteit van de aanwezige bomen. Daarnaast ook nog onderzoeken en beleidskaders die buiten de kaders van natuur en milieu vallen. Het initiatief van de ontwikkelende partij in de vorm van een stedenbouwkundig plan wordt dan beoordeeld en aangepast tot een zo optimaal mogelijk plan ontstaat. In het plan voor de Julianalocatie heeft dat naar aanleiding van de zienswijzen nog geleid tot aanpassingen in het plan waardoor meer groen en bomen in het plan zijn opgenomen. Daar heeft de ontwikkelende partij ook een bijdrage in moeten leveren om dat tot stand te brengen. Deze werkwijze geeft geen aanleiding tot een andere aanpak en beoordeling van plannen.

5) Er zijn bezwaren ingediend tegen de verleende kapvergunning. Hoe kan de

gemeente dan stellen dat zij hier geen belangen heeft?

Antwoord:

De gemeente mengt zich niet in de wijze van procesvoeren van de bezwaarmakers en de vergunninghouder. De gemeente stelt zich in die zin neutraal op.

6) Kan het college uitleggen waarom de neutrale positie het onmogelijk zou maken om

mensen te wijzen op hun juridische mogelijkheden? Zou dat niet beter passen bij een

dienstbare overheid?

Antwoord:

In de bezwaarclausule van een omgevingsvergunning wordt standaard de volgende informatie opgenomen over een voorlopige voorziening:

De vergunning voor het vellen van houtopstanden treedt pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaar is afgelopen. Is er gedurende de bezwaartermijn bij de rechter een verzoek om voorlopige voorziening gedaan, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

In de publicatie van de vergunning wordt echter geen informatie verstrekt over een voorlopige voorziening. Ondanks dat dit juridisch kloppend is concluderen we dat we als gemeente meer duidelijkheid aan bezwaarmakers kunnen bieden door aan te geven dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Wij onderzoeken hoe we dit gaan implementeren.

7) Is het juridisch mogelijk om bij bezwaren tegen bomenkap te wachten met kappen tot

de bezwaarprocedure is afgehandeld? Zo ja, waarom is dat hier niet gebeurd en is

het college bereidt om dit in toekomstige gevallen wel te doen?

Antwoord:

Het juridische middel wat bezwaarmakers ter beschikking staat om de kap gedurende de bewaarprocedure te voorkomen, is het verzoeken om een voorlopige voorziening. De inwerkingtreding van kapvergunningen wordt daarmee uitgesteld tot op het verzoek om een voorlopige voorziening wordt beslist. Uitgestelde inwerkingtreding kan middels een verzoek om een voorlopige voorziening enkel worden verzocht door de bezwaarmaker, niet door de gemeente.

8) Een bezwaarmaker tegen bomenkap wil over het algemeen voorkomen dat de

betreffende bomen gekapt gaan worden. Is het college daarom bereid voortaan bij

bezwaarmakers tegen bomenkap standaard te wijzen op de gang naar de

voorzieningenrechter? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie onder 6.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over beelden in de openbare ruimte

Lees verder

Actualiteitsvragen illegale kap park Berg en Bos

Lees verder

    word lid Doneer