Schrif­te­lijke vragen over bomenkap Zonne­hoeve/Juli­a­na­lo­catie


Afgelopen week zijn er in onze European City of Trees op twee locaties bomen gekapt: op de Julianalocatie zijn 233 bomen omgezaagd, aan de Laan van Zonnehoeve gaat het om 21 bomen. Omwonenden zijn hier -net als wij- erg teleurgesteld over. Omdat de Partij voor de Dieren zich ook zorgen maakt over toekomstige bomenkap stellen wij de volgende vragen:

1) Gebeurd het vaker dat er gekapt wordt terwijl er nog juridische procedures lopen? Zo ja, hoe vaak?

2) Waarom is er op deze locaties niet gewacht op een uitspraak van de Raad van State respectievelijk een (voorgesprek voor) een hoorzitting van de bezwarencommissie?

3) Aan de ene kant is Apeldoorn gekozen tot European City of Trees en wil de gemeente graag Tiny Forests aanleggen, aan de andere kant worden alternatieve plannen voor minder bomenkap met gelijke bouwcapaciteit terzijde geschoven. Hoe ziet het college deze paradox?

4) Is het college bereid in de toekomst beter te kijken naar alternatieven om bomenkap te voorkomen? (1)

Bezwaarmakers tegen de bomenkap in Zonnehoeve zijn door de gemeente niet gewezen op de gang naar de voorzieningenrechter terwijl dat de enige mogelijkheid was om de kap te voorkomen. De reden zou zijn dat de gemeente geen belangen heeft en neutraal is.

5) Er zijn bezwaren ingediend tegen de verleende kapvergunning. Hoe kan de gemeente dan stellen dat zij hier geen belangen heeft?

6) Kan het college uitleggen waarom de neutrale positie het onmogelijk zou maken om mensen te wijzen op hun juridische mogelijkheden? Zou dat niet beter passen bij een dienstbare overheid?

7) Is het juridisch mogelijk om bij bezwaren tegen bomenkap te wachten met kappen tot de bezwaarprocedure is afgehandeld? Zo ja, waarom is dat hier niet gebeurd en is het college bereid om dit in toekomstige gevallen wel te doen?

8) Een bezwaarmaker tegen bomenkap wil over het algemeen voorkomen dat de betreffende bomen gekapt gaan worden. Is het college daarom bereid voortaan bij bezwaarmakers tegen bomenkap standaard te wijzen op de gang naar de voorzieningenrechter? Zo nee, waarom niet?

Arjan Groters
Partij voor de Dieren
(1)https://www.demilked.com/green-architecture-houses-built-around-trees/
https://www.trendir.com/homes-built-around-trees/