Schrif­te­lijke vragen over de lande­lijke campagne "zet de knop om"


Indiendatum: 14 apr. 2022

Zaterdag 2 april werd de landelijke campagne `zet ook de knop om` afgekondigd. De overheid roept burgers en bedrijven hierbij op om energie te besparen door onder andere de thermostaat overdag niet hoger dan 19 graden Celsius te zetten en `s nachts op maximaal 15 graden en onnodige verlichting uit te doen.

Om zelf als Rijksoverheid een bijdrage aan deze energiebesparingen te leveren (en om het goede voorbeeld te geven) wordt deze maatregel ook in 200 rijksoverheidsgebouwen doorgevoerd. Deze campagne past in het energietransitiebeleid van de gemeente.

  1. Doet de gemeente Apeldoorn al mee aan de campagne ‘Zet ook de knop om’? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college bereid om ook in het gemeentehuis en andere door de gemeente gebruikte panden, zoals de gemeentewerf Noord en werkgebouw Zuid, deze maatregelen door te voeren? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om deze maatregelen zo mogelijk ook in te voeren bij ander gemeentelijk vastgoed en/of hierover in overleg te gaan met de gebruikers ervan, zoals scholen en de panden die door Accres worden beheerd?
  4. Hoe gaat het college, om bewustzijn in de Apeldoornse samenleving te bevorderen, naar de samenleving communiceren wat zij zelf doet in het kader van de campagne ‘Zet ook de knop om’.
  5. Is het college bereid om extra in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Apeldoorn om hen ook uit te nodigen meer energiebesparende maatregelen te nemen? En bijvoorbeeld ook naast lagere verwarmingstemperaturen, ook dichte winkeldeuren te stimuleren en minder verlichting? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 1 jun. 2022

De fractie Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen gesteld:

1. Doet de gemeente Apeldoorn al mee aan de campagne ‘Zet ook de knop om’? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, de gemeente Apeldoorn doet op dit moment nog niet mee. Wel is de gemeente Apeldoorn op dit moment actief aan het onderzoeken om invulling te geven aan de campagne “Zet ook de knop om”.

Met de oplevering van het vernieuwde stadhuis en de nieuwbouw van Gemeentewerf Noord is al mede invulling gegeven aan het begrip duurzaamheid. Er zijn o.a. lichtsensoren geplaatst in het stadhuis en zo is de gemeentewerf volledig gasloos opgeleverd.

2. Is het college bereid om ook in het gemeentehuis en andere door de gemeente gebruikte panden, zoals de gemeentewerf Noord en werkgebouw Zuid, deze maatregelen door te voeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Bij alle toekomstige uit te voeren acties, is het thema duurzaamheid een belangrijk gegeven. Als gemeente willen we zoveel mogelijk gebruik maken van opties om energieverbruik te kunnen verminderen.

3. Is het college bereid om deze maatregelen zo mogelijk ook in te voeren bij ander gemeentelijk vastgoed en/of hierover in overleg te gaan met de gebruikers ervan, zoals scholen en de panden die door Accres worden beheerd?

Antwoord: Schoolgebouwen in de gemeente Apeldoorn zijn juridisch eigendom van de desbetreffende schoolbesturen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud en de exploitatie van deze gebouwen. De gemeente is betrokken op momenten van renovatie en nieuwbouw. Wanneer een school op houdt te bestaan, heeft de gemeente economisch claimrecht en wordt het gebouw overgedragen aan de gemeente.

De campagne ‘zet de knop om’ is vanuit Onderwijshuisvesting niet besproken met de schoolbesturen. Verduurzaming is desondanks een actueel en belangrijk onderwerp bij onderwijshuisvesting en staat o.a. ook genoemd in de Kadernota Onderwijshuisvesting 2021-2024.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden met betrekking tot verduurzaming vanuit onderwijshuisvesting:

- Schoolgebouwen worden waar mogelijk gasloos en/of Bijna Energie Neutraal (BENG) gebouwd of verbouwd.

- Vorig jaar heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld waarmee schoolbesturen de plaatsing van zonnepanelen konden voorfinancieren. Deze investering wordt vervolgens door de schoolbesturen (grotendeels) terugbetaald aan de gemeente op basis van de jaarlijkse besparing. Vrijwel alle schoolgebouwen zijn, waar mogelijk, ondertussen voorzien van zonnepanelen.

- Bij het project Warmtenet Kerschoten is de Jacobus Fruytier scholengemeenschap een van de samenwerkingspartners. Doel is om de school aan te sluiten op het nog aan te leggen warmtenet. Momenteel wordt onderzocht in welke mate andere toekomstige projecten aan kunnen sluiten bij de ontwikkelingen vanuit de Transitievisie Warmte.

Als gemeente gaan we in gesprek met de verbonden partijen Coda, Orpheus en Accres om te kijken wat maatregelingen genomen kunnen worden om energie te besparen in lijn met de richtlijnen vanuit de Rijkscampagne ‘zet de knop om’. We willen dit graag in gezamenlijkheid doen met alle partijen die een binding hebben met de inwoners zodat er een duidelijke en herkenbare lijn in communicatie is. Over de consequenties van de maatregelen gaan we met de verbonden partijen in gesprek.

4. Hoe gaat het college, om bewustzijn in de Apeldoornse samenleving te bevorderen, naar de samenleving communiceren wat zij zelf doet in het kader van de campagne ‘Zet ook de knop om’?

Antwoord: Het wordt steeds duidelijker wat de impact van energietransitie is op de Apeldoornse samenleving. Het wordt steeds meer zichtbaar en merkbaar. Het heeft gevolgen voor op hoe we wonen, werken en ons geld verdienen. Het vraagt dus iets van ons allemaal. De energietransitie is een beweging, niet eenmalig of lineair. Het is een lange route die we afleggen, waarin nog niet alles duidelijk is. We willen onze inwoners, bedrijven en instellingen in staat stellen en faciliteren, zodat de energietransitie van ons allemaal wordt. In het nieuwe programmaplan 2023 – 2026 zetten we de beweging meer centraal. In het plan worden 4 hoofddoelen uitgewerkt: verminderen totale energieverbruik, vergroten tijdige aanbod duurzame energie, iedereen kan meedoen en de gemeente geeft het goede voorbeeld. Het programmaplan bestaat deels uit het lange termijnperspectief en deels uit een concreet actieprogramma (uitvoeringsagenda). Het actieprogramma passen we 1-2-jaarlijks aan om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Het geeft duidelijkheid over wat we doen als gemeente (niet alleen vanuit het programma energietransitie); het gaat om concrete projecten, acties en processen. Daarbij kan men denken aan projecten en bedrijfsvoering op het gebied van mobiliteit, vastgoed en grond, circulariteit, klimaatadaptatie en de uitwerking van delen van het programma BSK.

Dit vraagt om transparante en consistente communicatie met en naar de verschillende stakeholders. Met continue communicatie wordt dit nu al gedaan, want gemeente Apeldoorn heeft ‘de knop al ruime tijd geleden omgezet’. Via online kanalen, zoals nieuwsberichten op onze website en social media, print zoals de pagina’s in de Stedendriehoek, als onderdeel in campagnes, actief de pers benaderen, bijeenkomsten etc. Verschillende voorbeelden zijn: communicatie over verduurzamen gemeentelijke panden, inwoners meedenken tijdens ontwerp van Transitievisie Warmte en Warme truiendag.

Waar mogelijk en relevant sluiten we aan op landelijke en regionale campagnes, zoals het vervolg op de campagne
‘zet de knop om’ vanuit het nationaal isolatieprogramma, https://www.iedereendoetwat.nl... en https://www.gelderland.nl/proj... invloed. Dat willen we doen met oog voor de identiteit van Apeldoorn. Onze aanpak en ons ‘eigen verhaal’, dat uitdraagt waar we als gemeente en partners voor staan, waar we voor gaan en vertelt ook waarom we bepaalde keuzes maken. We zien het als onze taak om hierin als gemeente Apeldoorn het voortouw te nemen en onze partners te faciliteren en ondersteunen. De gehele Apeldoornse samenleving willen we bereiken, zowel inwoners, MKB als grote organisaties. Hierbij hebben we oog en aandacht voor specifieke behoeften en belangen.


5. Is het college bereid om extra in gesprek te gaan met lokale ondernemers en inwoners van Apeldoorn om hen ook uit te nodigen meer energiebesparende maatregelen te nemen? En bijvoorbeeld ook naast lagere verwarmingstemperaturen, ook dichte winkeldeuren te stimuleren en minder verlichting? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Op meerdere momenten en wijzen is en gaat gemeente Apeldoorn in gesprek met inwoners en lokale ondernemers. Voor ondernemers staat een serie van bijeenkomsten al gepland, die i.s.m. team Economische Zaken wordt georganiseerd. In juni 2022 is de eerste sessie. Continue dialoog en daarmee ook participatie zijn belangrijke elementen in het behalen van de ambities van de energietransitie. Meedenken, meebeslissen en meedoen zijn daarbij de uitgangspunten. Een concreet voorbeeld is de wijkaanpak in de Wijken van de Toekomst waar inwoners onderdeel zijn van het projectteam. Zowel grote organisaties als mkb betrekken we meer en meer. Voorbeelden van waar dit toe kan leiden zijn het nieuwe kantoorpand van Achmea in Apeldoorn en de EC factorij. Gemeente Apeldoorn stelt ook verschillende subsidies beschikbaar voor de financiering van duurzaamheidsvraagstukken. En is er oog voor de jonge generaties.

Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het programmaplan Energietransitie 2023 - 2026. In dit programmaplan zal de samenwerking met ondernemers centraal staan. Het nieuwe programmaplan biedt het momentum om inwoners en bedrijven meer te betrekken en zo het draagvlak te vergroten. Dit vraagt om een herijking van de tot nu toe gebruikte participatiemethoden. Hierover gaan we graag het gesprek aan met de raad over deze kaders voor participatie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over boeren helpen bij de Landbouwtransitie

Lees verder

Schriftelijke vragen, samen met de PvdA, over menstruatiearmoede

Lees verder

    word lid Doneer