Schrif­te­lijke vragen, samen met de PvdA, over menstru­a­tie­ar­moede


Indiendatum: 1 sep. 2022

Geacht College,

De prijzen van eerste levensbehoeften, zoals levensmiddelen en energie, rijzen de pan uit. Steeds meer (Apeldoornse) huishoudens komen niet meer rond, de koopkracht daalt en armoede neemt toe. https://nos.nl/artikel/2441214...

De overheid stelt een energietoeslag beschikbaar voor minima ter compensatie van de gestegen energiekosten, maar voor de gestegen prijzen van levensmiddelen, waaronder menstruatiematerialen, zien we nog geen tegemoetkoming uit Den Haag. De afgelopen jaren zijn er verschillende burgerinitiatieven met betrekking tot menstruatie-armoede opgezet in Apeldoorn, zoals bijvoorbeeld: https://indebuurt.nl/apeldoorn...

De gemeente heeft een ondersteunende rol in dit soort initiatieven door onder andere via Samen055 verschillende verspreidingsplekken aan te bieden in aanvulling op menstruatiekastjes bij mini-biebs in onze stad en ook op scholen. Ook brengt de gemeente deze verspreidingsplekken onder de aandacht, zie: https://www.apeldoorn.nl/ter/o...

PvdD en PvdA zijn erg blij met deze initiatieven, maar er schuilt ook een kwetsbaarheid in: de verantwoordelijkheid voor de aanlevering en verspreiding van de menstruatiematerialen ligt bij het burgerinitiatief en als de organiserende burger ‘wegvalt’, valt ook de drijvende kracht achter het project weg. Voor menstruatiematerialen vinden wij dat de gemeente Apeldoorn een verantwoordelijkheid moet nemen dat iedere vrouw en ieder meisje over de benodigde materialen moet kunnen beschikken, dit vanuit haar rol om de volksgezondheid te bewaken. Door geen juiste menstruatiemiddelen te gebruiken, en daarmee geen basis hygiëne te hebben, kunnen vrouwen en meisjes ernstige gezondheidsschade oplopen.

Enkele Nederlandse gemeenten hebben reeds de verantwoordelijkheid genomen om menstruatiemiddelen beschikbaar te stellen aan vrouwen en meisjes uit gezinnen die aanspraak maken op ‘minima-regelingen’. Zie: https://www.ad.nl/utrecht/grat...

PvdA en PvdD zien graag dat de gemeente Apeldoorn dit voorbeeld volgt. Vrouwen en meisjes in die gemeenten zijn immers niet anders dan die in onze gemeente. Naast ervoor zorgen dat iedereen gezond mee kan doen in de samenleving, heeft Apeldoorn ook een duurzame doelstelling, namelijk om afvalvrij te worden. Er komt steeds meer herbruikbaar/wasbaar menstruatiematerialen op de markt, wat de hoeveelheid afval veel kleiner maakt. Dit is vaak echter eenmalig een flinke investering, maar op de langere termijn is het goedkoper en duurzamer. Zie: https://www.ambacht.net/ondern...

Tegen deze achtergrond hebben PvdD en PvdA de volgende vragen:

  1. Is het college van plan om net als o.a de gemeente Nieuwegein gratis maandverband en tampons beschikbaar te stellen aan de Apeldoornse vrouwen en meisjes uit gezinnen die vallen onder de Regelrechtregelingen. -Zo ja, hoe zie de uitvoering er hiervan uit en wanneer start deze? -Zo nee, waarom is het college niet voornemens menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen aan minima.
  2. Wordt de aanpak van menstruatiearmoede in het komende Armoedeplan van het college opgenomen? En zo ja, op welke wijze?
  3. Gaat het college – ook in het kader van Cleantech regio – ook duurzame menstruatieproducten zoals wasbaar maandverband, menstruatiecups en menstruatieslips promoten en beschikbaar stellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  4. Wanneer mogen we het Armoedeplan verwachten?
  5. Op welke wijze is er vanuit de gemeente aandacht voor de verspreiding van menstruatiematerialen in de dorpen?

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Natascha van den Berg, Fractievertegenwoordiger PvdA Apeldoorn

Yvonne de Carpentier, Fractievertegenwoordiger PvdD Apeldoorn

Chris Schouten, Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn

Maaike Moulijn, Fractievoorzitter PvdD Apeldoorn


Indiendatum: 1 sep. 2022
Antwoorddatum: 5 okt. 2022

1. Is het college van plan om net als o.a. de gemeente Nieuwegein gratis maandverband en tampons beschikbaar te stellen aan de Apeldoornse vrouwen en meisjes uit gezinnen die vallen onder de Regelrechtregelingen?

-Zo ja, hoe zie de uitvoering er hiervan uit en wanneer start deze?

-Zo nee, waarom is het college niet voornemens menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen aan minima?

Antwoord:

Het college deelt de mening dat de aanschaf van menstruatieproducten voor vrouwen die weinig te besteden hebben, een probleem kan zijn. Met de brede aanpak zoals hierboven geschetst zet het college in op de bestaanszekerheid van alle inwoners. Zodat zij kunnen kopen en kiezen wat voor nodig is. Daartoe rekenen we ook de aanschaf van menstruatieproducten. Het college wil dat iedereen de mogelijkheid heeft om deze zelf te kopen.

We hebben grote waardering voor de particuliere initiatieven waarmee inwoners andere inwoners ondersteunen. Zoals ook de initiatieven om menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen voor inwoners op bijvoorbeeld scholen, voedselbank, kastjes in Samen055 locaties en verschillende buurtkastjes. We ondersteunen dit bijvoorbeeld door de communicatie over locaties te ondersteunen via de website van Samen055 en onze gemeentepagina in de Stedendriehoek. Daarnaast heeft de portefeuillehouder aangegeven dat zij waar mogelijk ook zal helpen, bijvoorbeeld door de crowdfunding die de initiatiefneemster gestart is te delen. Via de bewonersinitiatieven regeling heeft de gemeente de initiatiefnemer van de ‘buurtkastjes’ bij de doorontwikkeling voor inzamelen van producten financieel ondersteund.

2. Wordt de aanpak van menstruatiearmoede in het komende Armoedeplan van het college opgenomen? En zo ja, op welke wijze?

Antwoord:

Zoals hierboven beschreven zet het college zich ervoor in dat inwoners met hun eigen inkomen rond kunnen komen en de mogelijkheid hebben om noodzakelijke zaken zelf te kunnen kopen. En zo ook te kunnen kiezen welke producten ze kopen. Waar nodig ondersteunen we de inwoners, maar bij voorkeur met middelen om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien en zelf keuzes te maken. Ook de Stadspas kan eventueel ingezet worden om producten te kopen. Het college heeft voorgesteld in de MPB een bedrag van € 75 voor alle huishoudens beschikbaar te stellen dat men naar eigen inzicht kan besteden, dus ook aan dit soort producten.

3. Gaat het college – ook in het kader van Cleantech regio – ook duurzame menstruatieproducten zoals wasbaar maandverband, menstruatiecups en menstruatieslips promoten en beschikbaar stellen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Op dit moment worden via particuliere initiatieven verschillende producten beschikbaar gesteld waaronder ook bijvoorbeeld cups. Als college willen we dat inwoners zelf een keuze kunnen maken. We stellen voor om deze vraag wel te delen in de contacten met de Cleantech regio.

4. Wanneer mogen we het Armoedeplan verwachten?

Antwoord:

We streven er naar om de het armoede aanvalsplan in het eerste kwartaal van 2023 aan u te presenteren. Ondertussen zit het college zoals in de inleiding beschreven zeker niet stil en doen we wat nodig is.

5. Op welke wijze is er vanuit de gemeente aandacht voor de verspreiding van menstruatiematerialen in de dorpen?

Antwoord:

We ondersteunen uiteraard ook initiatieven om producten in de dorpen beschikbaar te stellen. Jonge meiden uit de dorpen hebben sowieso op de meeste scholen de mogelijkheid om gratis producten te krijgen als dat nodig is, zoals bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs en ROC.