Schrif­te­lijlke vragen over Dik Trom race in Ugchelen


Indiendatum: jun. 2015

Op 13 mei jl. heeft het college een evenementenvergunning verleend aan de heer J.P. Pieper, eigenaar van café de Gouden Klok in Ugchelen, voor het houden van een omstreden evenement te weten een Dik Trom race op tweede Pinksterdag, waarbij blijkens de aanvraag achterstevoren op een ezel werd gezeten.

Naar aanleiding van dit evenement stelt de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

De gemeente beoordeelt vergunningsaanvragen onder andere op verstoring van de openbare orde. Volgens de VNG valt het begrip openbare zedelijkheid onder het begrip openbare orde. Hierbij valt volgens de VNG te denken aan "de bescherming van de menselijke waardigheid of in het geval van dierenmishandeling (b.v. gansslaan, palingtrekken of zwijntjetik) aan het belang van dierenwelzijn” (Bron: Toelichting bij de Algemene Plaatselijke Verordening 2010” van de VNG). Zowel dierenmishandeling (artikel 2.1 van de Wet dieren) als aantasting van de intrinsieke waarde van het dier (artikel 1.3 van de Wet dieren) kunnen dus opgevat worden als verstoring van de openbare orde.

1. Is de gemeente bekend met de juridische mogelijkheid om te toetsen op verstoring van de openbare zedelijkheid in het kader van dierenwelzijn?

2. Heeft de gemeente de aanvraag getoetst op verstoring van de openbare zedelijkheid als onderdeel van de verstoring van de openbare orde? Zo ja, wat zijn uw bevindingen? Zo nee, waarom niet?

In de verleende evenementenvergunning wijst de gemeente de aanvrager er op dat hij rekening moet houden met de bepalingen uit artikel 1.3 van de Wet dieren. Dit artikel handelt over erkenning van de intrinsieke waarde van het dier, waaronder wordt verstaan erkenning van de eigenwaarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Hoewel het college op 6 mei de aanvrager telefonisch heeft gevraagd of het, vanuit moreel oogpunt, wel verstandig is om een evenement met een bepaald race-element met ezels te houden, maar toch de vergunning heeft verleend, leidt de Partij voor de Dieren af dat het college op het standpunt staat dat de eigenwaarde van een ezel niet wordt aangetast als een ezel voor andermans plezier moet hardlopen met iemand achterstevoren gezeten op zijn rug tussen joelende mensen en harde geluiden.

3. Is bovenstaande conclusie correct?

In de vergunningverlening staat verder genoemd dat er in elk geval in voorzien moet worden dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren voorkomen moet worden en dat dieren gevrijwaard moeten worden van: dorst, honger en onjuiste voeding; fysiek en fysiologisch ongerief; pijn, verwonding en ziektes; angst en chronische stress en beperking van hun natuurlijk gedrag.

4. In hoeverre is voldaan aan deze voorwaarden? En hoe wordt dit gemeten/gecontroleerd door de gemeente? Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd of voldaan is aan de voorwaarde dat dieren gevrijwaard zijn van beperkingen van hun natuurlijk (soorteigen) gedrag.

Wij hebben begrepen dat de inspecteur van de Dierenbescherming helaas niet heeft kunnen komen door omstandigheden, maar dat de THOR wel korte tijd aanwezig is geweest.

5. Wilt u ons het verslag cq de verslagen van de toezichthouder(s) die aanwezig was/waren tijdens dit evenement toesturen?

In artikel 2.1 van de Wet dieren wordt een definitie gegeven van dierenmishandeling en in artikel 2.1.2 worden gedragingen genoemd die in ieder geval tot dierenmishandeling moeten worden gerekend. Eén van de genoemde gedragingen luidt: “een dier arbeid doen verrichten die kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn toestand ongeschikt is”. Weliswaar worden ezels over de gehele wereld als lastdier gebruikt, maar daarbij hoeven ze over het algemeen niet te rennen; bovendien wordt daarbij in het algemeen rekening gehouden met de draagkracht van de ezels. Tijdens de struisvogelrace, die 2 jaar geleden door de aanvrager is georganiseerd, bleek dat de organisatie de draagkracht van de struisvogels niet in acht nam. In de verleende vergunning wordt artikel 2.1 niet expliciet wordt genoemd, terwijl in de vergunningaanvraag niets vermeld staat over het maximale toegestane gewicht van de berijders. Daarom maakt de Partij voor de Dieren zich ernstig zorgen over het welzijn van de ezels.

6. Waarom heeft het college de aanvrager niet expliciet attent gemaakt op artikel 2.1 van de Wet dieren?

7. Welke waarborgen, anders dan het op de hoogte brengen van Dierenbescherming Over Gelder, het informeren van team THOR over controle/toezicht en het voorschrift dat er geen personen op de ezels gaan zitten die kennelijk onder invloed van alcoholhoudende drank verkeren, heeft het college ingebouwd om dierenmishandeling uit te sluiten?

Wij hebben van verschillende inwoners van Ugchelen begrepen dat ook in de buurt bezwaren zijn tegen dit evenement (en soortgelijke evenementen vorige jaren). Niet alleen vanwege dierenwelzijn, maar ook wegens geluidsoverlast, het afsluiten van een openbare weg en een wijziging van de dienstregeling van de bus.

8. Hoeveel klachten, meldingen en bezwaren hebben de gemeente, de politie en de Dierenbescherming ontvangen over dit evenement? En wat is de reactie van het college op deze reacties?

9. Hoe gaat het college in het algemeen om met het afsluiten van de openbare weg ten behoeve van evenementen? Wanneer wordt dit wel en wanneer wordt dit niet toegestaan?

Wij hebben tevens begrepen dat de termijn tussen vergunningaanvraag, vergunningverlening en het evenement zo kort was dat het nauwelijks mogelijk was om vooraf bezwaar te kunnen maken tegen de vergunningverlening. Ook hoorden wij dat de publicatie van de evenementenvergunning te laat was. De wettelijke termijn voor bezwaar en beroep is 6 weken.

10. Graag horen wij van het college hoe er in het algemeen wordt omgegaan met de publicatie en ter inzagelegging van vergunningverleningen voor evenementen, bezwaren van belanghebbenden en termijnen. Ook willen we graag weten hoe dat in dit specifieke geval is gegaan.