Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W over naleving groen­on­der­houds­pro­tocol


Indiendatum: feb. 2015

Vorige week zijn er door de gemeente forse snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in de Maten. In de Stentor van 30 januari j.l. wordt het "kaalslag" genoemd. Twee jaar geleden heeft de Partij voor de Dieren zich ingezet voor een diervriendelijk groenonderhoud, waarbij de gemeente de flora- en faunaregels strikter naleeft. Vorig jaar is een diervriendelijk onderhoudsprotocol opgezet en alle groenwerkers (zowel eigen als ingehuurde) moeten een contract ondertekenen waarin wordt afgesproken dat ze zich hieraan zullen houden. Wij hebben de indruk dat dit laatste bij deze werkzaamheden niet is gebeurd. Daarover zijn wij teleurgesteld en wij stellen dan ook de volgende vragen:

1. In artikel 9 t/m 11 van de flora- en faunabescherming staat dat beschermde dieren niet gedood of verwond mogen worden; ze mogen niet opzettelijk worden verontrust en het is verboden om rust- en verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te verstoren. Op welke manier is bij de snoeiwerkzaamheden in de Maten rekening gehouden met deze artikelen?

2. In de flora- en faunabescherming is opgenomen dat er rekening dient te worden gehouden met het broedseizoen én met de winterslaap van dieren. Veel dieren, waaronder de vele amfibieën die in het getroffen gebied wonen, houden een winterslaap. Op welke manier is hiermee bij de snoeiwerkzaamheden in de Maten rekening gehouden?

3. Bij de snoeiwerkzaamheden is zwaar materiaal ingezet dat diep het gebied is ingereden (zie de foto's, waarbij hiervan sporen te zien zijn). In het protocol is duidelijke afgesproken dat zwaar materiaal dit soort amfibierijke gebieden niet in mag, zeker niet tijdens de winterslaapperiode. Hoe kan het dat dit toch is gebeurd?

4. In de krant staat dat het onderhoud niet door eigen mensen van de gemeente is uitgevoerd, maar door een loonwerker. Zouden mensen in eigen dienst het onderhoud anders hebben uitgevoerd? Zo ja, hoe en waarom?

5. Heeft de loonwerker het protocol ondertekend? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dat de loonwerker zich aan het protocol heeft gehouden? Zo ja, waaruit blijkt dit? Zo nee, welke acties onderneemt u als dit laatste het geval is?

6. Bent u met ons van mening dat door de inzet van het zware materieel en het daaruit voortvloeiende verstoren van dieren uit hun winterslaap de flora- en faunawetgeving is geschonden? Zo ja, gaat u aangifte doen? Zo nee, waarom niet?

7. Hoe gaat u er in de toekomst voor zorgen dat werkzaamheden door eigen mensen en/of door loonwerkers te allen tijde conformeren aan het protocol zoals dit is afgesproken?

8. Hoe gaat u er in de toekomst voor zorgen dat de flora- en faunawetgeving wordt gehandhaafd, juist bij werkzaamheden die door loonwerkers worden uitgevoerd en waarbij de gemeente nog steeds de verantwoordelijkheid draagt dat het protocol wordt gevolgd?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn, M. Moulijn, waarnemend fractievoorzitter

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van de PvdD aan het college van B&W over ballonoplatingen

Lees verder

Schriftelijlke vragen over Dik Trom race in Ugchelen

Lees verder

    word lid Doneer