Schrif­te­lijke vragen over honden en hazen


Indiendatum: 20 apr. 2021

Sinds november 2020 is de bescherming van de haas verbeterd: de haas is op de rode lijst gezet, de wetgeving is aangescherpt. De Partij voor de Dieren wil graag weten wat een en ander betekent voor Apeldoorn. Onlangs ontvingen wij een melding van een haas, die zichzelf op een hek had gespietst, opgejaagd door een loslopende hond. Ook reekalfjes, vogels of andere in het wild levende dieren worden nog weleens het slachtoffer van loslopende honden. In Apeldoorn mogen honden loslopen in losloopgebieden, maar in de praktijk blijkt dat veel hondenbezitters het niet zo nauw nemen met de regels. Dit geldt niet alleen voor woonwijken, maar helaas ook voor natuurgebieden. Daarnaast is er vorige week ook een haas aangereden in de wijk Zonnehoeve. Dit leidt bij onze fractie tot de volgende vragen:

 1. Hoe staat het met de populatie hazen in de gemeente Apeldoorn? Is er zicht op populatiegrootte en leefgebieden?
 2. Wat betekent de aangescherpte wetgeving voor de in Apeldoorn woonachtige hazen? Wat gaat er verandert worden in beleid, aanpak en preventie?
 3. Hoeveel gevallen zijn er bekend van schade veroorzaakt door (loslopende) honden aan fauna als hazen, maar ook reekalfjes, vossen, vogels, of andere dieren? Hoeveel gevallen zijn er bekend van aangereden hazen?
 4. Hoe wordt hiermee omgegaan? Wordt dit ergens geregistreerd?
 5. Wat kan de gemeente doen in het handhaven op loslopende honden in relatie tot onze hazen? Welke prioriteit heeft de handhaving op loslopende honden?
 6. Hoe vaak zijn de afgelopen jaren eigenaren bekeurd voor hun loslopende hond? Hoe veel van deze bekeuringen zijn uitgedeeld in natuurgebieden of aangrenzend aan natuurgebieden?
 7. Hoe is de handhaving geregeld in gebieden die in beheer zijn van Natuurmonumenten of andere organisaties?
 8. Wat is er, naast handhaving, nog meer mogelijk als het gaat om het beschermen van hazen of andere dieren tegen honden?
 9. Is het college tevreden over de hoeveelheid en de verdeling van losloopgebieden voor honden in de gemeente Apeldoorn? Waarom wel/niet?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren


Indiendatum: 20 apr. 2021
Antwoorddatum: 19 mei 2021

1. Hoe staat het met de populatie hazen in de gemeente Apeldoorn? Is er zicht op populatiegrootte en leefgebieden?

Antwoord: Hazen komen vooral voor in het buitengebied. In het buitengebied aan de westkant van Apeldoorn komen wel hazen voor, maar in beperkte mate. Hazen voelen zich minder thuis op droge zandgronden / in bos- en heidegebieden op de Veluwe. In het buitengebied aan de oostkant van Apeldoorn, IJsselvallei en richting Voorsterbeek, komen veel meer hazen voor. Hazen leven het liefst op rijkere gronden in open gras- en akkerland, met een voorkeur voor kleinschalige landbouwgebieden met afwisselende gewassen. Binnen Apeldoorns grondgebied zijn circa 1400 waarnemingen bekend in de Nationale Databank Flora en Fauna. Waarvan circa 700 In de afgelopen 10 jaar, en circa 300 in de afgelopen drie jaar. Er is geen aanleiding de lokale situatie als zorgelijk te beschouwen.

2. Wat betekent de aangescherpte wetgeving voor de in Apeldoorn woonachtige hazen? Wat gaat er verandert worden in beleid, aanpak en preventie?

Antwoord: Haas en konijn zijn sinds 1950 met 60-70% afgenomen in aantal. Haas en konijn hebben onlangs op de rode lijst de status gevoelig meegekregen en zijn niet bedreigd. Uitsterven van de soort is niet aan de orde. In de Tweede Kamer is afgelopen februari een motie aangenomen om haas en konijn te schrappen van de lijst van vrij bejaagbare dieren (de nationale wildlijst). De Minister van LNV heeft laten weten dat zij zich voor het komende jachtseizoen zal beraden op welke wijze de motie vorm kan worden gegeven. De wetgeving aangaande haas en konijn is niet veranderd. Op het moment dat wetgeving wordt aangepast, werkt dat direct door in het beleid van de gemeente.

3. Hoeveel gevallen zijn er bekend van schade veroorzaakt door (loslopende) honden aan fauna als hazen, maar ook reekalfjes, vossen, vogels, of andere dieren? Hoeveel gevallen zijn er bekend van aangereden hazen?

Antwoord: Hier zijn geen cijfers van bekend bij de controleurs openbare ruimte en de faunabeheerders van de gemeente en het is ook lastig inzichtelijk te krijgen. De dieren kunnen zijn opgejaagd voor ze worden aangereden, maar daar hebben we geen inzicht in. Aangereden dieren blijven soms op het wegdek liggen, maar in de meeste gevallen verdwijnen ze (uit het zicht) in de berm of in de sloot.

4. Hoe wordt hiermee omgegaan? Wordt dit ergens geregistreerd?

Antwoord: Aangereden dieren die gevonden en gemeld worden, worden zo nodig uit hun lijden verlost en afgevoerd door de ‘valwild’ piket mensen van de Stichting Groennetwerk. Die zijn 24/7 en jaarrond beschikbaar en worden aangestuurd door de meldkamer van de politie. De volgende dieren worden in dit verband genoemd:

- Ree - Das - Hert - Vos - Wildzwijn - Steen- / boommarter (voor onderzoek)

Haas en konijn worden niet genoemd. Veelal komen de kadavers van de dieren in de berm terecht. En worden weer als voedsel opgenomen door aaseters. De dieren genoemd in bovenstaande opsomming worden geregistreerd in het registratiesysteem van Stichting Wildaanrijding Nederland.

5. Wat kan de gemeente doen in het handhaven op loslopende honden in relatie tot onze hazen? Welke prioriteit heeft de handhaving op loslopende honden?

Antwoord: Handhaving op loslopende honden heeft de gemeente hoog in het vaandel staan, met name in haar eigen natuurgebieden met een Natura 2000 status. In onze Natura 2000 gebieden komen weinig hazen voor (= vooral Veluwe).

6. Hoe vaak zijn de afgelopen jaren eigenaren bekeurd voor hun loslopende hond? Hoe veel van deze bekeuringen zijn uitgedeeld in natuurgebieden of aangrenzend aan natuurgebieden?

Antwoord: Van begin 2020 t/m heden is door de gemeentelijke faunabeheerder 16 maal bekeurd voor een loslopende hond in de eigen natuurgebieden met een Natura 2000 status. En er is ongeveer 40 maal gewaarschuwd op loslopende honden. Er is veel aandacht besteed aan voorlichting in het veld, waarbij onder meer wordt verwezen naar losloopgebieden.

Overigens is wettelijk bepaald dat iedere dierhouder zelf verantwoordelijk is voor zijn dieren en het gedrag daarvan.

7. Hoe is de handhaving geregeld in gebieden die in beheer zijn van Natuurmonumenten of andere organisaties?

Antwoord: In gebieden waar terreinbeherende organisaties beheren, hebben zij vanuit hun beheerderstaak een belangrijke functie in het toezicht en de handhaving. Onze ervaring is dat zij deze verantwoordelijkheid zeer serieus nemen en er alles aan doen om de biodiversiteit zo groot mogelijk te krijgen, inclusief het bewaken van het welzijn van dieren.

8. Wat is er, naast handhaving, nog meer mogelijk als het gaat om het beschermen van hazen of andere dieren tegen honden?

Antwoord: Voorbeelden van andere maatregelen om hazen of andere dieren te beschermen tegen honden::

 • Voorlichting geven aan bezoekers van natuurgebieden. In de eigen natuurgebieden op de Veluwe gaat het dan vooral om andere dieren, omdat hier weinig hazen voorkomen. Hier is bescherming van andere dieren tegen honden, met een focus op doelsoorten, meer aan de orde. Een hond kan met een spitsmuis gaan spelen, een ringslang proberen te pakken, bodembroeders verstoren.
 • Het creeeren van schuilgelegenheden voor haas en konijn, zodat het opsporen ervan moeilijk wordt voor de hond, zoals het terug brengen van heggen en struiken in het landschap.
 • Aanpassen maaicyclus.

9. Is het college tevreden over de hoeveelheid en de verdeling van losloopgebieden voor honden in de gemeente Apeldoorn? Waarom wel/niet?

Antwoord: Het college is van mening dat er in alle wijken voldoende hondenlosloopgebieden aanwezig zijn. Er is een goede spreiding van gebieden binnen de bebouwde kom, en ze liggen op loopafstand van de woning.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over groene schoolpleinen

Lees verder

Schriftelijke vragen, gesteld samen met ChristenUnie, over fairtrade zonnepanelen

Lees verder

    word lid Doneer