Schrif­te­lijke vragen over onterecht afsluiten van de Veluwse bossen


Indiendatum: 20 mei 2020

Schriftelijke vragen van de fracties van D66 en Partij voor de Dieren Apeldoorn betreffende het onterecht afsluiten van de Veluwse bossen, ingevolge artikel 34 van het Reglement van Orde van de raad.

Geacht college,

De afgelopen week was er veel commotie in de landelijke media en TV over het onterecht afsluiten van de

Veluwse bossen in relatie tot de subsidie die het Koningshuis ontvangt voor beheer en onderhoud.

Het Koningshuis ontvangt een subsidie van 4,7 miljoen euro voor natuurbeheer op de Veluwe. Het TV- programma Zembla legde onlangs bloot dat, op basis van de subsidiebeschikking, de bossen tenminste

358 dagen per jaar voor het publiek toegankelijk zouden moeten zijn. De koning sluit dus onterecht drie maanden per jaar de Veluwse bossen voor publiek. Recentelijk zijn daar ook Kamervragen over gesteld.

Partij voor de Dieren heeft al meerdere keren aandacht gevraagd voor het open houden van de bossen. Jaren geleden is al vastgesteld dat het afsluiten van delen van het Kroondomein voor wandelaars en fietsers in de periode van 15 september tot 25 december onterecht is vanuit de optiek van natuurbeheer.

Ook een artikel in de Volkskrant suggereert dat de situatie onrechtmatig is. Hierdoor ontstaat volgens ons (D66 en PvdD) een bijzondere situatie. Volgens de Grondwet moeten alle wetsontwerpen worden ondertekend door de koning, maar wat als de ondertekenaar zich niet aan zijn eigen wetten houdt? Kan dit? Is dit zo? Wat als het college zich niet aan de wet houdt?

Het Kroondomein is eigendom van de Nederlandse staat en in beheer bij de koning. Toch komen wij tot onderstaande vragen:

  1. Hebben wij een formele rol in relatie tot het Kroondomein?
  2. Gaat het college over de handhaving?
  3. Zo ja, bent u bereid de openstelling te handhaven?
  4. Zo nee, is het college bereid om het gesprek hierover met het Kroondomein te voeren in relatie tot lopende/nieuwe overeenkomsten?
  5. Op welke manieren en op welke momenten kan het college kenbaar maken aan het Kroondomein dat jaarronde openstelling ook vanuit de gemeente Apeldoorn gewenst is?
  6. Hoe reflecteert het college op het spanningsveld dat nu ontstaat tussen koning en handhaving?

Namens de fracties

D66 Apeldoorn, Robert van Vliet, Fractievoorzitter Raadslid

Partij voor de Dieren, Arjan Groters, Raadslid

Indiendatum: 20 mei 2020
Antwoorddatum: 10 jun. 2020

Beantwoording schriftelijke vragen over onterecht afsluiten van de Veluwse bossen.

1. Hebben wij een formele rol in relatie tot het Kroondomein?

Antwoord: Ten aanzien van de openstelling van Kroondomein Het Loo heeft de gemeente Apeldoorn geen formele rol. De gemeente staan geen juridische instrumenten tot haar beschikking om jaarrond openstelling af te dwingen. Wel kan de gemeente op grond van de Wegenwet voorkomen dat grondeigenaren openbare wegen afsluiten. Daarnaast kan de raad in bestemmingsplannen eisen stellen ten aanzien van de hoogte van een fysieke afscheiding van een terrein.

2, 3 +4 Gaat het college over de handhaving?Zo ja, bent u bereid de openstelling te handhaven? Zo nee, is het college bereid om het gesprek hierover met het Kroondomein te voeren in relatie tot lopende/nieuwe overeenkomsten?

Antwoord: Nee, het college is in dezen niet handhavingsbevoegd. Het college is wel bereid het onderwerp ‘openstelling’ bij Kroondomein Het Loo te agenderen en daarover het gesprek te voeren, mede in het licht van de huidige intentieovereenkomst die medio 2021 afloopt. In de tweede helft van 2020 zal het college samen met de partijen die de overeenkomst hebben ondertekend bezien of een aanpassing, cq. verlenging van deze intentieovereenkomst nodig is voor een goede samenwerking.

5. Op welke manieren en op welke momenten kan het college kenbaar maken aan het Kroondomein dat jaarronde openstelling ook vanuit de gemeente Apeldoorn gewenst is?

Antwoord: Het onderwerp ‘openstelling’ is een gespreksonderwerp tussen de portefeuillehouder en de rentmeester van Kroondomein Het Loo. Dit gesprek kan in principe op elk gewenst moment plaatsvinden.

6. Hoe reflecteert het college op het spanningsveld dat nu ontstaat tussen koning en handhaving?

Antwoord: Handhaving is een aangelegenheid tussen subsidieverstrekkende partijen en Kroondomein Het Loo. De gemeente Apeldoorn is hierin geen partij.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over verhuizing ganzen Schrijnwerkershorst

Lees verder

Schriftelijke vragen over de extreme droogte en bomensterfte

Lees verder

    word lid Doneer