Schrif­te­lijke vragen over verhuizing ganzen Schrijn­wer­kers­horst


...hebben dieren, zoals ganzen, ook het recht om in Apeldoorn te wonen?

Indiendatum: apr. 2020

Verschillende media berichtten de afgelopen weken over het vangen en verhuizen van de ganzen in de Horsten. We zijn blij dat deze ganzen naar een opvang gaan en niet worden afgeschoten.

Tegelijkertijd is de Partij voor de Dieren hevig verbaasd over deze gang van zaken. Hebben dieren ook het recht om in Apeldoorn te wonen? Gaan we nu alle dieren waar een paar mensen over klagen op de verhuiswagen naar Drenthe zetten?

Wij willen graag een zeer uitgebreide tijdlijn van de gebeurtenissen die hebben geleid tot deze beslissing. Daarin willen we in elk geval de volgende vragen beantwoord zien:

 1. Sinds wanneer zijn deze ganzen hier gevestigd? Wat is de grootte van de populatie geweest door de jaren heen?
 2. Welke klachten zijn er geweest? Hoeveel klachten zijn er geweest? Van hoeveel verschillende bewoners waren deze klachten afkomstig?
 3. Hoeveel inwoners zien de ganzen juist als een aanwinst voor de buurt? Hoe hebben deze stemmen meegewogen bij deze beslissing?
 4. Welke maatregelen zijn genomen voordat besloten werd om de ganzen dan maar te verwijderen?
 5. Welke alternatieve oplossingen zijn er bekeken?
 6. Wat heeft de gemeente gedaan met tips en hulp voor dit probleem die ze aangeboden heeft gekregen?
 7. Hoe weet het college dat deze groep ganzen volgend jaar niet gewoon terugvliegt naar Apeldoorn?
 8. Aan wie en hoe is de ‘oproep’ gedaan om de ganzen niet meer te voeren? Waarom is er geen duidelijk bord geplaatst dat het voeren van watervogels verboden is? (zie foto) Hoe vaak is er opgetreden tegen het voeren van de vogels?
 9. Wat is de definitie van de gemeente Apeldoorn van dieren die overlast geven?
 10. Is dit besluit getoetst aan de ‘Notitie Dierenwelzijn Apeldoorn’? Wat betekent dit besluit voor toekomstige klachten over dieren?
 11. Wat zijn de rechten van de dieren in Apeldoorn? Hebben zij ook het recht om ergens te wonen? Hoe worden hun belangen meegewogen?
 12. Wat wordt er gedaan om mensen beter met in het wild levende dieren te leren omgaan? Hoe kan het college er voor zorgen dat mens en dier samen kunnen leven in onze gemeente?
 13. Hoe zorgt de gemeente er voor dat zoiets drastisch als een verhuizing van een hele groep dieren in de toekomst nooit meer voorkomt?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 29 mei 2020

Beantwoording vragen:

1. Sinds wanneer zijn deze ganzen hier gevestigd? Wat is de grootte van de populatie geweest door de jaren heen?

Antwoord: de eerste ganzen vestigden zich langer dan 15 jaar geleden. Deze groep is gegroeid ongeveer 25 individuen. Om groei te voorkómen, hebben we de laatste jaren nestbeheer uitgevoerd. Maar ieder nest dat we missen, levert weer ongeveer vijf nieuwe ganzen op, waardoor de groep er niet kleiner op wordt.

2. Welke klachten zijn er geweest? Hoeveel klachten zijn er geweest? Van hoeveel verschillende bewoners waren deze klachten afkomstig?

Via de wijkraad en de gemeente zijn tientallen klachten binnengekomen (individuele mensen, direct aanwonend) geregistreerd vanaf 2019.

3. Hoeveel inwoners zien de ganzen juist als een aanwinst voor de buurt? Hoe hebben deze stemmen meegewogen bij deze beslissing?

We hebben van twee individuele bewoners melding gekregen dat ze graag de ganzen willen behouden in de buurt. Het merendeel van de direct aanwonenden ervaart echter grote overlast. Onze schouw en monitoring bevestigen dit.

We hebben de situatie zo objectief mogelijk beoordeeld door maandelijks op verschillende tijdstippen te tellen, het ganzengedrag te monitoren en de vervuiling te schouwen. De ganzen reageren altijd op fietsers en wandelaars, wat als dreigend over kan komen. Tevens waren de paden en gazons het hele jaar door vervuild, ook na extra schoonmaken.

De meldingen hebben in ons besluit geen zwaar gewicht gehad. Deze zijn wel de aanleiding geweest tot onderzoek en monitoring.

4. Welke maatregelen zijn genomen voordat besloten werd om de ganzen dan maar te verwijderen?

1. Beheren van eieren door dompelen in maisolie, waardoor deze niet uitkomen. vanaf 2018.

2. Extra schoonmaken van de omgeving. vanaf 2018.

3. Plaatsen van een infobord met verzoek niet te voeren. voorjaar 2019

4. Communicatie met bewoners en wijkraad door persoonlijke gesprekken en twee brieven

(met uitleg en verzoek niet te voeren). september 2019 en april 2020

5. Monitoren van aantallen, gedrag en vervuiling. 2019 en 2020

6. Registratie van meldingen. 2019 en 2020

7. Diverse artikelen in wijkkrantje, Stentor en injebuurt.nl

5. Welke alternatieve oplossingen zijn er bekeken?

Naast de uitvoering van de bij 4 genoemde maatregelen, hebben twee alternatieven onderzocht:

1. niets doen

2. wegvangen en doden van de ganzen

Bij scenario 1 blijft het probleem in stand, de ganzen gaan niet uit zichzelf weg, zeker niet wanneer ze gevoerd blijven worden.

Scenario 2 was voor ons geen optie, gezien de uitgangspunten in de Notitie Dierenwelzijn in combinatie met het alternatief dat we hebben gevonden: het wegvangen en plaatsen op een ganzenopvang.

6. Wat heeft de gemeente gedaan met tips en hulp voor dit probleem die ze aangeboden heeft gekregen?

Het advies tot het beheren van eieren hebben we overgenomen. Dit hebben onze faunabeheerders uitgevoerd, zij hebben de juiste kennis, middelen en mandaat hiervoor.

7. Aan wie en hoe is de ‘oproep’ gedaan om de ganzen niet meer te voeren? Waarom is er geen duidelijk bord geplaatst dat het voeren van watervogels verboden is? (zie foto) Hoe vaak is er opgetreden tegen het voeren van de vogels?

Via de bewonersbrief in september 2019 en in persoonlijke gesprekken hebben we bewoners dringend verzocht de ganzen niet meer te voeren. Daaraan voorafgaand hebben we in het voorjaar 2019, i.s.m. het waterschap, een infobord geplaatst met het verzoek niet te voeren en de reden daarvan.

8. Welke definitie heeft de gemeente Apeldoorn van dieren die overlast geven?
We hanteren niet één definitie omdat iedere situatie op zichzelf staat. Wat meeweegt zijn zaken
als gevaar voor letsel, volksgezondheid, aantal mensen dat overlast ervaart en er moet sprake zijn van structurele overlast. Buiten kijf staat dat de vigerende wetgeving leidend is.

9. Is dit besluit getoetst aan de ‘Notitie Dierenwelzijn Apeldoorn’? Wat betekent dit besluit voor toekomstige klachten over dieren?
We werken altijd binnen de kaders van vastgesteld beleid, dus ook volgens de Notitie Dierenwelzijn. Dit besluit heeft geen doorwerking op toekomstige situaties of diergroepen, deze worden -mocht het zich voordoen- opnieuw beoordeeld in de context die daar aanwezig is.

10. Wat zijn de rechten van de dieren in Apeldoorn? Hebben zij ook het recht om ergens te wonen? Hoe worden hun belangen meegewogen?
De rechten van dieren zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet dieren. Aanvullend geldt voor Apeldoorn onze Notitie Dierenwelzijn. Per casus wegen we het belang van dieren zorgvuldig en significant mee.

11. Wat wordt er gedaan om mensen beter met in het wild levende dieren te leren omgaan? Hoe kan het college er voor zorgen dat mens en dier samen kunnen leven in onze gemeente?
Als gemeente zorgen we voor leefgebied in de stad en daarbuiten, zodat dieren en mensen veilig kunnen samenleven. We communiceren hierover regelmatig in het kader van de Notitie Dierenwelzijn en de daaruit voortvloeiende Eco-gids.

12. Hoe zorgt de gemeente er voor dat zoiets drastisch als een verhuizing van een hele groep dieren in de toekomst nooit meer voorkomt?
In de toekomst blijven we alert op situaties waar de belangen tussen dier en mens mogelijk conflicteren. We volgen het beleid dat voorkómen beter is dan genezen en dat we liever niet of kleinschalig ingrijpen om drastischer maatregelen te voorkomen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over bloemrijke akkerranden en kruidenrijke graslanden

Lees verder

Schriftelijke vragen over onterecht afsluiten van de Veluwse bossen

Lees verder

    word lid Doneer