Schrif­te­lijke vragen over de extreme droogte en bomensterfte


Indiendatum: mei 2020

Afgelopen jaren komen er steeds vaker perioden van extreme droogte voor. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de drinkwatervoorziening en boeren, maar ook voor planten en dieren. Want door het oppompen van drinkwater en door beregening wordt water onttrokken aan het ecosysteem en dit zorgt voor een (te) laag grondwaterpeil en weinig oppervlaktewater. Dat leidt tot sterfte van o.a. bomen, vissen, reptielen, amfibieën en vlinders. Dit is vooral problematisch op hoge zandgronden, zoals op onze Veluwe.

Vorige week is bekend geworden dat o.a. door de extreme droogte eeuwenoude bomen bij paleis het Loo gekapt gaan worden. En daarnaast is op vele andere plekken ook bomensterfte. Er zijn veel zorgen over de bomenkap en bomensterfte. Zo heeft zowel de gemeente als onze fractie veel reacties gehad van bezorgde inwoners over de bomenkap bij het Loo en die signalen zijn ook bij de Stentor terecht gekomen. Er worden ook vraagtekens gezet bij de kap, hadden de bomen met ander beleid niet gered kunnen worden? Zo stelt bomenconsulent Annemiek van Loon dat de bodemverdichting door gemotoriseerd verkeer en de vele evenementen niet worden genoemd als oorzaak van de verzwakking van de bomen.

Hierover willen we graag enkele vragen stellen:

  1. Hoe groot zijn de problemen van de extreme droogte voor onder andere bomensterfte en sterfte van dieren in Apeldoorn? Wordt dit gemonitord en wat wordt hieraan gedaan?
  2. Is er een regionaal crisisplan over hoe om te gaan met extreme droogte en hoe de waterverdeling in schaarse tijden plaatsvindt? Zo ja, hoe ziet dit eruit? Zo nee, is het niet tijd om dit op te stellen met provincie en waterschap?
  3. In hoeverre is het waterbeleid in onze regio natuurinclusief (dwz houdt het rekening met planten en dieren)? Wat zou er nog verbeterd kunnen worden? En in hoeverre vindt er lobby plaats door de gemeente Apeldoorn om het regionale waterbeleid natuurinclusiever te maken?
  4. Steeds meer wetenschappers en natuurorganisaties pleiten voor een “klimaatrobuust grondwaterpeil”, wat er onder andere uit bestaat dat er rond natuurgebieden niet meer grondwater wordt onttrokken voor drinkwater of beregening, maar dat het peil verhoogd moet worden. Wat is de visie van de gemeente Apeldoorn op het grondwaterpeil en in hoeverre vindt er lobby plaats door de gemeente om onze natuur te beschermen tegen verdere verdroging onder andere door een klimaatrobuust grondwaterpeil?
  5. In hoeverre zorgen andere problemen dan droogte voor de verzwakking/sterfte van bomen in onze gemeente? En kunnen specifiek bij het Loo nog andere oorzaken genoemd worden? En welke tegenmaatregelen worden genomen? Welke tegenmaatregelen zouden er nog meer genomen kunnen worden?
  6. Wat voor maatregelen neemt de gemeente om de door droogte verzwakte bomen en dieren te helpen en niet nog verder te laten verzwakken? Bijvoorbeeld wat betreft bodemverdichting door gemotoriseerd verkeer en evenementen, zoals genoemd door de hierboven genoemde bomenconsulent, of strooizout.
  7. In hoeverre wordt er gekeken of (verzwakte) bomen nog gered kunnen worden? Wat voor maatregelen zouden genomen kunnen worden, worden deze toegepast, zo nee, waarom niet?
  8. Er vindt herplant plaats van de gevelde bomen. Hoe zorgt de gemeente er voor dat deze jonge bomen de droogteperioden wel overleven?
  9. Zijn er verder nog zaken die relevant zijn om in het kader van deze vragen te benoemen?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Lees ook: https://www.destentor.nl/apeldoorn/eerste-twaalf-eiken-bij-de-veelbesproken-bomenkap-paleis-het-loo-gesneuveld~afa05ff6/

https://www.destentor.nl/binnenland/extreme-droogte-maak-drinkwater-duurder-bij-extra-gebruik~a98da715/