Schrif­te­lijke vragen over vuurwerk in Loenen


ingediend samen met WIJA­pel­doorn

Indiendatum: 26 sep. 2022

Inleiding

Op 24 september 2022 werden inwoners van Loenen rond 21:00 uur opgeschrikt door zeer

harde knallen en flitsen. In buurt-apps en Facebookgroepen vroeg men zich af wat er aan de hand was. Uiteindelijk bleek het te gaan om een vuurwerkshow uitgevoerd door een

professionele organisatie, die gehouden werd ter hoogte van Veldhuizen, achter café de Bron1. Op 1,5 km afstand van de locatie waren de knallen nog dusdanig hard dat de ramen hiervan trilden. En zelfs in Beekbergen was het nog te horen en te zien. De show heeft ruim 20 minuten geduurd, waarna er nog een feest was met luide muziek. Door meerdere mensen is

er naar de Politie gebeld. Mensen gaven aan dat dit een prachtige show was, maar dat het luider en “grootser” was dan vuurwerk bij oud en nieuw.

In de gemeentelijke bekendmakingen was geen evenement op deze datum bekend in de vorm van een “boeren BBQ” met aansluitend een vuurwerkshow. Het blijkt dat op 1 september

2022 door de Provincie een vergunning is afgegeven voor een vuurwerkshow. Deze is op overheid.nl gepubliceerd (Provinciaal blad 2022, 10518). In dit besluit staat: “Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Apeldoorn verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.” In het besluit ontbrandingstoestemming staat: “Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

• Burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

• Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland2”

Naast de ervaren overlast door inwoners (die vooraf niet op de hoogte waren gebracht), spelen er bovendien nog andere zaken. Bij het indienen van de aanvraag was er nog sprake van aanhoudende droogte en had het risico op natuurbrand verhoogd kunnen zijn. In de vergunning wordt hier slechts ten dele rekening mee gehouden. Daarnaast geldt dat bij vuurwerk grote hoeveelheden zware metalen naar beneden dwarrelen, die terechtkomen in de bodem en het oppervlaktewater en het milieu blijvend vervuilen. In de vergunning is hier geen rekening mee gehouden.

In het verslag van het onderzoek - wat ter plekke heeft plaatsgevonden op 4 augustus - staat: “Binnen de veiligheidszone: In de zone is het volgende aangetroffen: bomen/ struiken; weiland/ maisland; paden/ wegen; dat er dieren (koeien en paarden/ pony’s) aanwezig zijn. Er wordt gesteld dat: De dieren mogen ten tijde van het opbouwen en afsteken van het vuurwerk

niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn. De afsteker dient de eigenaar van de aanwezige dieren omtrent het evenement te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

../..

Buiten de veiligheidszone zijn (bedrijfsmatige) gehouden dieren aanwezig. Verder waren er in de omgeving hobbymatige gehouden dieren aanwezig (paarden en pony’s) ten tijde van het locatiebezoek. De afsteker dient de eigenaren van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatige) gehouden dieren te informeren omtrent het evenement, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.3” Uit reacties op Facebook blijkt dat o.a. een dierenpension in de omgeving niet was geïnformeerd.

In de vergunning staat: “Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het evenement de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.” Uit de reacties die ontvangen zijn blijkt dat dit is niet/onvoldoende is gebeurd.

  1. Was de gemeente op de hoogte van de “boeren BBQ” met aansluitend een 22 minuten durende professionele vuurwerkshow?
  2. De provincie heeft toestemming verleend voor de professionele vuurwerkshow en voorafgaand hieraan de gemeente advies gevraagd. Waarom heeft de gemeente geen bezwaren of voorwaarden kenbaar gemaakt voor deze vergunning?
  3. De provincie gaat over het verlenen van toestemming rondom het afsteken van vuurwerk in de omgeving van natuurgebieden, maar daarnaast zou er ook een gemeentelijke evenementenvergunning nodig zijn geweest. Is voor de boeren BBQ en/of de vuurwerkshow bij de gemeente een evenementenvergunning aangevraagd en vergund? Zo ja, waarom is deze niet gepubliceerd? Zo nee, waarom niet en wat gaat de gemeente voor stappen nemen voor het niet aanvragen van een evenementenvergunning?
  4. Is de gemeente, omgevingsdienst, politie of provincie op de dag van het afsteken langs geweest om te controleren of de eisen die gesteld zijn in de vergunning rondom dierenwelzijn ook zijn nageleefd?
  5. In de vergunningsvoorwaarden zijn eisen gesteld rondom de communicatie, o.a. dat omwonenden geïnformeerd moesten worden. Gezien de vele reacties o.a. op Facebook is dat nagelaten. Is er door de provincie niet gecontroleerd of er aan die vergunningsvoorwaarden is voldaan? Gaat het college de provincie en de organisator hierop nog aanspreken?
  6. Is de gemeente bereid om met de provincie contact op te nemen om kenbaar te maken dat de strekking van het vuurwerkverbod in de APV ook geldt voor Vuurwerkevenementen die buiten de oudejaarsviering plaatsvinden?
  7. Hoe gaat de gemeente Apeldoorn ervoor zorgen dat inwoners in de toekomst niet meer overvallen worden door een evenement met veel geluid-, licht- en Luchtverontreiniging, nota bene zonder dat zij hierover geïnformeerd zijn?
  8. Het college weet dat het afsteken van vuurwerk gevoelig ligt in de raad. Zou het niet verstandig geweest zijn om de raad hierover te informeren? Is het college bereid om dit in de toekomst wel te doen?
  9. Hoe ziet het college deze vuurwerkshow in relatie tot de doelstelling dat de gemeente Apeldoorn een vuurwerkvrije gemeente wil zijn?

Indiendatum: 26 sep. 2022
Antwoorddatum: 27 okt. 2022

Beantwoording vragen:

1. Was de gemeente op de hoogte van de “boeren BBQ” met aansluitend een 22 minuten durende professionele vuurwerkshow?

Antwoord: Op 7 augustus 2022 is er een bericht naar de gemeente gestuurd door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)* over deze vuurwerkshow. In dit bericht stond dat er sprake was van een professionele vuurwerkshow van 20 minuten als onderdeel van een “boeren BBQ”.
*De ODRA coördineert de ontbrandingstoestemmingen voor de hele Provincie Gelderland


2. De provincie heeft toestemming verleend voor de professionele vuurwerkshow en voorafgaand hieraan de gemeente advies gevraagd. Waarom heeft de gemeente geen bezwaren of voorwaarden kenbaar gemaakt voor deze vergunning?

Antwoord: Het is goed om te vermelden dat al het vuurwerk in Nederland wordt gekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hierbij wordt ook gekeken naar het geluid dat vuurwerk produceert, en dit gaat allemaal conform landelijke wetgeving. Daarvan uit gaande, zijn er op voorhand geen bezwaren specifiek op het geluid wat bij het afsteken geproduceerd wordt.

3. De provincie gaat over het verlenen van toestemming rondom het afsteken van vuurwerk in de omgeving van natuurgebieden, maar daarnaast zou er ook een gemeentelijke evenementenvergunning nodig zijn geweest. Is voor de boeren BBQ en/of de vuurwerkshow bij de gemeente een evenementenvergunning aangevraagd en vergund? Zo ja, waarom is deze niet gepubliceerd? Zo nee, waarom niet en wat gaat de gemeente voor stappen nemen voor het niet aanvragen van een evenementenvergunning?

Antwoord: De barbecue zelf is niet vergunning plichtig als evenement. Het betreft een besloten activiteit die niet “op of aan de openbare weg” plaatsvond. Voor deze activiteit is dan ook ook geen vergunning aangevraagd, verleend en gepubliceerd.
De ontbrandingstoestemming is volgens ODRA wel gepubliceerd via de reguliere kanalen.

4. Is de gemeente, omgevingsdienst, politie of provincie op de dag van het afsteken langs geweest om te controleren of de eisen die gesteld zijn in de vergunning rondom dierenwelzijn ook zijn nageleefd?

Antwoord: De politie en toezichthouders van de gemeente Apeldoorn waren niet op de hoogte van de vuurwerkshow en zijn ook niet langs geweest. Bij hen zijn ook geen meldingen van overlast binnengekomen. Bij de afdeling Vergunningen van de gemeente zijn twee overlastmeldingen binnengekomen.
De ODRA heeft een controle uitgevoerd met twee personen. Naast enkele kijkende passanten waren er geen bijzonderheden Daarnaast viel op dat enkele omwonenden die dieren houden deze naar binnen hadden gehaald.

5. In de vergunningsvoorwaarden zijn eisen gesteld rondom de communicatie, o.a. dat omwonenden geïnformeerd moesten worden. Gezien de vele reacties o.a. op Facebook is dat nagelaten. Is er door de provincie niet gecontroleerd of er aan die vergunningsvoorwaarden is voldaan? Gaat het college de provincie en de organisator hierop nog aanspreken?

Antwoord: Over de show is onlangs door ons contact geweest met de ODRA. Het informeren van de omgeving is geen vergunningvoorschrift in de ontbrandingstoestemming, maar een advies. Hier wordt door ODRA en/of Provincie niet op gecontroleerd.
Overigens lijkt het erop dat er wel enige vorm van communicatie heeft plaatsgevonden, aangezien zoals bij vraag 4 al is aangegeven, diverse houders van onder meer paarden de dieren tijdens de show naar binnen hebben gehaald.

6. Is de gemeente bereid om met de provincie contact op te nemen om kenbaar te maken dat de strekking van het vuurwerkverbod in de APV ook geldt voor Vuurwerkevenementen die buiten de oudejaarsviering plaatsvinden?

Antwoord: De Apv stelt alleen regels voor het verstrekken en afsteken van consumentenvuurwerk. Voor het stellen van regels aan professioneel vuurwerk is de Provincie bevoegd gezag en dit moet los gezien worden van het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.

7. Hoe gaat de gemeente Apeldoorn ervoor zorgen dat inwoners in de toekomst niet meer overvallen worden door een evenement met veel geluid-, licht- en Luchtverontreiniging, nota bene zonder dat zij hierover geïnformeerd zijn?

Antwoord: Voor vuurwerkshows als onderdeel van een vergunningplichtig evenement, geldt dat in de betreffende evenementenvergunning verplichtingen worden opgenomen om de omgeving te informeren over de activiteiten. Deze besluiten worden ook via de reguliere kanalen gepubliceerd. Voor vuurwerkshows die uitsluitend onder de bevoegdheid van de Provincie vallen, is ons verzekerd dat ook deze altijd worden gepubliceerd.

8. Het college weet dat het afsteken van vuurwerk gevoelig ligt in de raad. Zou het niet verstandig geweest zijn om de raad hierover te informeren? Is het college bereid om dit in de toekomst wel te doen?

Antwoord: Het college weet dat het onderwerp vuurwerk gevoelig ligt in de gemeenteraad en bij de inwoners. Zowel het college als de Provincie Gelderland/ODRA informeert over besluiten via de reguliere weg: www.officielebekendmakingen.nl. Dit is voor iedereen toegankelijk.

9. Hoe ziet het college deze vuurwerkshow in relatie tot de doelstelling dat de gemeente Apeldoorn een vuurwerkvrije gemeente wil zijn?

Antwoord: Het college ziet deze twee zaken los van elkaar. Enerzijds is er het afsteekverbod van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling en anderzijds is er professioneel vuurwerk tijdens een evenement. Deze vraag overstijgt de reikwijdte en het samenstel aan motieven die ten grondslag liggen aan het lokale afsteekverbod tijdens de jaarwisseling, te weten (om de motie afsteekverbod vuurwerk te citeren) het voorkomen van onbeheersbare situaties en geweld door een combinatie van vuurwerk, alcohol en toenemend drugsgebruik tijdens de jaarwisseling. In de motie is destijds expliciet aangegeven dat in de wijken en dorpen wel ruimte gevonden mag worden voor centraal en veilig afsteken van professioneel vuurwerk.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het weren van fossiele reclame in de gemeente Apeldoorn

Lees verder

Schriftelijke vragen over "wie beschermt de natuur in Radio Kootwijk"?

Lees verder

    word lid Doneer