Schrif­te­lijke vragen over "wie beschermt de natuur in Radio Kootwijk"?


Indiendatum: 9 dec. 2022

In 2016 is het bestemmingsplan van Radio Kootwijk vastgesteld en heeft de provincie een natuurvergunning afgegeven om de ontwikkelingen in het bestemmingsplan mogelijk te maken. In 2020 is die natuurvergunning (voor de 2e keer) vernietigd door de Raad van State omdat het Natura2000 gebied onvoldoende wordt beschermd. Veel van de ontwikkelingen in het bestemmingsplan mogen dus niet vanwege hogere regelgeving. Desondanks blijft Staatsbosbeheer het gebied exploiteren, zoals in het bestemmingsplan staat, maar waarvoor dus geen natuurvergunning is. De aflevering van Pointer “Wie beschermt de beschermde natuur?” op 16 oktober was ontluisterend. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

 1. Waarom grijpen de gemeente en de provincie niet in om ervoor te zorgen dat Staatsbosbeheer zich wel aan de Wet Natuurbescherming houdt
 2. Heeft de gemeente de provincie, als verantwoordelijk orgaan, gewezen op haar handhavingsplicht? Zo ja, wat was de reactie van de provincie? Zo nee, waarom niet?
 3. Wat doet de gemeente als blijkt dat haar regelgeving niet voldoet aan hogere wetgeving? Wordt het dan niet eens tijd om het bestemmingsplan aan te passen zodat het wel aan de Wet Natuurbescherming voldoet?
 4. Vanaf 2005 is het nog niet gelukt om een vergunning te krijgen voor extra commerciële en toeristische voorzieningen midden in deze Speciale Beschermingszone op de Centrale Veluwe. Acht het college het van deze tijd, nu alle seinen voor biodiversiteit op rood staan, zeven van tien beschermde vogelsoorten in dit gebied in grote problemen zitten, de stikstofproblematiek groot is, om door te gaan op de ingeslagen weg van Radio Kootwijk met meer commerciële en toeristische activiteiten, die de natuur verder schaden? Zo niet, wat gaat het college daaraan doen? Zo ja, hoe denkt het college dat deze activiteiten wel samen kunnen gaan met minimaal de wettelijke natuurbescherming?
 5. Er vinden nu allerlei activiteiten plaats, waar niet alleen geen natuurvergunning voor is, maar die ook in strijd zijn met het bestemmingsplan. Een aantal voorbeelden: Er zijn nieuwe parkeerterreinen aangelegd rond gebouwen en er wordt geparkeerd bij de gebouwen C, D en E. Wat doet de gemeente daar tegen? Wat doet de gemeente aan handhaving?
 6. Er zijn twijfels over de vraag of het toegestane aantal bezoekers wel binnen de perken blijft. Hoeveel bezoekers waren er afgelopen jaren? En wat wordt er gedaan als het boven de toegestane aantallen zijn?
 7. Er zijn afspraken gemaakt over elektrisch vervoer en vermindering van het aantal auto’s. Hoe staat het met de uitvoering van die afspraken?
 8. Er vinden excursies plaats met gemotoriseerde voertuigen over de Hoogbuurlose heide en er wordt met gemotoriseerde voertuigen gereden naar de gebouwen. Dat kan niet anders dan dat dit in strijd is met de regels voor Natura2000. Hoe ziet het college dat? En waarom wordt hier niet ingegrepen?
 9. Welke handhavingsverzoeken hebben de gemeente en provincie tot nu toe ontvangen en hoe wordt daarop gereageerd?
 10. Hoe onderhoudt de gemeente contacten met Staatsbosbeheer, inwoners van Radio Kootwijk en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn over de ontwikkelingen in dit gebied en de overtredingen van de Wet Natuurbescherming?
 11. Er zijn inwoners van Radio Kootwijk, boswachters en natuurbeschermers die ervoor pleiten om de weg naar Radio Kootwijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer, zodat o.a. toeristen er alleen nog met de fiets of wandelend kunnen komen. Zij betogen dat dit de stikstofuitstoot beperkt en daardoor veel beter voor de natuur. Hoe staat het college tegenover dit voorstel? Graag uw antwoord motiveren.
 12. Hoe gaat het college verder de kwetsbare natuur rondom Radio Kootwijk beschermen zodat de natuurdoelen worden gehaald en de rechter niet langer hoeft in te grijpen in dit prachtige stukje van de gemeente Apeldoorn?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn

Indiendatum: 9 dec. 2022
Antwoorddatum: 6 feb. 2023

Beantwoording vragen:

1. Waarom grijpen de gemeente en de provincie niet in om ervoor te zorgen dat Staatsbosbeheer zich wel aan de Wet Natuurbescherming houdt?

Beantwoording vraag 1: De provincie is op grond van de Wet natuurbescherming bevoegd gezag ten aanzien van de vergunningverlening en de handhaving.

2. Heeft de gemeente de provincie, als verantwoordelijk orgaan, gewezen op haar handhavingsplicht? Zo ja, wat was de reactie van de provincie? Zo nee, waarom niet?

Beantwoording vraag 2: De gemeente heeft bij de provincie geïnformeerd naar de stand van zaken en de planning ten aanzien van de aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming van Staatsbosbeheer. De provincie heeft op ambtelijk niveau aangegeven dat aan Staatsbosbeheer een verzoek om aanvulling is gevraagd. Afhankelijk van wanneer Staatsbosbeheer deze aanvulling kan aanleveren en of de aanvulling voldoende is om een vergunning te kunnen verlenen is de verwachting dat op z’n vroegst in maart een ontwerpbesluit genomen kan worden.

3. Wat doet de gemeente als blijkt dat haar regelgeving niet voldoet aan hogere wetgeving? Wordt het dan niet eens tijd om het bestemmingsplan aan te passen zodat het wel aan de Wet Natuurbescherming voldoet?

Beantwoording vraag 3: Het bestemmingsplan Radio Kootwijk (vastgesteld 2015-05-28) is op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening onherroepelijk in werking getreden. Met andere woorden het is een geldend bestemmingsplan dat regelt hoe je gebruik mag maken van gronden en gebouwen. Naast het bestemmingsplan zijn vaak ook nog andere vergunningen nodig. In dit geval een natuurvergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Het is echter niet zo dat de vernietigde natuurvergunning (op grond van wetgeving) moet leiden tot herziening van het bestemmingsplan. Dat zijn twee verschillende sporen. Wel is het zo dat door vernietiging van de natuurvergunning voor bepaalde activiteiten geen uitvoering kan worden gegeven aan hetgeen is het bestemmingsplan is toegestaan.

4. Vanaf 2005 is het nog niet gelukt om een vergunning te krijgen voor extra commerciële en toeristische voorzieningen midden in deze Speciale Beschermingszone op de Centrale Veluwe. Acht het college het van deze tijd, nu alle seinen voor biodiversiteit op rood staan, zeven van tien beschermde vogelsoorten in dit gebied in grote problemen zitten, de stikstofproblematiek groot is, om door te gaan op de ingeslagen weg van Radio Kootwijk met meer commerciële en toeristische activiteiten, die de natuur verder schaden? Zo niet, wat gaat het college daaraan doen? Zo ja, hoe denkt het college dat deze activiteiten wel samen kunnen gaan met minimaal de wettelijke natuurbescherming?

Beantwoording vraag 4: We laten niet meer activiteiten toe dan in het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Radio Kootwijk. Ten aanzien van de Wet natuurbescherming is de provincie bevoegd gezag.

5. Er vinden nu allerlei activiteiten plaats, waar niet alleen geen natuurvergunning voor is, maar die ook in strijd zijn met het bestemmingsplan. Een aantal voorbeelden: Er zijn nieuwe parkeerterreinen aangelegd rond gebouwen en er wordt geparkeerd bij de gebouwen C, D en E. Wat doet de gemeente daar tegen? Wat doet de gemeente aan handhaving?

Beantwoording vraag 5: Er zijn door de gemeentelijke toezichthouders geen overtredingen van het bestemmingsplan geconstateerd. Opgemerkt wordt dat de gronden direct aansluitend aan de gebouwen C, D en E binnen de bestemming "Natuur" de aanduiding 'verblijfsgebied' hebben gekregen. Binnen verblijfsgebied gronden zijn parkeervoorzieningen toegestaan.

6. Er zijn twijfels over de vraag of het toegestane aantal bezoekers wel binnen de perken blijft. Hoeveel bezoekers waren er afgelopen jaren? En wat wordt er gedaan als het boven de toegestane aantallen zijn?

Beantwoording vraag 6: Het aantal bezoekers is niet bekend bij de gemeente. We zullen we in het eerstvolgend overleg met Staatsbosbeheer het actief monitoren van het aantal bezoekers bespreken.

7. Er zijn afspraken gemaakt over elektrisch vervoer en vermindering van het aantal auto’s. Hoe staat het met de uitvoering van die afspraken?

Beantwoording vraag 7: In het bestemmingsplan is het maximaal aantal bezoekers vastgelegd. We hebben van Staatsbosbeheer begrepen dat zij zich oriënteert op verschillende mogelijke oplossingen en daarbij in gesprek is met enkele partijen.

8. Er vinden excursies plaats met gemotoriseerde voertuigen over de Hoogbuurlose heide en er wordt met gemotoriseerde voertuigen gereden naar de gebouwen. Dat kan niet anders dan dat dit in strijd is met de regels voor Natura2000. Hoe ziet het college dat? En waarom wordt hier niet ingegrepen?

Beantwoording vraag 8: De provincie is bevoegd gezag in geval van overtreding van de Wet natuurbescherming.

9. Welke handhavingsverzoeken hebben de gemeente en provincie tot nu toe ontvangen en hoe wordt daarop gereageerd?

Beantwoording vraag 9: In de periode 2015-2022 zijn er twee handhavingsverzoeken bij de gemeente ingediend. Eén is ter afhandeling doorgestuurd naar Staatsbosbeheer en één is niet ontvankelijk verklaard omdat de indiener geen belanghebbende was. Er is geen zicht op bij de Provincie ingediende handhavingsverzoeken.

10. Hoe onderhoudt de gemeente contacten met Staatsbosbeheer, inwoners van Radio Kootwijk en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn over de ontwikkelingen in dit gebied en de overtredingen van de Wet Natuurbescherming?

Beantwoording vraag 10: De gemeente Apeldoorn heeft regelmatig contact met diverse partijen en inwoners in Radio Kootwijk. Betrokken partijen en inwoners kunnen bij de gebiedsmanager terecht met vragen bijvoorbeeld over welke ontwikkelingen er spelen in het gebied. De gebiedsmanager kan meedenken en verbinding leggen met de juiste collega’s binnen de organisatie. Naast het contact met de gebiedsmanager heeft het gebied ook regelmatig contact met de regisseur openbare ruimte en verschillende vakafdelingen.

Ten aanzien van de ontwikkelingen in Radio Kootwijk zijn we momenteel in de voorbereidende fase voor de vitaliteitsaanpak. In februari zal er een startbijeenkomst voor de vitaliteitsaanpak gehouden worden. Hierover zullen bewoners, Staatsbosbeheer, huurders, politie en andere direct betrokkenen binnenkort een uitnodiging ontvangen. De startbijeenkomst is bedoeld om te inventariseren wat er in het dorp leeft en om input op te halen welke verdiepende vragen er gesteld kunnen worden voor het buurtonderzoek dat plaatsvindt in het kader van de vitaliteitsaanpak.

11. Er zijn inwoners van Radio Kootwijk, boswachters en natuurbeschermers die ervoor pleiten om de weg naar Radio Kootwijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer, zodat o.a. toeristen er alleen nog met de fiets of wandelend kunnen komen. Zij betogen dat dit de stikstofuitstoot beperkt en daardoor veel beter voor de natuur. Hoe staat het college tegenover dit voorstel? Graag uw antwoord motiveren.

Beantwoording vraag 11: De ambitie die u hier uitspreekt is een onderwerp dat valt onder de opgave ‘bestemmingsmanagement Veluwe’, onderdeel van het door het college vastgestelde Programma voor de Veluwe. In dit programma kijken we hoe we een hoogwaardig toeristisch product kunnen aanbieden dat ook een verbetering voor de natuurwaarden tot stand brengt. Het plan voor bestemmingsmanagement wordt afgestemd op het Recreatiezoneringsplan Veluwe, waarin al maatregelen zijn afgekondigd in het kader van de bereikbaarheid van Radio Kootwijk e.o. Deze maatregelen moeten nader worden verkend en onderzocht op haalbaarheid en benodigde middelen. Als dat duidelijk is kan wel of niet overgegaan worden op realisering. Het is nu te vroeg om te zeggen of dit haalbaar is.

12. Hoe gaat het college verder de kwetsbare natuur rondom Radio Kootwijk beschermen zodat de natuurdoelen worden gehaald en de rechter niet langer hoeft in te grijpen in dit prachtige stukje van de gemeente Apeldoorn.

Beantwoording vraag 12: De gemeente werkt samen met Staatsbosbeheer aan de realisatie van concrete maatregelen uit het provinciale Recreatiezoneringsplan Veluwe. Zoals bekend wordt met dit plan een betere balans beoogd tussen dagrecreatie en de Veluwse natuur. De provincie werkt op basis van het beheerplan Natura 2000 Veluwe ook aan een breed programma voor natuurherstelmaatregelen die ook betrekking hebben op Radio Kootwijk e.o. De gemeente is hierbij aangehaakt. Daarnaast werkt de gemeente aan een eigen programma Veluwe, waarin ook acties zijn opgenomen om de Veluwse natuur te versterken. Dit betreft onder meer het bestemmingsmanagement (zie antwoord vraag 11). Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de omgeving van Radio Kootwijk in het bestemmingsplan Radio Kootwijk en Veluwe grotendeels is bestemd als natuur en als zodanig wordt beschermd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over vuurwerk in Loenen

Lees verder

Schriftelijke vragen over Fairtrade Apeldoorn

Lees verder

    word lid Doneer