Schrif­te­lijke vragen over­steek­plaats Wapen­rustlaan


Indiendatum: nov. 2019

In Infomagazine 3 van de wijkraad Welgelegen stond een bericht over het afsluiten van de oversteekplaats Latonalaan/Wapenrustlaan. Van deze oversteekplaats wordt veel gebruikt door fietsers. De Partij voor de Dieren is het niet eens met de beoogde afsluiting en wil graag onderstaande vragen beantwoord zien.

  1. Hoeveel ongelukken hebben hier de afgelopen jaren plaatsgevonden?
  2. Wie is er, behalve de wijkraad, nog meer betrokken bij dit besluit? Met welke omwonenden/belanghebbenden is er gesproken?
  3. Waarom wordt er gekozen voor de meest drastische 'oplossing', namelijk het afsluiten van de oversteekplaats?
  4. Waarom wordt er niet gekozen voor herstel van de oude situatie waarbij er één oversteekplaats was in plaats van twee?
  5. Realiseert het college zich wat voor gevolgen deze afsluiting heeft voor de bereikbaarheid per fiets -met name voor de inwoners van Welgelegen-, en voor het fietsklimaat in het algemeen?
  6. Wil het college zo vriendelijk zijn te wachten met de uitvoering tot in ieder geval deze schriftelijke vragen zijn beantwoord?

Arjan Groters

Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 9 dec. 2019

Beantwoording vragen:

Onderstaand het antwoord op uw vragen over de beoogde afsluiting van de oversteek Latonalaan/Wapenrustlaan. Uitvoering is nog niet aan de orde en inmiddels worden, in overleg met de buurt, ook andere oplossingen overwogen.

1. Hoeveel ongelukken hebben hier de afgelopen jaren plaatsgevonden?

Er is één concrete aanrijding bekend tussen een auto en een snorfietser. Helaas is er geen goede (landelijke) registratie van ongevallen. Buurtbewoners en omwonenden zien regelmatig bijna- ongevallen. Volgens hen is het wachten op slachtoffers

2. Wie is er, behalve de wijkraad, nog meer betrokken bij dit besluit? Met welke omwonenden/belanghebbenden is er gesproken?

Dit probleem van de onveilige oversteekplaats is onder onze aandacht gebracht door een groep bewoners van de Fortunalaan, hiermee is de beoogde oplossing ook ambtelijk afgestemd.

3. Waarom wordt er gekozen voor de meest drastische 'oplossing', namelijk het afsluiten van de oversteekplaats?

Er zijn nu drie oversteekplaatsen op 1 kruispunt. Fietsers gaan kriskras over de kruising. Er is gekeken hoe we, met geringe kosten, toch de veiligheid kunnen verbeteren. Idealiter worden de routes van fiets en autoverkeer zoveel mogelijk gescheiden. Maar dat vergt forse aanpassingen. (bijvoorbeeld zoals de oversteek bij Ledaplantsoen). Er zijn op de korte termijn geen onderhoudswerkzaamheden gepland waarbij een dergelijke oplossing kan meeliften. Afsluiten van de oversteekplaats wordt daarom gezien als de enige realistische oplossing op korte termijn.

4. Waarom wordt er niet gekozen voor herstel van de oude situatie waarbij er één oversteekplaats was in plaats van twee?

Dit is wel overwogen maar lost het belangrijkste knelpunt naar verwachting niet op: fietsers die het kruispunt schuin oversteken.

5. Realiseert het college zich wat voor gevolgen deze afsluiting heeft voor de bereikbaarheid per fiets -met name voor de inwoners van Welgelegen-, en voor het fietsklimaat in het algemeen?

Ja, het college realiseert zich dat terdege, maar waardeert in dit geval de verkeersveiligheid zwaarder. Er is een afweging gemaakt waarbij het verbeteren van de veiligheid opwoog tegen het ongemak als gevolg van het weghalen van deze fietsoversteek. Fietsers kunnen via de voetgangersoversteek nog steeds oversteken op deze plek, maar zullen moeten afstappen. Ook zijn er twee alternatieve oversteekplaatsen vlak bij dit kruispunt.

6. Wil het college zo vriendelijk zijn te wachten met de uitvoering tot in ieder geval deze schriftelijke vragen zijn beantwoord?

Inmiddels hebben zich ook bewoners gemeld met bezwaren tegen de beoogde oplossing. We zijn ook met deze bewoners in gesprek. Er wordt gewacht met uitvoering van werkzaamheden tot er breed overeenstemming is bereikt over de uit te voeren maatregelen. Daarbij worden ook alternatieve oplossingen onderzocht en wordt een nieuwe afweging gemaakt.