Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W betreft de reparatie van hekwerk Soeren­seweg en verkeers­on­vei­ligheid


Indiendatum: sep. 2010

Geacht college,

De Partij voor de Dieren heeft verschillende gaten ontdekt in de hekken van de Koninklijke Houtvesterijen aan de Soerenseweg. Enkele gaten zitten er al maandenlang. Ondanks meldingen aan Stichting Groennetwerk zijn de gaten nog steeds niets gerepareerd of onvoldoende gerepareerd. De gaten kunnen zorgen voor levensgevaarlijke verkeerssituaties en leiden tot overlast voor omwonenden, zeker nu het jachtseizoen er weer aankomt. Tijdens de jacht wordt het wild opgejaagd. De gaten in het hek zullen gebruikt worden om een veilig heenkomen te zoeken in de tuinen van omwonenden.

De Partij voor de Dieren vreest dat jagers de onveilige verkeerssituaties en overlast zullen gebruiken om draagvlak te creëren voor de jacht. De Partij voor de Dieren is tegen de jacht, maar ook tegen (onnodige) overlast, onveilige verkeerssituaties en aangereden zwijnen. Daarom is zij van mening dat de beheerders van de Koninklijke Houtvesterijen de hekken zo snel mogelijk moeten repareren.

 1. Wie is er verantwoordelijk voor (a) de kwaliteit van het hekwerk, (b) het signaleren en (c) het repareren van gaten?
 2. Door wie wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van het hekwerk en welke acties kunnen ondernomen worden wanneer de kwaliteit en het onderhoud te wensen overlaten?
 3. Wie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid aan de Soerenseweg? En hoe wordt die verantwoordelijkheid vormgegeven?
 4. Is bij u bekend dat het hekwerk niet of onvoldoende onderhouden wordt? Zo ja, heeft u hierop actie ondernomen? Zo ja, wat voor actie? Zo nee, waarom niet? In de Stentor van 8 september jl. staat dat de heer J. Kuper van Kroondomein het Loo van plan is om de gaten “in principe” weer dicht te maken. Volgens de heer Kuper heeft het hekwerk echter geen scheidende functie meer.
 5. Als het hek geen scheidende functie meer heeft, hoe gaat u dan om met de zwijnen die aan de andere kant van het hek lopen? Worden die weer teruggejaagd naar het Kroondomein of gevangen en weer in een natuurgebied vrijgelaten? Of bent u van plan andere maatregelen te treffen? Zo ja, welke en waarom?
 6. Hoe wordt de verkeersveiligheid aan de Soerenseweg gewaarborgd, zeker tijdens het jachtseizoen wanneer de dieren op de vlucht slaan?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

Harry Voss, fractievoorzitter

Marjolein Meurs, fractievertegenwoordiger


Indiendatum: sep. 2010
Antwoorddatum: 29 sep. 2010

 1. De Koninklijke Houtvesterijen
 2. Het toezicht ligt bij de Koninklijke Houtvesterijen; wanneer de kwaliteit te wensen overlaat kunnen in gezamenlijk overleg acties worden overeengekomen.
 3. De gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Dit wordt vormgegeven door regelmatige inspecties en afgaand op signalen vanuit de samenleving en van weggebruikers, of anderszins als daar aanleiding voor is.
 4. Nee, het is niet bekend dat het hekwerk onvoldoende onderhouden wordt. Vandaag (16 september) is de vraag gesteld aan de Koninklijke Houtvesterijen. In het hekwerk zijn geen gaten (doorgangen voor wild) geconstateerd.
 5. Vooralsnog wordt het hekwerk intact gelaten. Er zijn geen plannen om (andere) maatregelen te treffen; ook niet ten aanzien van wild dat op dit moment weerszijden van het raster verblijft.
 6. Zie antwoord bij vraag 3. Er zijn evenmin maatregelen nodig gebleken vanwege wildaanrijdingen. Stichting Groennetwerk registreerde er sinds 01-01-2009 op het betreffende wegvak hiervan geen enkele.

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen van de Partij voor de Dieren over de evaluatie waterhuishouding

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de vergunningverlening aan circus Renz Berlin.

Lees verder

    word lid Doneer