Schrif­te­lijke vragen van de Partij voor de Dieren inzake betref­fende hand­having illegale kap Spel­derholt


Indiendatum: apr. 2012

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde inzake betreffende handhaving illegale kap.

Apeldoorn, 2 april 2012


Apeldoorn is gelegen in een prachtig en grotendeels beschermd natuurgebied. De Partij voor de Dieren is van mening dat het een belangrijke gemeentelijke taak is om flora en fauna goed te beschermen. Dit betekent onder andere dat de gemeente streng dient op te treden tegen illegale kap. Ook is de Partij voor de Dieren van mening dat de gemeente duidelijke grenzen moet stellen aan wat wel en niet mag. Zo is het verboden om tijdens het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 september) te kappen en zou er ook geen kapvergunning mogen worden afgegeven als hiervoor geen goede redenen zijn of er nog juridische procedures lopen over de kwestie.

De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat Tergouw Holding op donderdag 29 maart 2012 grootschalig heeft gekapt op het Parc Spelderholt, dat grenst aan een (beschermd) Natura 2000 gebied. Dit is gebeurd in het broedseizoen, terwijl er nog juridische procedures lopen tegen de kapvergunning en het bestemmingsplan door de rechter is vernietigd.

De Partij voor de Dieren heeft in januari 2011 al vragen gesteld over de kapvergunning aan Tergouw Holding. Deze vragen werden gevoed vanwege de indruk die de gemeente wekt dat zij onvoldoende oog heeft voor de belangen van flora en fauna en beschermde natuur. Naar onze mening had de vergunning in dat stadium niet afgegeven mogen worden. De gemeente heeft dat wel gedaan, met het voorschrift: “Dat van de kapvergunning pas gebruik mag worden gemaakt indien bouwvergunning is verleend voor het bouwplan waarvoor aanvrager een aanvraag om bouwvergunning heeft ingediend.” en: ‘Dat burgemeester en wethouders zich het recht voorbehouden om bij wijziging van situering van het bouwplan deze vergunning in te trekken dan wel te wijzigen…’.

De bouwvergunningen zijn verstrekt op 28 september 2011. Maar op 29 september heeft de Raad van State het bestemmingsplan op basis waarvan de bouwvergunningen zijn verstrekt nietig verklaard. Ook hierover heeft de Partij voor de dieren in oktober 2011 vragen gesteld. Daarnaast is er door de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen bezwaar ingediend tegen de verstrekte kapvergunning. De rechter heeft hierover nog geen uitspraak gedaan. De rechter heeft aangegeven onmiddellijk contact te zoeken met de gemeente Apeldoorn en te laten weten een Ordemaatregel te hebben genomen, die inhoudt dat geen gebruik mag worden gemaakt van de kapvergunning. Naar verluidt was de gemeente (in casu de burgemeester) echter niet bereikbaar om de Ordemaatregel tijdig te ontvangen en handhavingsmaatregelen te treffen. Het gevolg is dat het kwaad inmiddels is geschied, de schade is onherstelbaar.

De Partij voor de Dieren stelt het college de volgende vragen over deze kwestie.

1. Wat is er gebeurd met de kapvergunning nadat het bestemmingsplan is vernietigd op 29 september door de Raad van State? Heeft B&W bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het
voorbehoud om de kapvergunning in te trekken dan wel te wijzigen bij wijziging van situering van het bouwplan of bleef de kapvergunning ongewijzigd ondanks de vernietiging van het
bestemmingsplan? Wilt u motiveren waarom u dit (niet) heeft gedaan.

2. Is het correct dat de rechter op donderdag 29 maart 2012 de gemeente heeft proberen te bereiken om de Ordemaatregel aan te kondigen? Zo ja, is het correct dat de gemeente (i.c. de burgemeester) niet bereikbaar was? Kunt u aangeven hoe het komt dat de gemeente niet bereikbaar was?


3. Tergouw Holding heeft de kap uitgevoerd tijdens het broedseizoen. Welke sanctie staat hierop? Is deze sanctie inmiddels opgelegd? Zo nee, waarom niet en wanneer wordt deze dan wel opgelegd?


4. Wat had de gemeente kunnen doen om deze illegale kap te voorkomen?

Namens de fractie van PvdD Apeldoorn,

S.H.D. Voss, fractievoorzitter Apeldoorn,

Interessant voor jou

Actualiteitsvragen – aanleg fietspad Radio Kootwijk

Lees verder

Schriftelijkevragen van de Partij voor de Dieren fractie aan het college van B&W betreffende ‘Eerste Haringsmaakles in Apeldoorn\\\'

Lees verder

    word lid Doneer