Vragen over bomen­plant


Indiendatum: jan. 2018

Uit de raadsbrief stormschade blijkt dat er tijdens de storm van 18 januari naar schatting 300 bomen zijn omgegaan en nog eens 150 bomen zijn beschadigd.

Bomen zijn erg belangrijk voor mensen en dieren. Zo zorgen zij voor zuurstof, geven beschutting, helpen tegen oververhitting en geven voedsel. Het behoud en de aanplant van bomen is daarom belangrijk.

De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Is het college van plan om het aantal bij de storm omgevallen bomen te herstellen door nieuwe aanplant? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
  2. Er komen steeds meer klimaatbossen. Dit zijn bossen waar inwoners en bedrijven bomen kunnen planten om hun CO2-uitstoot (bijvoorbeeld van vliegverkeer) te compenseren. Wat vindt het college van het idee om een klimaatbos in Apeldoorn op te zetten? Zou de landelijke boomplantdag een mooie gelegenheid zijn om dit op te starten?
  3. Wat doet het college verder om ervoor te zorgen dat het aantal bomen in Apeldoorn toeneemt?
  4. Is er inzicht in het aantal bomen binnen de gemeente en is er een plan om ervoor te zorgen dat het aantal bomen structureel toeneemt?

Harry Voss

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 1 feb. 2018

Beantwoording vragen:

1.

Is het college van plan om het aantal bij de storm omgevallen bomen te herstellen door nieuwe aanplant? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: algemeen uitgangspunt is dat wanneer de groeiomstandigheden voor een nieuwe boom gunstig zijn, er in principe altijd wordt terug geplant. We kijken hierbij naar de omgeving, zowel ondergronds als bovengronds. De nieuwe boom moet voldoende kans hebben volledig uit te groeien naar een volwassen en vitale boom. We planten dus niet één op één terug: in sommige gevallen is de huidige groeiplaats te krap of druk bezet door bijvoorbeeld kabels, riolering en/of verharding. Vooral in het stedelijk gebied hebben we te maken met veel functies die allemaal een plek moeten krijgen. We investeren dan liever in één goede boom met goede groeiplaats dan in meer bomen die te weinig groeiruimte hebben. In de hoofdgroenstructuur investeert Apeldoorn hier extra in, bijvoorbeeld met ondergrondse boombunkers. Dat betekent dat ondanks de veelheid aan functies en de krapte die dat veroorzaakt, we extra ruimte maken voor de boom. Mooie voorbeelden zijn het Stationsplein en de Hoofdstraat.

Het uitgangspunt is: kwaliteit (=volume) boven kwantiteit (=aantallen). Dit levert op termijn juist meer kroonvolume op, een gezonder bomenbestand en daarmee een groter effect op zaken als klimaatadaptatie, ecologie en beleving.

2.

Er komen steeds meer klimaatbossen. Dit zijn bossen waar inwoners en bedrijven bomen kunnen planten om hun CO2-uitstoot (bijvoorbeeld van vliegverkeer) te compenseren. Wat vindt het college van het idee om een klimaatbos in Apeldoorn op te zetten? Zou de
landelijke boomplantdag een mooie gelegenheid zijn om dit op te starten?
Antwoord: Compensatie van bijvoorbeeld vliegkilometers of ruimtelijke ontwikkelingen vragen om ruimte. Zowel fysieke plantruimte als bestemmingsplanruimte.

Het college benut alle kansen om (klimaat)bos aan te leggen wanneer deze zich voordoen. Hierbij is het belangrijk dat dit past in het landschap: het Landschapskookboek biedt hiervoor de inspiratie. Het is een prachtig idee om de Boomplantdag voor dit soort activiteiten te benutten. Een combinatie waar we altijd naar zoeken bij de Boomplantdag. Iedereen leert het beste door zelf te doen. Bomen planten geeft de kinderen altijd veel plezier en ze leren op deze speelse manier over nut en noodzaak van een groene leefomgeving.

3.

Wat doet het college verder om ervoor te zorgen dat het aantal bomen in Apeldoorn toeneemt?

Antwoord: het college heeft niet als primair doel het aantal bomen te laten toenemen, maar wel het totale groenvolume. Zie ook beantwoording van vraag 1.

Ook het areaal aan bos blijft minimaal gelijk, hiervoor zijn regels opgenomen in de Wet natuurbescherming. Door aanleg van nieuwe natuur, zoals in de Groene wiggen, ontstaat uitbreiding van ons bosareaal.

4.

Is er inzicht in het aantal bomen binnen de gemeente en is er een plan om ervoor te zorgen dat het aantal bomen structureel toeneemt?

Antwoord: in ons groenbeheersysteem staan alle gemeentelijke bomen geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 70.000 (bos niet meegerekend). We hebben geen exact inzicht in het aantal bomen in de bosgebieden en bij particulieren. Een globale schatting levert een aantal van maar liefst 10 miljoen bomen in de gemeente Apeldoorn op. Voor de vraag over toename van het aantal bomen: zie beantwoording vraag 3.

Richtlijnen voor het gebruik van dit formulier.

In het vak onder ‘Integrale tekst van de inleiding + vragen’ wordt integraal de tekst van de ingediende vragen overgenomen. Dit kan door knippen en plakken uit het digitale document.

In het vakje onder ‘Beantwoording vragen:’ kunnen de antwoorden per vraag worden gegeven. Druk aan het eind van de tekst op ‘Tab’ voor een nieuwe regel

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over afschot wild door gemeente

Lees verder

Schriftelijke vragen over "Apeldoorn Bomenstad"

Lees verder

    word lid Doneer