Schrif­te­lijke vragen over afschot wild door gemeente


In de dierenwelzijnsnotitie staat de volgende passage over jacht opgenomen:

“De gemeente streeft naar zelfregulerende gebieden op haar eigen grondgebied, waarbij de populaties de draagkracht van het gebied niet overstijgen. De gemeente zet zich in voor de aanleg van nieuwe natuur, verbetering van bestaande natuurgebieden en het verbinden van leefgebieden. De gemeente past zoveel mogelijk alternatieve methoden toe om schade en het verongelukken van dieren in het verkeer te minimaliseren. Bij gevaarlijke situaties en overlast wordt in eerste instantie gekozen voor diervriendelijke oplossingen. Om de populaties en de draagkracht van de leefgebieden in een natuurlijke balans te houden, wordt bijvoeren niet toegestaan. Regulatie door afschot is het laatste middel en uitvoering geschiedt volgens de richtlijnen uit de Nota Faunabeheer en de door de provincie Gelderland aangewezen aantallen.”

In 2017/2018 zijn (vanaf 1-1 tot 17-10) de volgende dieren geschoten:

Het Woudhuis: 2 reeën (vorig jaar zijn er in het hele jaar ook 2 reeën geschoten).

Berg en Bos: 33 wilde zwijnen (vorig jaar zijn er in het hele jaar ook 20 zwijnen geschoten)

Bij herten- en zwijnenraster Berg en Bos: 4 damherten, 5 edelherten en 14 wilde zwijnen.

Bij elkaar heeft de gemeente tot nu toe 58 dieren geschoten, ondanks dat gesteld is dat regulatie door afschot het laatste middel is. De Partij voor de Dieren stelt hier de volgende vragen over:

  1. Kan er per dier en gebied worden aangegeven waarom de faunabeheerder het nodig achtte om deze dieren dood te schieten?
  2. Kan per situatie aangegeven worden welke preventieve en diervriendelijke maatregelen zijn genomen om afschot te voorkomen?
  3. Welke alternatieve methoden zijn afgelopen jaar op welke locaties toegepast om schade en het verongelukken van dieren in het verkeer te minimaliseren en wat waren hiervan de effecten?
  4. Kan het college aangeven wat er afgelopen jaar is gebeurd om nieuwe natuur aan te leggen, bestaande natuurgebieden te verbeteren en leefgebieden te verbinden?
  5. Kan het college aangeven waar nog knelpunten zijn in de verbinding van leefgebieden en welke aandachtspunten er nog zijn om natuurgebieden te verbeteren?

Harry Voss

Partij voor de Dieren

Antwoorddatum: 26 jan. 2018