Motie ener­gie­re­gis­seurs versnellen transitie van onderop


Betreft: bij behan­deling Voor­jaarsnota 2019 ‘Wij zijn elkaar’

4 juli 2019

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, horende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota,

Overwegende dat

  • de energietransitie een urgente maatschappelijke verandering is, de gemeente Apeldoorn dit heel belangrijk vindt en daarom heeft gekozen voor versnelling van de energietransitie
  • Energieregisseurs een belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie omdat zij dichtbij de mensen in de wijk staan
  • Het college voorstelt om te besparen op de inzet van energieregisseurs

Roept het college op om het temporiseren van extra energieregisseurs ongedaan te maken


Toelichting:

Energieregisseurs weten vaak beter wat er leeft bij inwoners, waar initiatieven van inwoners gestimuleerd kunnen worden en waar eventuele belemmeringen (bijvoorbeeld financieel) liggen. Kortom, zij stimuleren de energietransitie van onderop.

In de beantwoording van de technische vragen geeft het college het volgende aan:

Energieregisseurs staan dicht bij de mensen in wijk en het temporiseren van extra energieregisseurs in wijken maakt het betrekken van bewoners bij de energietransitie niet eenvoudiger en draagt niet bij aan de versnelling van de energietransitie.


Status

Ingediend

Voor

SP Apeldoorn, SGP

Tegen