Motie groen­kan­sen­fonds


Betreft: bij behan­deling Voor­jaarsnota 2019 ‘Wij zijn elkaar’

4 juli 2019

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, horende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota,

Overwegende dat

  • de uitstoot van ammoniak (een voor de Veluwse natuur schadelijke stikstofverbinding, voornamelijk uitgestoten uit de veehouderij) en andere schadelijke stikstofverbindingen omlaag gebracht moet worden rondom natuurgebieden, op grond van rechterlijke uitspraken over de PAS (programmatische aanpak stikstof)
  • Apeldoorn de biodiversiteit wil bevorderen
  • het gebruik van gifstoffen en monoteelt de biodiversiteit verslechteren
  • de landelijke overheid inzet op kringlooplandbouw
  • steeds meer lokale overheden samen met grondbezitters, zoals boeren en groene kerken, plannen maken om de landbouw te verduurzamen, bijvoorbeeld door over te stappen naar biologische landbouw, de aanleg van bloemrijke akkerranden en monoteelt te verminderen

Verzoekt het college om (in overleg met o.a. boeren, grootgrondbezitters (zoals sommige kerken), inwoners en natuur- en milieuorganisaties) voor de voorjaarsnota in 2020 te komen met een voorstel voor een groenkansenfonds, een fonds dat helpt om natuurinclusieve landbouw en lokale kringlooplandbouw in Apeldoorn te stimuleren.Status

Ingediend

Voor

SP Apeldoorn

Tegen

Lees onze andere moties

Motie energieregisseurs versnellen transitie van onderop

Lees verder

Motie: Zorgvuldigheid 5G-proces in Apeldoorn

Lees verder

    word lid Doneer