Motie Groen, groener, groenst


Betreft: bij behan­deling Voor­jaarsnota 2019 ‘Wij zijn elkaar’

4 juli 2019

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 4 juli 2019,

Overwegende dat

  • inwoners van de gemeente Apeldoorn aangeven voor een omgevingsvisie vast te houden aan onze groene en ruime opzet;
  • onze buitenruimte een plek is om te ontmoeten en ontmoeten een van de pijlers is van het bestuursakkoord.
  • natuur en landschappelijke diversiteit kernkwaliteiten zijn van Apeldoorn en kernkwaliteiten behoren de grootst mogelijke aandacht te krijgen;
  • Apeldoorn voor een klimaatopgave staat en hittestress in de gemeente zo veel mogelijk tegen wil gaan;
  • Apeldoorn als groene voorstad van de Randstad uitvergroten betekent nog beter worden dan je al bent: groen, groener, groenst;
  • diversiteit in het landschap iets heel bijzonders is en reden is om in Apeldoorn te wonen.

In aanmerking nemende dat:

  • bij de VJN waarin wordt voorgesteld om te overwegen de optimale variant van het Groenplan & Ecogids niet uit te voeren;
  • dit wel de wens was van een meerderheid was in de motie “50 tinten groen” ingediend door VVD, GL, PvdD, CU, SGP, LA, SP en GB
  • de Raad eerder in de motie ‘Groene blaadjes’ ook aandacht gevraagd heeft voor een integraal en groen onderhoudsplan.

roept het college op:

  • om bij de MPB 2020-2024 als nog met een dekking voor deze motie te komen en tot uitvoering van de optimale variant van het Groenplan over te gaan.

En gaat over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, SGP, CDA, 50PLUS, ChristenUnie, D66, Groei & Toekomst, Lokaal Apeldoorn

Tegen