Motie PAS op de plaats


Betreft: bij behan­deling Voor­jaarsnota 2019 ‘Wij zijn elkaar’

4 juli 2019

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 4 juli 2019, horende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota,

Overwegende dat

  • zowel het Europese Hof als de Raad van State hebben geconstateerd dat de programmatische aanpak stikstof niet volgens de Europese regels is
  • Nederlandse natuurgebieden (waaronder de Veluwe) last hebben van teveel stikstof onder andere vanuit de veehouderij, industrie en vervoer
  • natuurgebieden beter beschermd moeten worden en de stikstofuitstoot omlaag moet
  • waarschijnlijk verschillende projecten, zoals uitbreiding van Ecofactorij 2, voorlopig niet mogelijk zijn

Verzoekt het college alle middelen van projecten uit de Voorjaarsnota, waarbij de stikstofuitstoot vergroot worden, zoals uitbreiding van Ecofactorij 2, (voorlopig) te schrappen uit of eventueel te temporiseren in de meerjarenplanbegroting.


Status

Ingediend

Voor

SP Apeldoorn

Tegen