Motie vreemd aan de orde van de dag AGOVV geen duurzame oplos­sings­richting


16 mei 2019

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 16 mei 2019,

Overwegende dat

 • De verkeers- en parkeerproblematiek in Apeldoorn-West sinds jaar en dag speelt;
 • Het college in een raadsbrief van 8 mei 2019 heeft aangegeven dat zij eind mei en in de zomer in gesprek wil gaan met belanghebbende partijen over de oplossingsrichtingen voor de verkeersproblematiek in Apeldoorn-West;
 • Daarbij één van de -door het college- voorgestelde oplossingsrichtingen is om de expliciet tijdelijke oplossing (maximaal 5 jaar parkeren op de AGOVVlocatie/stadspark) permanent te maken;

evenwel

 • Wijkraden, SWMA en pachters er herhaalde malen op gewezen hebben dat deze oplossingsrichting niet past in het kader van een duurzame oplossing van parkeer- en verkeersproblematiek;
 • Het College bij monde van de toenmalig verantwoordelijk wethouder uitlatingen heeft gedaan die neerkomen op een toezegging dat dit parkeren op de AGOVVlocatie/stadspark een tijdelijke voorziening is;
 • Dit College bij brief van 28 maart 2018 aan een der belanghebbenden (SWMA) nog expliciet heeft verklaard dat de parkeren op de AGOVV-locatie/stadspark een tijdelijk karakter heeft;
 • Dat ook in lijn ligt met wat door de raad tijdens de behandeling van deze problematiek die op 13 en 20 april 2017 expliciet aan de orde werd gesteld over het parkeren op het AGOVV-terrein/stadspark, te weten dat dit geen duurzame maar een tijdelijke oplossing is voor (slechts) 5 jaar, hetgeen werd gesteund is door nagenoeg de voltallige raad die in dit verband ook een motie aan nam omtrent het transferium waarmee de verkeers-en parkeerproblemen opgelost moeten gaan worden;
 • Zich tussen de gemeente en haar wijkraden een inmiddels broze relatie heeft ontwikkeld en inwoners te kennen geven zich niet gehoord te voelen;
 • Ook in de communicatie en media door de gemeente verwachtingen zijn gewekt dat er na 2021 niet meer geparkeerd wordt op de AGOVV-locatie1
 • Dat het zijn van een betrouwbare overheid en het voeren van een consistent beleid een waardevol uitgangspunt is van behoorlijk bestuur;

desalniettemin

 • Het College aankondigt in gemelde brief om over de oplossingsrichting parkeren op het AGOVV/Stadspark toch onderzoek te doen en daarover toch gesprekken te laten plaatsvinden met belanghebbenden en omwonenden;

Roept het college op

 • om tegemoet te komen aan de besluitvorming in de raad,
 • te horen wat de wijkraden, belangengroepingen en inwoners hierover zeggen, en de verhoudingen niet onnodig op scherp te stellen,
 • een betrouwbare overheid te zijn en een consistent beleid te voeren conform de eerdere uitlatingen van het College en de aldus gewekte verwachtingen, en daarom alsnog de AGOVV/stadspark locatie te schrappen uit de oplossingsvarianten en hierover niet in gesprek te gaan met belanghebbende partijen.

En gaat over tot de orde van de dag

Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren, Antoon Huigens , GemeenteBelangen en Philip de Groot, 50Plus


Status

Verworpen

Voor

GemeenteBelangen, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, CDA, GroenLinks, SP Apeldoorn