Motie integrale aanpak


16 september 2021

de raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 16 september 2021, horende de beraadslagingen over het onderwerp RES 1.0,

Overwegende dat

  • de wereld op dit moment te maken heeft met een klimaat- en biodiversiteitscrisis en deze in samenhang aangepakt moeten worden
  • de natuurwaarden op de Veluwe sterk onder druk staan onder andere door de stikstofuitstoot en klimaatverandering (droogte)

Draagt het college op om bij de Cleantechregio de volgende punten in te brengen

  • in de RES de klimaatcrisis in samenhang met de biodiversiteitscrisis aan te pakken.

En gaat over tot de orde van de dag

Antoon Huigens Gemeentebelangen

Maaike Moulijn Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen