Motie "Schone lucht is van levens­belang"


10 juli 2021

De raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 8 juli 2021, horende de beraadslagingen over de Voorjaarsnota,

Overwegende dat

  • schone lucht van levensbelang is, de gemiddelde levensverwachting van de inwoners van Apeldoorn is ongeveer een jaar korter door luchtverontreiniging;
  • elke verbetering van luchtkwaliteit gezondheidswinst oplevert en de gemeente Apeldoorn daarom streeft om in 2023 te voldoen aan de WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit;
  • de partijen die deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord de ambitie onderschrijven om in de sectoren (weg)verkeer, inclusief mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens een dalende trend in te zetten van emissies van stikstofdioxide en fijnstof naar de lucht;
  • Apeldoorn dit akkoord (nog) niet heeft onderschreven omdat de WHO advieswaarden hier al bijna bereikt zijn en er dan extra inzet moet worden ondernomen, onder andere op het aanbestedingsbeleid, vergunning/toezicht/handhaving en participatiebeleid.
  • uit hoofdstuk 3 van de jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit Apeldoorn 2019 van de OVIJ blijkt dat na een aanvankelijke scherpe daling van luchtverontreiniging tussen ongeveer 2009 en 2015, de daling nu al enkele jaren stagneert. Dat maakt extra inzet om de luchtkwaliteit verder te verbeteren wenselijk;

Verzoekt het college om voor de MPB 2021 inzichtelijk te maken wat Apeldoorn nog moet doen wanneer Apeldoorn het Schone Lucht Akkoord wel tekent en de bijbehorende kosten daarvan.

en gaat over tot de orde van de dag


Eke Havekes en Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren


Toelichting:

Het kabinet heeft de ambitie om samen met decentrale overheden een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren. Dit heeft vorm gekregen in het Schone Lucht Akkoord, dat door samenwerking tussen decentrale overheden en het Rijk tot stand is gekomen. Het akkoord is door 89 partijen, gemeentes en provincies (waaronder Gelderland) ondertekend. Apeldoorn heeft het akkoord nog niet ondertekend. Ook al voldoet Apeldoorn bijna aan de WHO normen voor luchtkwaliteit, toch zien we dat inwoners nog steeds gemiddeld bijna een jaar korter leven en levenskwaliteit verliezen door luchtvervuiling. De GGD geeft aan dat er geen veilige ondergrens aan te geven is voor luchtvervuiling. Daarom is meer inzet wenselijk en door de ondertekening van het akkoord verplicht Apeldoorn zich daartoe.[1] https://ggdgelderlandzuid.nl

[2] Zie beantwoording schriftelijke vragen van D66 gesteld op 28 januari 2020: https://apeldoorn.parlaeus.nl

[3] https://www.schoneluchtakkoord.nl


Status

Ingediend

Voor

Tegen