Motie vreemd aan de orde van de dag: kanaal Zuid 60 km/uur


31 maart 2021

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 1 april 2021,

Constaterende dat

  • de raad op 11 maart unaniem de motie vreemd Kanaal Zuid heeft aangenomen waarin de wethouder wordt verzocht onderzoek te doen naar oplossingen om de veiligheid te verbeteren en dit ook in Brummen is gebeurd[1];
  • de wethouder aangaf onderzoek te gaan doen naar mogelijkheden om de veiligheid op termijn te verbeteren, maar vooralsnog weinig verbetermogelijkheden ziet.

Overwegende dat

  • omwonenden verenigd in ‘Kanaal Zuid Natuurlijk Veilig’ in een emotionele brandbrief ingekomen d.d. 14 maart 2021 hebben verzocht om snelle en concrete acties, waaronder snelheidsverlaging, een bewustwordingscampagne, regelmatige controle en handhaving door de politie;
  • de huidig wisselende maximumsnelheid van korte delen 60 km/uur en dan weer 80 km/uur zorgt voor zeer gevaarlijke snelheidsverschillen en een niet te handhaven maximumsnelheid op de kruispunten;
  • de weg op basis van de criteria gesteld vanuit het CROW en SWOV (wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid) op basis van het wegbeeld (smalle bermen met obstakels binnen 1 meter op de weg), aanwezigheid van landbouwverkeer, langzaam verkeer, verhardingsbreedte, kruispunten en alle erfaansluitingen van aanwonenden, zou moeten vallen onder het criterium van ‘erftoegangsweg’ in plaats van een ‘ontsluitingsweg’. Volgens het duurzaam veilig ontwerpprincipe hoort hierbij buiten de bebouwde kom een snelheid van 60 km/uur als compromis tussen eisen van enerzijds doorstroming en anderzijds veiligheid.
  • Volgens verkeersdeskundige Robert Louwerse van SWOV is snelheid ook de enige knop waar de gemeente aan zou kunnen draaien.[2]

Verzoekt het college om vooruitlopend op het onderzoek naar de maatregelen (uitwerking motie Kanaal Zuid):

  1. op zeer korte termijn een pilot te starten met het terugbrengen van de snelheid tot 60 km/uur op in ieder geval het Apeldoornse deel van het traject;
  2. specifiek te kijken welke concrete voorstellen gemaakt vanuit de bewonersgroep op korte termijn zijn te realiseren, met implementatie in de reeds geplande wegwerkzaamheden in week 23 en 24 (7 juni t/m 18 juni 2021);
  3. afspraken te maken over regelmatige controles en handhaving door de politie;
  4. opzetten van een bewustwordingscampagne voor weggebruikers om te wijzen op de gevaren van deze weg op snelheid, inhalen en afleiding tijdens het rijden (mobiele telefoon).

Jeroen Slikker (D66)

Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren)

Henri Kerkdijk en Thomas Hendriks (SP)

Antoon Huigens (GB)


[1] https://www.destentor.nl/brummen/brummen-wil-dodenweg-langs-apeldoorns-kanaal-aanpakken-eindelijk-worden-we-gehoord~a21e1a5a/

[2] https://www.destentor.nl/apeldoorn/kanaalweg-apeldoorn-dieren-als-doorstroomweg-hoeveel-slachtoffers-mag-dat-kosten~a2078dfe/


Status

Aangenomen

Voor

D66, SP Apeldoorn, GemeenteBelangen, 50PLUS, ChristenUnie, PvdA, VSP, Groei & Toekomst, GroenLinks

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde van de dag: Regenbooggemeente Apeldoorn

Lees verder

Motie "Schone lucht is van levensbelang"

Lees verder

    word lid Doneer