Motie vreemd aan de orde van de dag: Stimu­leren natuur-inclu­sieve kringloop veehou­derij


4 juni 2020

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 4 juni 2020,

Overwegende dat

 • Gemeente Apeldoorn klimaatneutraal wil worden[1], de biodiversiteit wil vergroten[2], de natuurwaarden (o.a. op de stikstofgevoelige Veluwe) wil herstellen[3], volksgezondheid belangrijk vindt en streeft naar een goede luchtkwaliteit (minimaal voldoen aan de WHO-normen)[4];
 • Boeren na de Tweede Wereldoorlog moesten inzetten op schaalvergroting, intensivering, lage prijzen en efficiëntie, waarin ze goed geslaagd zijn. Maar voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat er helaas ook veel negatieve (van tevoren niet voorziene) gevolgen zijn van intensieve veehouderij voor klimaat, natuur en gezondheid (zoals uitstoot van broeikasgassen/methaan-[5], stikstofdepositie/ammoniak-[6], fosfaat[7], fijnstof[8], een risicobron voor zoönosen[9] en grotere risico’s voor longontsteking en andere longaandoeningen voor omwonenden[10]) en dat daarom nu ingezet moet worden op een koersverandering in de veehouderij, waarin meer rekening wordt gehouden met klimaat, natuur, dierenwelzijn en volksgezondheid. Dit is niet alleen een opgave voor boeren, maar ook voor o.a. overheden, consumenten, banken en voedingsindustrie;[11]
 • De Rijksoverheid wil inzetten op kringlooplandbouw, wat in de gangbare definitie grondgebonden en natuurinclusief is.[12] En daarnaast op verdere verbetering van dierenwelzijn;[13]
 • In de notitie niet grondgebonden veehouderij, die behandeld is in de PMA van 14 mei, wordt ingegaan op wat er op dit moment wel en niet mogelijk is qua uitbreiding van intensieve veehouderij, maar niet wat wel en niet wenselijk geacht wordt (een toekomstperspectief ontbreekt),

Spreekt uit dat Apeldoorn samen met intensieve boeren, provincie Gelderland, Rijksoverheid, banken en andere stakeholders toe wil werken naar een natuur-inclusieve kringloop veehouderij, waarbij wordt ingezet op verbetering van dierenwelzijn, vermindering van het aantal intensief gehouden veedieren binnen de gemeente alsmede minder dieren in één stal (geen extreem grote veestallen) en zo één van de voorbeelden kan zijn in Nederland hoe de koersverandering in de intensieve veehouderij samen met boeren gerealiseerd kan worden.

Roept het college op:

 1. In gesprek te gaan met intensieve veehouders om te inventariseren of zij wellicht de intensieve bedrijfsvoering zouden willen beëindigen, zo ja of en welke belemmeringen zij voorzien om te komen tot a) een niet-intensieve, natuur-inclusieve kringloop veehouderij of b) bedrijfsbeëindiging of c) omvorming naar andere bedrijvigheid/andere bestemming en welke ondersteuning zij bij deze koersverandering nodig hebben;
 2. In gesprek te gaan met o.a. provincie Gelderland en de Rijksoverheid over de wens van de raad en welke mogelijkheden er zijn om dit samen met hen te doen;
 3. De raad te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken en daarbij de raad te consulteren welke scenario’s uitgewerkt gaan worden in de vorm van een startnotitie;
 4. De raad te consulteren over de uitwerking van de afgesproken scenario’s, waarbij in ieder geval ook aandacht wordt besteed aan:
  1. Gezondheidsrisico’s
  2. Natuur en biodiversiteit
  3. Dierenwelzijn
  4. Klimaatambities
  5. De kosten (planschaderisico-analyse, maatschappelijke kosten)
  6. Financiële haalbaarheid voor de ondernemers (veehouders) en
 5. Op basis van de uitkomsten van de consultatie een raadsvoorstel voor te bereiden waarin de ambities om te komen tot een natuur-inclusieve kringloop veehouderij op basis van een visie in concrete maatregelen worden uitgewerkt;
 6. Dit gehele proces binnen een jaar af te ronden.


En gaat over tot de orde van de dag

Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren)

Rachel Gasper Rothengatter (Groen Links)

Sunita Biharie (SP)

Hanna Riezebos en Peter Kranenburg (ChristenUnie)

Robert van Vliet en Thomas de Bruijn (D66)

Martine Berends (PvdA)

Hans Weevers (VSP)

Berry Oudbier en Kees Boogaard (50PLUS)

[1] Zie bestuursakkoord: https://www.apeldoorn.nl/ter/fl-bestuursakkoord-2018-2022

[2] Zie groenplan: https://www.apeldoorn.nl/Forse-investeringen-om-Apeldoorn-groener-te-maken

[3] Zie ECO-gids: https://www.apeldoorn.nl/ter/Water-en-natuur-in-Apeldoorn/Achtergrondinfo.html

[4] Zie MPB 2020-2023: https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/8040372/1/05_03_-_MPB_Gemeente_Apeldoorn_2020_-_2023

[5] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/37/lagere-broeikasgasuitstoot

[6] https://www.rivm.nl/stikstof

[7] https://nos.nl/artikel/2289873-rekenkamer-overheid-te-optimistisch-over-mestvervuiling.html

[8] https://www.ggdnog.nl/gezondheid/milieu-en-omgeving/luchtkwaliteit

[9] https://www.rivm.nl/is-er-link-tussen-veehouderij-en-voorkomen-van-zoonosen-bij-mensen-in-nederland

[10] https://www.rivm.nl/publicaties/veehouderij-en-gezondheid-omwonenden-aanvullende-studies-analyse-van

[11] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/er-waait-een-groene-wind-over-wageningen-universiteit~b8d2c539

[12] https://kringlooplandbouw.nl/, https://www.wur.nl/nl/show-longread/Kringlooplandbouw-een-nieuw-perspectief-voor-de-Nederlandse-landbouw.htm

[13] https://edepot.wur.nl/521383

Lees meer over dit onderwerp: https://www.destentor.nl/apeldoorn/rem-op-megastallen-gaat-apeldoorn-miljoenen-euro-s-kosten~a8264a24/


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP Apeldoorn, ChristenUnie, D66, PvdA, VSP, 50PLUS, Groei & Toekomst

Tegen

Leefbaar Apeldoorn, VVD, CDA