Actu­a­li­teits­vragen over beperking natuur­be­scherming Gelders natuur­netwerk


Indiendatum: 18 jan. 2021

In de dierenwelzijnsnotitie en het groenplan is vastgelegd dat Apeldoorn zich inzet voor verbetering van bestaande natuurgebieden, aanleg van nieuwe natuur en het verbinden van leefgebieden. Nu lazen we onlangs in de Stentor dat de provincie van plan is om rondom Apeldoorn de grenzen van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) te wijzigen en daarmee de natuurbescherming te beperken. Ook wil de provincie niet-natuur gerelateerde activiteiten in het GNN mogelijk maken, evenals natuurbegraafplaatsen, waar een hek omheen gezet mag worden. Hierdoor wordt het leefgebied van verschillende dieren verkleind. Daarmee wordt de bescherming van natuur en biodiversiteit dus verzwakt in plaats van verbeterd.

Gelukkig hebben verschillende Apeldoornse organisaties wel in een zienswijze hun bezwaren aangegeven om het Gelders Natuurnetwerk in Apeldoorn in te perken. Voor een deel heeft de provincie haar wijzigingen dankzij deze inbreng teruggedraaid. Maar dat geldt nog niet voor alles. De Partij voor de Dieren maakt zich daarom grote zorgen en stelt de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de gemeente aan de provincie heeft voorgesteld om een groot aantal percelen met bos en natuur bestemming uit het GNN te halen? Zo ja, waarom?
  2. Hoe verhouden de provinciale plannen met het GNN zich met de gemeentelijke ambitie om bestaande natuurgebieden te verbeteren, nieuwe natuur aan te leggen en het verbinden van leefgebieden?
  3. Waarom heeft de gemeente geen zienswijze in gebracht bij de provincie met bezwaren tegen de inperking van het GNN voor het Apeldoornse deel?
  4. Gaat de gemeente op 10 februari inspreken bij provinciale staten om er alsnog voor te lobbyen dat de Apeldoornse natuur blijvend goed beschermd wordt en ook de overige verslechteringen voor het Apeldoornse deel van het GNN geschrapt worden? Zo ja, kunnen wij daarover geïnformeerd worden? Zo nee, waarom niet?
  5. Er zijn ook provincies die juist regels opnemen om natuurgebieden beter te kunnen beschermen tegen negatieve externe effecten, bijvoorbeeld tegen het gebruik van landbouwgif in omliggende percelen (oa bij bollenteelt). Is het college bereid om hiervoor ook te pleiten bij de provincie? Zo nee, waarom niet?


Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Meer lezen over dit onderwerp: https://www.destentor.nl/regio/woede-bij-milieuorganisaties-over-weghappen-br-natuurbescherming-in-gelderland~a6131a20.

Indiendatum: 18 jan. 2021
Antwoorddatum: 21 jan. 2021

Om antwoord te krijgen op de vragen die we stelden over het aantasten van kwetsbare Gelderse natuur heeft de Partij voor de Dieren contact gezocht met collega's van onze provinciale fractie. De lijst die de provincie ontvangen heeft met percelen is zo specifiek dat ze onmogelijk van de provincie afkomstig kan zijn en dus door de gemeente Apeldoorn verstrekt moet zijn. De wethouder heeft dit echter, tijdens de raadsvergadering ontkend.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente veel proactiever haar eigen kwetsbare percelen groen moet verdedigen en dit niet aan natuurorganisaties moet overlaten. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente zo hoog opgeeft over haar groene imago en tegelijkertijd steeds meer natuur in de directe omgeving laat verdwijnen.

We zijn dan ook vastbesloten dit verder uit te zoeken.

Meer lezen: https://www.destentor.nl/apeld...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over onvolledig ecologisch onderzoek

Lees verder

Schriftelijke vragen over negatieve gevolgen aankoop huisdieren tijdens coronatijd

Lees verder

    word lid Doneer