Schrif­te­lijke vragen over onvol­ledig ecolo­gisch onderzoek


Ecolo­gisch onderzoek naar effecten komst zonnepark op natuur ziet dassen­burcht over het hoofd

Indiendatum: 8 dec. 2020

De Partij voor de Dieren is zeer geschrokken dat er een niet te missen dassenburcht aanwezig blijkt te zijn in een gebied, terwijl daarover in het ecologisch onderzoek niets staat vermeld.

Inwoners die in een zienswijze aangeven dat er onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van dieren worden in de zienswijzenota beantwoord met: “Er is ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het zonnepark op natuur (Bureau Waardenburg, Effecten van zonnepark Stadhoudersmolen op beschermde soorten en gebieden, rapportnr. 18-159, 14 augustus 2018). Het onderzoek is uitgevoerd door een deskundig bureau en getoetst door de gemeente ecoloog. Getoetst is aan de Wet natuurbescherming en de Omgevingsvisie en -verordening. Uit dit onderzoek blijkt dat het zonnepark niet in strijd is met de Wet natuurbescherming en de Omgevingsvisie en - verordening.”

De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het ecologisch onderzoek zeer duidelijk tekort is geschoten? En hoe kan het dat de gemeente dit niet heeft gecontroleerd, zelfs niet nadat inwoners dit in hun zienswijze hebben aangegeven?
  2. Als inwoners aangeven dat bepaalde diersoorten in het gebied voorkomen of wanneer dit blijkt uit waarnemingen.nl wordt er dan niet extra gekeken naar het leefgebied van deze dieren en de gevolgen daarvan? Zo ja, waarom is dit hier niet gebeurd? Zo nee, waarom wordt dit niet standaard gedaan? En wanneer is er dan wel sprake van een “aanwijsbare aanleiding voor contra expertise of een bezoek ter plaatse van een gemeentelijke ecoloog of ecoloog van de OVIJ”?
  3. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat er niet nogmaals zulke fouten worden gemaakt in een ecologisch onderzoek? Worden er voortaan meer controlemechanismen ingebouwd? Zo ja, welke? Komt het desbetreffende bureau op een zwarte lijst te staan? Of andere maatregelen?
  4. Wij nemen aan dat de vergunning wordt ingetrokken, nu blijkt dat deze onder foutieve aannames is verstrekt. Klopt dit? Zo nee, wat gebeurt er dan wel? En hoe wordt de raad verder geïnformeerd over deze zaak?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Meer lezen over dit onderwerp: https://www.destentor.nl/apeldoorn/das-legt-aanleg-zonnepark-bij-apeldoorn-stil~a88de845/