Schrif­te­lijke vragen, mede ingediend met PvdA, inzake onaf­han­kelijk onderzoek naar de gevolgen van een eventuele opening Lelystad Airport


Indiendatum: 10 jun. 2021

Geacht College,

Met grote zorg hebben wij de afgelopen jaren de discussie over de opening van Lelystad Airport gevolgd. In een vorige week gepubliceerde open brief in het Stadsblad aan de inwoners van Apeldoorn, Ugchelen, Hoenderloo, Beekbergen en Loenen schrijft Stichting "Red de Veluwe" onder meer dat telkens weer blijkt dat de besluitvorming van de rijksoverheid niet klopt, cijfers in rapporten niet kloppen, etc. Zij beschrijft ook wat wij als inwoners zullen merken van een openstelling van Lelystad Airport:

‘Lelystad open betekent uiteindelijk 45.000 vluchten per jaar, waarvan 80% naar het zuiden vliegt, elke dag van de week, van 6 uur ’s ochtends tot 23 uur ’s avonds. Elk vliegtuig dat overkomt levert geluidsoverlast op, met name in de ochtend en in de late avond. En elk toestel stoot schadelijk stoffen uit die we inademen en de kwaliteit van de natuur aantast.’

De Stichting "Red de Veluwe" vraagt aan inwoners een bijdrage te leveren zodat er onafhankelijk onderzoek gedaan kan worden naar de gevolgen van het openen van vliegveld Lelystad.

De president-directeur van Schiphol heeft afgelopen zondag in de uitzending van Buitenhof aangegeven dat hij een spoedige opening van Lelystad verwacht (https://www.nu.nl/economie/6137853/schiphol-topman-benschop-ver- wacht-dat-lelystad-airport-nodig-zal-zijn.html).). Vanuit die kant is er dus een stevige lobby tot snelle opening.

Dit baart ons grote zorgen en daarin staan wij niet alleen. Onze fracties hebben al eerder hun zorgen geuit middels vragen of de gemeentelijke lobby door het college tegen opening van Lelystad wel voldoende is. Niet voor niets zijn andere Gelderse gemeenten gestart om geld te reserveren voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van vliegveld Lelystad. Wij hebben de wethouder een tijd geleden gevraagd of hij ook gaat meedoet met dit onafhankelijke onderzoek? Hij antwoordde dat hij dit nog ging onderzoeken.

De PvdA- en PvdD-fracties hebben hierover de volgende vragen:

  1. Is het college van plan om aan te sluiten bij het onafhankelijk onderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel budget wordt er voor gereserveerd (en waar zien we dat in de MPB)?
  2. Hoe verloopt de gemeentelijke lobby op dit moment en hoe schat het college in dat de gemeentelijke lobby succes heeft? En wat is het effect dan precies van de lobby?
  3. Wat vindt het college van de woorden door de Schiphol-bestuurder? In hoeverre verwacht ook het college dat Lelystad snel zal openen met alle gevolgen voor Apeldoorn? Als het college de inschatting deelt: wat gaat het college eraan doen? Als het college de inschatting niet deelt, welke inschatting maakt u dan en waarom?
  4. Welke argumenten gebruikt de gemeente in de lobby? Wordt bijvoorbeeld het feit dat de Rijksoverheid verkeerde informatie heeft gegeven, de gevolgen van de Corona pandemie (die iedereen aan het denken heeft gezet of zoveel vliegen wel verstandig is), uitstoot van o.a. stikstof, broeikasgassen (waarbij het al wel duidelijk is dat elektrisch vliegen voor vakantiereizen nog toekomstmuziek is) en fijnstof meegenomen? En hoe worden die argumenten door de Rijksoverheid beoordeeld?
  5. Wat vindt het college ervan dat inwonersinitiatieven/actiegroepen geld inzamelen om onafhankelijk onderzoek te laten verrichten terwijl de gemeente Apeldoorn dit (nog) niet doet maar wél de zorgen en belangen deelt met deze groepen? Is dit niet juist een taak van de overheid om dit soort onderzoek te laten verrichten, zoals ook collega-gemeenten doen?


Chris Schouten, raadslid PvdA Apeldoorn

Maaike Moulijn, fractievoorzitter PvdD Apeldoorn

Indiendatum: 10 jun. 2021
Antwoorddatum: 30 jun. 2021

Beantwoording vragen:

  • 1. Is het college van plan om aan te sluiten bij het onafhankelijk onderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel budget wordt er voor gereserveerd (en waar zien we dat in de MPB)?

Antwoord: Het college is niet van plan om aan te sluiten bij het onafhankelijk onderzoek van Red de Veluwe. Het college blijft zich inzetten voor een bestuurlijke lobby gezamenlijk met Provincie Gelderland en Gelderse gemeenten.

Afgelopen maand heeft wethouder Willems dit onderwerp met zijn collega’s in de Cleantech Regio besproken. Op zijn initiatief is er vervolgens bestuurlijk overleg geweest met Provincie Gelderland en enkele betrokken Gelderse gemeenten. Resultaat van dit overleg is bijgevoegde brief van Provincie Gelderland mede namens onze gemeente aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat. Met de brief vragen we aandacht voor de maatschappelijke onrust, die ontstaan is door de discutabele onderbouwing van de voorlopige Wnb-vergunning voor Lelystad Airport. We vragen de Ministers op welke wijze zij nieuwe uitkomsten en inzichten bijvoorbeeld op basis van een onafhankelijk onderzoek gaan betrekken bij de besluitvorming.

  • 2. Hoe verloopt de gemeentelijke lobby op dit moment en hoe schat het college in dat de gemeentelijke lobby succes heeft? En wat is het effect dan precies van de lobby?

Antwoord: We willen nog eens benadrukken, dat onze lobby gericht is tegen de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport en niet persé tegen de opening van Lelystad Airport. Dat is de inzet van Gemeente Apeldoorn zoals we met de gemeenteraad hebben afgesproken.

U weet, dat we ons standpunt afgelopen jaren in brieven en zienswijzen aan de betrokken ministers hebben uitgedragen en dat we daarbij samen optrekken met Provincie Gelderland en Gelderse gemeenten.

Wat we in ieder geval gezamenlijk (Gelderse kerngroep en actiegroepen) bereikt hebben, is dat er in de luchtruimherziening rekening wordt gehouden met de knelpunten rond de gemeente Apeldoorn en vliegveld Teuge als gevolg van de laagvliegroutes. Of de oplossingen voldoende zullen zijn moet nog blijken.

Wat we ook bereikt hebben is, dat de opening van Lelystad Airport diverse keren is uitgesteld en dat de Luchtvaartnota en de opening van Lelystad Airport controversieel zijn verklaard door het demissionaire kabinet.

Tot slot hebben we bereikt, dat de activiteiten op vliegveld Teuge door kunnen gaan.

  • 3. Wat vindt het college van de woorden door de Schiphol-bestuurder? In hoeverre verwacht ook het college dat Lelystad snel zal openen met alle gevolgen voor Apeldoorn? Als het college de inschatting deelt: wat gaat het college eraan doen? Als het college de inschatting niet deelt, welke inschatting maakt u dan en waarom?

Antwoord: De woorden van de Schiphol-bestuurder zijn voor zijn rekening en moeten naar onze mening geplaatst worden in het licht van de formatie van een nieuw kabinet. De uitkomst van de formatie en de samenstelling van het kabinet zal mede bepalend zijn voor de verdere besluitvorming over Lelystad Airport. Wij zien, dat er nog een aantal hobbels genomen moeten worden voordat Lelystad Airport open kan gaan voor burgerluchtvaart. Zolang er geen oplossing is voor de laagvliegroutes zullen wij onze lobby doorzetten.

  • 4. Welke argumenten gebruikt de gemeente in de lobby? Wordt bijvoorbeeld het feit dat de Rijksoverheid verkeerde informatie heeft gegeven, de gevolgen van de Corona pandemie (die iedereen aan het denken heeft gezet of zoveel vliegen wel verstandig is), uitstoot van o.a. stikstof, broeikasgassen (waarbij het al wel duidelijk is dat elektrisch vliegen voor vakantiereizen nog toekomstmuziek is) en fijnstof meegenomen? En hoe worden die argumenten door de Rijksoverheid beoordeeld?

Antwoord: Met de Provincie Gelderland hebben we de Leidraad voor de Gelderse inbreng op de Luchtvaartnota 2020-2025 vastgesteld. In 2019 hebben we met de gemeenteraad onze zienswijze op het luchthavenbesluit Lelystad besproken. De Gelderse visie, de zienswijze van de Gelderse partners en onze zienswijze hebben we bijgevoegd. Daarnaast hebben we de Gelderse zienswijze op de ontwerp- voorkeursbeslissing Luchtruimherziening toegevoegd.

Daarnaast zetten we in Apeldoorn ook stappen, zoals door monitoring van geluid in de omgeving van Apeldoorn en door te lobbyen voor de Berlijntrein, waardoor vluchten binnen 800 km kunnen worden beperkt.

  • 5. Wat vindt het college ervan dat inwonersinitiatieven/actiegroepen geld inzamelen om onafhankelijk onderzoek te laten verrichten terwijl de gemeente Apeldoorn dit (nog) niet doet maar wél de zorgen en belangen deelt met deze groepen? Is dit niet juist een taak van de overheid om dit soort onderzoek te laten verrichten, zoals ook collega-gemeenten doen?

Antwoord: Wij vinden het prima, dat actiegroepen geld inzamelen bij onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Dat past bij hun rol en kan ook hun draagvlak vergroten. Wij vinden, dat overheden niet in elkaars verantwoordelijkheid moeten treden en zien geen rol voor de gemeente om actiegroepen financieel te steunen. De bestuurlijke lobby en de lobby’s van actiegroepen kunnen elkaar echter wel versterken. Om die reden voeren we dan ook met regelmaat overleg met vertegenwoordigers van die actiegroepen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen, gesteld samen met ChristenUnie, over fairtrade zonnepanelen

Lees verder

Schriftelijke vragen over hittestress

Lees verder

    word lid Doneer