Schrif­te­lijke vragen over dierenleed de (circus)tent uit!


Hoe kan het dat er in Apeldoorn als dier­vrien­de­lijke stad nog circussen met dieren optreden?

Indiendatum: okt. 2019

In 2012 is de motie “dierenleed de (circus)tent uit” aangenomen. Hierin werd gevraagd om als gemeente actief circussen uit te nodigen zonder dieren dan wel circussen die een onberispelijk dierenwelzijnsbeleid voeren. Bij navraag bij de toenmalige stichting Wilde Dieren de Tent uit bleek dat er eigenlijk alleen bij jeugdcircussen die optreden met eigen huisdieren vrijwel geen twijfels zijn over het dierenwelzijn en bij alle andere circussen wel.

Ook uit het rapport 'Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland' blijkt dat er naast problemen met wilde zoogdieren vaak problemen worden gesignaleerd bij paarden, met name door onvoldoende beweging en langdurig transport. Toenmalig CDA-raadslid Peter Buijserd liet bij de indiening van de motie met een filmpje zien dat ook paarden ruimte en beweging nodig hebben en dat langdurige opsluiting bij het transport en de opbouw van de dierverblijven onwenselijk was en dat de motie zich daarom niet beperkte tot alleen wilde dieren. Helaas is het dierenwelzijn van andere gedomesticeerde dieren niet onderzocht in het eerder genoemde rapport.

Inmiddels is er gelukkig een landelijk verbod op het gebruik van wilde zoogdieren in circussen. Daardoor zien we helaas wel dat er steeds meer andere dieren in circussen worden gebruikt, zoals ezels, paarden, honden, katten, runderen, schapen, geiten, varkens, lama’s, alpaca’s, kamelen, dromedarissen, konijnen, bruine ratten, tamme muizen, cavia’s, goudhamsters, gerbils, vogels, reptielen, amfibieën en insecten. Het is onbekend hoe het dierenwelzijn voor deze dieren is geregeld.

Er komen helaas ook nog steeds circussen met dieren naar Apeldoorn. Komende week komt bijvoorbeeld circus Bolalou (dat zich als een circus met veel dieren presenteert en in december komt het Wintercircus. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Wat doet de gemeente nog aan het actieve uitnodigingsbeleid aan circussen zonder dieren(leed)? Kunt u hierbij aangeven wat het beleid oplevert, wat goed gaat en wat niet en waarom niet?
  2. Hoe kan het dat er dit jaar 2 circussen met dieren naar Apeldoorn komen?
  3. Moeten circussen in de aanvraag voor de evenementenvergunning vermelden dat zij dieren gebruiken en welke dieren? Zo ja, wat wordt er gedaan met die informatie? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat zou de gemeente verder nog kunnen doen om dieren(leed) de (circus)tent uit te doen?
  5. Heeft u nog iets anders te melden over deze kwestie?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 18 nov. 2019

Beantwoording vragen:

1.

Wat doet de gemeente nog aan het actieve uitnodigingsbeleid aan circussen zonder
dieren(leed)? Kunt u hierbij aangeven wat het beleid oplevert, wat goed gaat en wat niet en waarom niet?

Antwoord: wanneer initiatiefnemers van circussen zich bij de gemeente melden, dan wordt de aanwezigheid van dieren altijd besproken. Aanwezigheid en gebruik van dieren in circussen is geen weigeringsgrond en daarmee kunnen we deze circussen niet uitsluiten of andere circussen voorrang geven. Aan de eerdere motie over wilde dieren in het circus (en het ontmoedigen van hun komst naar Apeldoorn), is met het landelijke verbod op het optreden danwel rondreizen met wilde dieren in circussen uitvoering gegeven (2015). Voor enkele diersoorten is in de wet een uitzondering gemaakt, ondermeer ezels, paarden en honden. Voor circussen die rondreizen danwel optreden met deze uitgezonderde diersoorten geldt dat de gemeente voorafgaand aan het evenement het dierenwelzijn alleen bespreekbaar kan maken en kan wijzen op dierenwelzijn. Dat doen we dan ook en er wordt een passage over dierenwelzijn opgenomen in de evenementenvergunning. De aanvrager dient vooraf aan te geven wat ze specifiek doen aan het welzijn van dieren (aanwezigheid van water, voedsel, bewegingsruimte, veilige en geschikte verblijven, veterinaire zorg etc).

De controleurs van team THOR controleren bij deze evenementen altijd hoe de dieren erbij staan en of ze goed verzorgd worden. Ze controleren tevens of wat men aangeeft in de vergunningsaanvraag, ook daadwerkelijk gebeurt. De afgelopen jaren zijn geen misstanden geconstateerd en blijkt dat de dieren goed worden verzorgd en gehuisvest.

Kortom: we lopen er zeker niet voor weg; binnen de grenzen van onze bevoegdheden doen we wat we kunnen.

2.

Hoe kan het dat er dit jaar 2 circussen met dieren naar Apeldoorn komen?

Antwoord: Als circussen voldoen aan de wet-en regelgeving, is er geen grond om te weigeren. Zie ook antwoord bij vraag 1.

3.

Moeten circussen in de aanvraag voor de evenementenvergunning vermelden dat zij dieren gebruiken en welke dieren? Zo ja, wat wordt er gedaan met die informatie? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 1.

4.

Wat zou de gemeente verder nog kunnen doen om dieren(leed) de (circus)tent uit te doen?

Antwoord: Niets. We doen het maximale wat binnen ons bereik en bevoegdheid ligt.

5.

Heeft u nog iets anders te melden over deze kwestie?

Antwoord: het college heeft over dit onderwerp niets toe te voegen aan de voorgaande antwoorden.