Schrif­te­lijke vragen over natuur- en mili­eu­edu­catie


Indiendatum: feb. 2016

Vorige week bij de opening van het opgeknapte deel van de Eendrachtspreng in Ugchelen vertelde dorpsraadvoorzitter Harry Vos dat de dorpsraad zelf middelen beschikbaar stelt om natuureducatie aan de schoolkinderen te geven o.a. bij de Eendrachtspreng.

Hij gaf aan dat hij graag in gesprek gaat met de gemeente of zij hierin ook wil bijdragen. Dezelfde dag heeft de provincie Gelderland voor 2016 en 2017 middelen beschikbaar gesteld (€100.000 per jaar) aan IVN voor gemeentelijke projecten gericht op natuur- en milieueducatie. Een voorwaarde daarvoor is dat gemeenten financieel ook minimaal de helft bijdragen aan deze projecten.

Zoals u weet is de Partij voor de Dieren een groot voorstander van natuur- en milieueducatie. Wij stellen u daarom hierover de volgende vragen:

1. Is het college van mening dat natuur- en milieueducatie van belang is voor de kinderen in onze gemeente? Wilt u uw mening svp toelichten.
2. Is de gemeente op de hoogte van de bovengenoemde provinciale subsidieregeling? Indien nee, hoe kan dat?
3. Is de gemeente Apeldoorn bereid om gemeentelijke projecten gericht op natuur- en milieueducatie te co-financieren, zoals gevraagd wordt in de provinciale regeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke middelen wilt u hiervoor beschikbaar stellen?
4. Heeft de gemeente contact met IVN over eventuele projecten die in het kader van de provinciale regeling in Apeldoorn uitgevoerd zouden kunnen worden? Zo ja, welke zijn dit en zo nee, waarom niet?
5. Zijn er naast de dorpsraad Ugchelen nog meer dorps- en wijkraden die middelen beschikbaar stellen aan natuur- en milieueducatie?
6. Wat is uw reactie op het verzoek van de voorzitter van de dorpsraad Ugchelen om financieel bij te dragen aan natuur- en milieueducatie voor schoolkinderen bij bijvoorbeeld de prachtige sprengen? Wilt u dit antwoord svp toelichten.

Harry Voss