Schrif­te­lijke vragen over nood­toe­stand natuur en klimaat


Indiendatum: mei 2019

In verschillende steden wereldwijd is een noodtoestand voor het klimaat afgekondigd, zoals in Basel, Bristol, Londen, Berkely en Vancouver. Al deze steden zijn van mening dat hun nationale overheden onvoldoende doen om tot een daadkrachtig klimaatbeleid te komen.
En als eerste land ter wereld heeft het Britse parlement afgelopen week een noodtoestand voor het klimaat en milieu afgekondigd.

Ook in Nederland is het klimaatbeleid onvoldoende daadkrachtig. Zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving geconcludeerd dat de Nederlandse regering onvoldoende doet om aan de eigen klimaatambities te voldoen.

Er is helaas niet alleen een klimaatcrisis, maar ook een ecologische crisis. Op 6 mei jl. hebben de Verenigde Naties het rapport ‘Global Assesment Report on Biodiversity and Ecosystem Services’ over het uitsterven van soorten gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt onder andere dat de achteruitgang van ecosystemen groter is dan ooit en daarmee wordt de basis van ons eigen bestaan bedreigd. Dit is te wijten aan menselijk handelen.

Het is dus belangrijk en urgent dat de politiek zowel de klimaat- als ecologische (natuur en biodiversiteit) crisis aanpakt.

Apeldoorn is een groene gemeente die klimaatneutraal wil worden en biodiversiteit wil bevorderen. Daarom stelt de Partij voor de Dieren hierover de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat de Nederlandse regering te weinig doet om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen en welke acties onderneemt u om de regering te bewegen meer te doen?

2. Wat betekent het VN-rapport en de urgentie die daaruit naar voren komt om de achteruitgang van ecosystemen te voorkomen voor het Apeldoornse groenbeleid? Bent u het met ons eens dat Apeldoorn zich nog meer zou moeten inzetten voor natuur en biodiversiteit? Zo ja, wat wordt de aanpak en zo nee, waarom niet? En wat betekent dit voor de (financiële) inzet van Apeldoorn voor natuur en biodiversiteit?

3. Is het college bereid in Apeldoorn een noodtoestand voor het klimaat en de natuur af te kondigen om de urgentie te benadrukken? Zo ja, welke maatregelen kunnen we verwachten, en zo nee, waarom niet?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 14 jun. 2019

Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Vragen van de fractie van: PvdD

Datum vragen: 14 mei 2019

Onderwerp: noodtoestand natuur & klimaat

1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat de Nederlandse regering te weinig doet om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen en welke acties onderneemt u om de regering te bewegen meer te doen?

Het VN rapport geeft een verontrustend inzicht in de staat van de wereldwijde biodiversiteit waarbij er natuur verloren gaat met een snelheid die we niet eerder hebben meegemaakt. Het stelt menselijk handelen daarvoor verantwoordelijk en tegelijk stelt het dat deze achteruitgang zijn weerslag zal gaan hebben op ons welzijn als daarin geen verandering komt. Ook eerdere berichtgeving, onder meer over de dramatische achteruitgang van het insectenbestand, wezen ons al op de biodiversiteitscrisis.

Het betekent dat door iedereen, alle partijen en op alle (overheids)niveaus gehandeld zal moeten worden om deze achteruitgang te stoppen, Dit rapport geeft daartoe de urgentie zelf al aan; het mag voor alle betrokkenen helder zijn dat daar verantwoordelijkheid voor en rekenschap van genomen moet worden in de komende tijd. Daarvoor wordt nu ook aangestuurd op een wereldwijd biodiversiteitsverdrag (vergelijkbaar met het VN-klimaatakkoord) eind volgend jaar. Er zal een omwenteling nodig zijn, waarbij de belangen van natuur en klimaat integraler en zwaarder moeten worden meegewogen. Wij willen als groene gemeente vooral inzet plegen op het niveau waar we zelf invloed op hebben en dat is de vergroening en versterking van de biodiversiteit van Apeldoorn.

2. Wat betekent het VN-rapport en de urgentie die daaruit naar voren komt om de achteruitgang van ecosystemen te voorkomen voor het Apeldoornse groenbeleid? Bent u het met ons eens dat Apeldoorn zich nog meer zou moeten inzetten voor natuur en biodiversiteit? Zo ja, wat wordt de aanpak en zo nee, waarom niet? En wat betekent dit voor de (financiële) inzet van Apeldoorn voor natuur en biodiversiteit?

Apeldoorn is zich zeer bewust van de urgentie en heeft daartoe afgelopen jaar ook het Groenplan & de Ecogids opgesteld, welke ook zijn vastgesteld. Daarmee is een mooie stap gezet in de verdere vergroening van Apeldoorn. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn concrete uitwerkingen opgenomen waar nu al aan wordt gewerkt. We werken aan een verdere uitbouw van ons groen, maar willen ook de weg inslaan naar actievere bescherming, natuurinclusief bouwen en biodiverser beheren. Een omwenteling voor het integraler meewegen van natuur en klimaat is onder meer te maken door het koppelen van nieuwe initiatieven aan vormen van natuurinclusief bouwen.

Apeldoorn is volgens de groenindex de groenste stad van Nederland. Met ons uitvoeringsprogramma voor groen en biodiversiteit blijven we ons inspannen om onze groene ambities waar te maken.

3. Is het college bereid in Apeldoorn een noodtoestand voor het klimaat en de natuur af te kondigen om de urgentie te benadrukken? Zo ja, welke maatregelen kunnen we verwachten, en zo nee, waarom niet?

Hoewel het uitroepen van een noodtoestand voor klimaat en natuur opnieuw aandacht besteed aan de urgentie van de problematiek, zien wij meer in een actieve aanpak van knelpunten waarop we invloed kunnen hebben. Juist het nemen van -en voorlopen met- initiatieven zal inspiratievol zijn richting andere partijen en leiden tot concrete maatregelen.

Groenplan en Ecogids van Apeldoorn leggen die basis voor het uitvoeren van acties die mede gericht zijn op het versterken van biodiversiteit. We hebben een stevige hoofdgroenstructuur en een stevig compensatiebeginsel in de Verordening Groene Balans vastgesteld. We zijn met ons bloemrijk bermbeheer een voorbeeld voor andere gemeenten. We lopen voorop met de vaststelling van een SMP (soortmanagementplan) voor de beschermde beekprik én daaropvolgend ook één voor gebouwbewonende stadssoorten -waaronder vleermuizen en gierzwaluwen- dat in samenspraak met de woningcorporaties is opgesteld. Daarnaast werken we aan nieuwe vergroeningsprojecten, zoals de groene verbinding Elsbos tussen de Maten en het Beekbergerwoud, natuurinclusief bouwen én biodiverser beheren. Ook in Veluweverband werken we met de regio samen aan ecologische verbindingen, natuur in onze beekdalen en een versterking van het landschap. Met een dergelijke inzet dragen we concreet bij aan een versterking van groen en biodiversiteit en willen we daarnaast ook een stimulerende rol vervullen voor andere partijen.