Schrif­te­lijke vragen over snel­heids­ver­laging Kanaal Zuid


Indiendatum: 29 jul. 2023

Op 1 april 2021 heeft de raad de motie aangenomen die het college verzoekt om de snelheid op Kanaal Zuid te verlagen naar 60 km/uur. Naar aanleiding daarvan is er een pilot geweest met hoopgevende resultaten.

In januari 2023 is het onderzoek besproken waaruit blijkt dat snelheidsverlaging in combinatie met een andere weginrichting de weg veiliger maakt. De verwachting is dat de raad in het najaar definitief besluit over de snelheidsverlaging en andere maatregelen.

Ondertussen is er recent weer een ongeluk gebeurd Ditmaal niet op het Apeldoornse deel, maar voor ons wel aanleiding om vragen te stellen over dit onderwerp.

  1. Wat is de stand van zaken rondom dit dossier? Wanneer is de verwachting dat het voorstel in de raad wordt besproken en wanneer wordt het uitgevoerd?
  2. In dit artikel heeft wethouder Wenzkowski aangegeven dat er meer wordt ingezet op gedragsverandering. Hoe is daar afgelopen maanden op ingezet?
  3. Als onderzoek zijn wij afgelopen week een paar keer heen en weer gereden op deze weg. Het viel ons op dat er gewoon werd ingehaald ondanks de vele inhaalverbodsborden. In hoeverre wordt er door de politie gehandhaafd op het inhaalverbod?
  4. Het viel ons ook op dat er geen (dubbel) doorgetrokken streep is op de weg, wat gebruikelijk aangeeft dat er niet ingehaald mag worden. Waarom is dit niet aangebracht?
  5. Daarnaast viel ons op dat veel mensen zich niet aan de snelheid houden. Omdat er soms 60 en soms 80 gereden mag worden, rijden sommigen overal 60, anderen overal 80, sommigen houden zich wel aan 60-80-60-80 en weer anderen rijden veel harder. Is er nu al iets te doen tegen de onduidelijke snelheidswisselingen?
  6. Hoe handhaaft de politie op de maximumsnelheid?
  7. Zowel omwonenden, raadsleden als experts hebben aangegeven dat de bomen behouden moeten worden (en sterker nog dat zij ook een snelheid remmende werking hebben). Daarnaast hebben de bomen een grote historische, financiële en ecologische waarde. De wethouder heeft aangegeven dat hij zich inzet zoveel mogelijk bomen te behouden. Wat doet de wethouder om die belofte na te komen?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn

Indiendatum: 29 jul. 2023
Antwoorddatum: 25 aug. 2023

Beantwoording vragen:

1. Wat is de stand van zaken rondom dit dossier? Wanneer is de verwachting dat het voorstel in de raad wordt besproken en wanneer wordt het uitgevoerd?

Antwoord:

Vanwege de verkeerseffecten op de N786 (A50-Loenen) en de bijbehorende stikstofdepositie die een snelheidsverlaging op Kanaal Zuid met zich meebrengt, kan de snelheidsverlaging niet solitair worden ingevoerd. De snelheidsverlaging op Kanaal Zuid maakt dan ook onderdeel uit van het project Wegennet Eerbeek Loenen (onderdeel van het programma Eerbeek Loenen). De hoofdwegen in het gebied Eerbeek Loenen worden in samenhang beschouwd. U bent hierover geïnformeerd via een brief in oktober 2022 en in februari 2023 bent u geconsulteerd over de Voortgangsnotitie Koersnota Wegennet Eerbeek Loenen. In de Voortgangsnotitie zijn voor het Apeldoornse grondgebied naast de snelheidsverlaging op Kanaal Zuid ook snelheidsverlagingen voorgesteld voor de N786 (tussen A50 en Loenen en voor een deel in Loenen) en voor de Hoofdweg in Loenen voorgesteld als oplossingsrichting voor de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen die de wegen in dit gebied met zich meebrengen. Momenteel werken de provincie Gelderland, gemeenten Apeldoorn, Brummen en Rheden hard aan deel 2 van de Koersnota. Hierin zullen voor de hoofdwegen ontwerpen worden gemaakt en worden voorzien van een kostenraming. Daarnaast zullen stikstofberekeningen, natuuronderzoeken en geluidberekeningen worden gemaakt. We wachten nu op de resultaten van het stikstofonderzoek. Die zijn bepalend voor de aard en duur van de vervolgprocedure (natuurwetgeving). Omgevingsmanagement vraagt ook veel tijd en aandacht.

De verwachting is dat eind van dit jaar de Koersnota door GS en de gemeenteraden wordt vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling door PS en de gemeenteraden is voorzien in het eerste kwartaal van 2024. De Koersnota zal een planning bevatten, afhankelijk van de benodigde vervolgprocedure. We hopen in 2025 Kanaal Zuid te kunnen herinrichten tot een 60 km/u-weg.

2. In dit artikel (https://www.destentor.nl/apeld... worden-we-werken-keihard-om-ander-rijgedrag-af-te-dwingen~af8748eb/) heeft wethouder Wenzkowski aangegeven dat er meer wordt ingezet op gedragsverandering. Hoe is daar afgelopen maanden op ingezet?

Antwoord:

Naast infrastructurele maatregelen zijn maatregelen gericht op gedragsverandering ook van groot belang. Vanwege het ontbreken van capaciteit en expertise is hierop nog niet ingezet in relatie tot Kanaal Zuid. Onderdeel van de VJN is extra capaciteit onder andere met specifieke kennis op het gebied van gedragskunde. Als de gemeenteraad instemt met deze capaciteitsuitbreiding verwachten we volgend jaar hierop meer specifieke maatregelen te kunnen inzetten.

3. Als onderzoek zijn wij afgelopen week een paar keer heen en weer gereden op deze weg. Het viel ons op dat er gewoon werd ingehaald ondanks de vele inhaalverbodsborden. In hoeverre wordt er door de politie gehandhaafd op het inhaalverbod?

Antwoord:

De politie heeft het afgelopen jaar op regelmatige basis gehandhaafd op rijsnelheid. Het handhaven op het inhaalverbod is lastiger, omdat de pakkans bij deze overtredingen veel kleiner is. Desondanks heeft dit ook de aandacht van de politie. Wanneer tijdens surveillances overtredingen worden vastgesteld, wordt hierop gehandhaafd.

4. Het viel ons ook op dat er geen (dubbel) doorgetrokken streep is op de weg, wat gebruikelijk aangeeft dat er niet ingehaald mag worden. Waarom is dit niet aangebracht?

Antwoord:

Juridisch gezien is er geen verschil tussen het aanbrengen van borden en doorgetrokken markering. Op dit moment is er rond kruisingen (60 km/h-delen) en in bochten een doorgetrokken asstreep aanwezig en op de overige 80 km/u delen is met bebording het inhaalverbod aangegeven. Hoewel het voor de weggebruiker eenduidiger is om te kiezen voor een doorgetrokken asmarkering over de volledige lengte, is hier vanwege de beschikbare breedte toch van afgezien. Een doorgetrokken asstreep mag namelijk niet overschreden worden door weggebruikers. Aangezien de breedte om sommige delen van Kanaal Zuid beperkt is, is het met een snelheid van 80 km/u voor met name vrachtwagens en tractoren niet mogelijk om de asstreep niet te overschrijden (rekening houdend met breedte van vrachtwagens en benodigde beweegruimte bij 80 km/u). Bij herinrichting van Kanaal Zuid naar 60 km/u zal het inhaalverbod uiteraard op een eenduidige manier ingepast worden.

5. Daarnaast viel ons op dat veel mensen zich niet aan de snelheid houden. Omdat er soms 60 en soms 80 gereden mag worden, rijden sommigen overal 60, anderen overal 80, sommigen houden zich wel aan 60-80-60-80 en weer anderen rijden veel harder. Is er nu al iets te doen tegen de onduidelijke snelheidswisselingen?

Antwoord:

In afwachting van de snelheidsverlaging en de daarmee gepaard gaande herinrichting van Kanaal Zuid worden geen tussentijdse maatregelen genomen, aangezien wijzigingen in snelheid verkeerseffecten elders tot gevolg hebben (zie antwoord vraag 1).

6. Hoe handhaaft de politie op de maximumsnelheid?

Antwoord:

Zoals is beschreven bij vraag 3 heeft de politie het afgelopen jaar regelmatig gehandhaafd op snelheid op Kanaal Zuid. Er worden dan van een vast punt snelheidsmetingen uitgevoerd om overtredingen vast te stellen.

7. Zowel omwonenden, raadsleden als experts hebben aangegeven dat de bomen behouden moeten worden (en sterker nog dat zij ook een snelheid remmende werking hebben). Daarnaast hebben de bomen een grote historische, financiële en ecologische waarde. De wethouder heeft aangegeven dat hij zich inzet zoveel mogelijk bomen te behouden. Wat doet de wethouder om die belofte na te komen?

Antwoord:

De wethouder heeft tijdens de consultatie over de Voortgangsnotitie Koersnota Wegennet Eerbeek Loenen op 23 februari jl toegezegd dat de inzet is om zoveel mogelijk bomen te sparen. Bij het ontwerp dat zich momenteel in de afrondende fase bevindt, is dat ook nadrukkelijk de opgave. Feit blijft, dat een veilig ontwerp voor de snelheidsverlaging van Kanaal Zuid, niet zonder bomenkap mogelijk is.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over kapvergunning

Lees verder

Schriftelijke vragen over wespen en voorlichting over wespen

Lees verder

    word lid Doneer