Schrif­te­lijke vragen over wolven­beleid in Apeldoorn


Indiendatum: 24 jul. 2023

Op zondagochtend 8 juli probeerde een boer een wolf te verjagen met een hooivork. De wolf werd in het nauw gedreven, verdedigde zichzelf en beet de boer. Daarna heeft de burgemeester Jager van Westerveld het bevel gegeven tot het doden van dit beschermde dier. Een paar uur later is dit gebeurd. Een wolf mag alleen gedood worden in uitzonderlijke omstandigheden als er sprake is van acuut gevaar. Verschillende experts betwijfelen of dit hier het geval was en dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan tegen de desbetreffende burgemeester en de boer. De rechter gaat zich hier nog over buigen. Een dergelijke situatie zou zich ook kunnen voordoen in Apeldoorn. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren tot de volgende vragen:

  1. Is er vastgesteld beleid of een protocol van de gemeente ten aanzien van de wolf en eventuele conflictsituaties met mensen? Zo ja, hoe ziet dat eruit? Zo nee, waarom niet?
  2. Hanteert de gemeente het stappenplan van BIJ12?
  3. Hoe bepaalt onze burgemeester of er sprake is van acuut gevaar en opdracht mag geven om een wolf dood te schieten?
  4. Hoe worden Apeldoornse eigenaren van vee geïnformeerd over hoe zij hun dieren kunnen beschermen en wat zij zelf wel en niet moeten doen wanneer een wolf het vee bedreigt of aanvalt?

Het is belangrijk dat de burgemeester onafhankelijk en onpartijdig is. De burgemeester zit in de Raad van Advies Stichting het Nationale Park Hoge Veluwe. Deze stichting staat alom bekend als groot tegenstander van de wolf. Wij vinden deze functie niet passen bij de onafhankelijke en onpartijdige functie van een burgemeester in dit dossier.

  1. Hoe ziet het college dit en is de burgemeester bereid om deze nevenfunctie op te geven? Graag uw antwoord toelichten.

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren Apeldoorn

Indiendatum: 24 jul. 2023
Antwoorddatum: 20 sep. 2023

1. Is er vastgesteld beleid of een protocol van de gemeente ten aanzien van de wolf en eventuele conflictsituaties met mensen? Zo ja, hoe ziet dat eruit? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, de gemeente heeft nog geen vastgesteld beleid of protocol. Wel is er een concept gemeentelijk stappenplan. Landelijk is er een concept handelingsinstructie voor burgemeesters gereed die voor een juridische toets is voorgelegd aan o.a. de VNG. De landelijke werkgroep informatievoorziening wolf richting lokale overheden (wolvencommissies, BIJ12, IPO, VNG, provincie Drenthe en gemeente Heusden) werkt aan dit handelingsperspectief.

2. Hanteert de gemeente het stappenplan van BIJ12?

Antwoord: De gemeente hanteert de Interventierichtijnen1 van het Interprovinciaal Wolvenplan van het IPO als uitgangspunt bij het opstellen van het protocol

3. Hoe bepaalt onze burgemeester of er sprake is van acuut gevaar en opdracht mag geven om een wolf dood te schieten?

Antwoord: Door het raadplegen van (een) expert(s) en/of het provinciaal deskundigenteam of er op basis van waarnemingen sprake is van:

• probleemwolf én acuut gevaar (in wolf-mens situatie)

• probleemwolf bij wolf-hond situatie

zoals beschreven in de interventierichtlijnen van het IPO.

4. Hoe worden Apeldoornse eigenaren van vee geïnformeerd over hoe zij hun dieren kunnen beschermen en wat zij zelf wel en niet moeten doen wanneer een wolf het vee bedreigt of aanvalt?

Antwoord: Provincie Gelderland, de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (wolvencommissie) en de aangesloten leden van de wolvencommissie (o.a. LTO Schapenhouderij, Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland en de terreinbeherende organisaties) geven sinds 2019 voorlichting aan veehouders, schapen- en geitenhouders in het bijzonder. De eerste ervaringen leren dat de deelnamebereidheid achterblijft bij de verwachtingen. Demosessies op locatie met proefopstellingen en een herhaalde wolvenaanval in het gebied leidden nog niet tot een merkbare toename. De wolvencommissie intensiveert sinds 2021 haar communicatie (nieuwsbrieven, helpdesk, demonstratieopstellingen). In september 2021 is een wolvenconsulent gestart om schapenhouders en veehouders van praktisch en kosteloos advies te voorzien en te helpen bij hun aanvragen. Dit zou de drempel om maatregelen te treffen en daarvoor subsidie aan te vragen moeten verlagen. Daarnaast wordt innovatie gestimuleerd (autowinder, nettenmachine) en worden op verzoek noodsets verstrekt.

Bij schade aan vee die (vermoedelijk) veroorzaakt is door een wolf verwijzen alle kanalen naar BIJ12. BIJ12 bundelt alle beschikbare informatie over de wolf op haar website.

5 Hoe ziet het college dit en is de burgemeester bereid om deze nevenfunctie op te geven?

Antwoord: Het college herkent de aanname dat de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (verder: de stichting) alom bekend staat als groot tegenstander van de wolf niet. De stichting heeft als standpunt verwoord dat deze met de komst van de wolf in het Nationale Park De Hoge Veluwe wordt geconfronteerd met ernstige dilemma’s betreffende faunabeheer, economische schade, habitat- en soortenbescherming en bezoekersverwachtingen en heeft uiteengezet waarom de stichting pleit voor gecontroleerd beheer van de wolf in heel Nederland en voor het weren van de wolf uit het Park zelf. Zie hiervoor de website van de stichting, www.hogeveluwe.nl

De Raad van Advies van de stichting bestaat uit vijftien tot twintig personen die op persoonlijke titel de Raad van Toezicht of directie gevraagd en ongevraagd adviseren.

De burgemeester is, net als enkele van zijn voorgangers, lid van deze Raad van Advies. Dit is een onbezoldigde nevenfunctie.

De Gemeentewet maakt onderscheid in twee soorten nevenfuncties. Nevenfuncties die geheel verbonden zijn aan het ambt en die worden neergelegd bij beëindiging van het ambt, bezoldigd of onbezoldigd en overige nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd. In de Gemeentewet is ook een lijst opgenomen van onverenigbare nevenfuncties. Daar hoort deze nevenfunctie niet toe.

De niet-ambtsgebonden nevenfuncties mogen niet conflicteren met een goede vervulling van het ambt. De uitoefening van deze nevenfunctie bij een private organisatie in de buurgemeente staat los van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de burgemeester heeft in het kader van openbare orde en veiligheid in de gemeente Apeldoorn. In de huidige context is er geen aanleiding deze nevenfunctie te beëindigen.

1 Interventierichtlijnen van april 2023: https://www.bij12.nl/wp-conten...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over tankstation de Witte

Lees verder

Schriftelijke vragen over kapvergunning

Lees verder

    word lid Doneer