Schrif­te­lijke vragen PvdD inzake de uitgifte van bedrijfs­kavels


Indiendatum: dec. 2018

Uit uw brief van 2 november blijkt dat u een mogelijk tekort verwacht bij de uitgifte van bedrijfskavels. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

 1. Welke bedrijven hebben zich de afgelopen 2 jaar gevestigd op nieuwe bedrijfskavels of zijn voornemens om zich in Apeldoorn te gaan vestigen?
 2. In hoeverre voldoen de bedrijven die zich hebben gevestigd op de Ecofactorij aan het groene en duurzame profiel? Hoeveel bedrijven voldoen niet aan het profiel en/of het bestemmingsplan van de Ecofactorij, en waarom zijn deze bedrijven wel toegelaten?
 3. Hebben zich de afgelopen jaren bedrijven gevestigd in Apeldoorn die niet pasten in het bestemmingsplan en/of een negatief advies hebben gehad van deskundigen, zoals de GGD of omgevingsdienst? Zo ja, welke bedrijven zijn dit en waarom is er desondanks wel een vergunning afgegeven?
 4. Hoe worden inwoners en andere omliggende bedrijven geïnformeerd over en betrokken bij eventuele afwijkingen van de bestemming danwel het profiel?
 5. Recent blijkt dat laatste helemaal mis te zijn gegaan bij de komst van mestverwerker Greenferm, een bedrijf dat niet voldoet aan de voorwaarden voor de Ecofactorij. We hebben begrepen dat de wijkraden wel betrokken zijn geweest en dat die kritische geluiden hebben laten horen, maar dat inwoners die betrokken waren bij het protest tegen de voorganger kippenmestverbrander Fibronet (van fibronot.nl) niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke komst van de mestverwerker. Is het college met ons van mening dat inwoners en andere bedrijven beter betrokken moeten worden bij de vergunningverlening, zeker als het college weerstand tegen de plannen kan verwachten? Zo ja, hoe gaat het college dit verbeteren? Zo nee, waarom niet?
 6. Er zijn inwoners in de Maten die klagen dat de luchtkwaliteit afneemt en het aantal vervoersbewegingen te hoog wordt door de activiteiten op de Ecofactorij. Worden de luchtkwaliteit en het aantal vervoersbewegingen gemonitord? Zo ja, hoe ziet de ontwikkeling eruit? Zo nee, is het college bereid om dit te gaan monitoren? En hoe wordt er met deze klachten omgegaan?
 7. Wij hebben de indruk dat het college nu een rode loper uitrolt voor alle bedrijven, ook bedrijven die niet passen bij de Apeldoornse ambities of niet thuishoren op een bepaald bedrijventerrein. Gezien de economische recessie en financiële situatie van Apeldoorn in het verleden wellicht niet zo vreemd, maar de tijden zijn veranderd. In hoeverre overweegt het college om strikter te beoordelen of een bedrijf past op een bedrijventerrein en bij de ambities die Apeldoorn heeft en bedrijven die niet passen te weigeren?
 8. Zijn er de afgelopen paar jaar ook bedrijven geweigerd omdat ze niet passen op het betreffende bedrijventerrein of bij de gemeentelijke ambities? Zo ja, welke bedrijven en waarom? Zo nee, waarom niet?
 9. Er zijn nu steeds meer waarschuwingen dat de economische situatie (na 4 jaar groei) weer gaat verslechteren. In hoeverre heeft het college bij de schattingen in de brief hiermee rekening gehouden?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 23 jan. 2019

Beantwoording vragen

 1. 1. Welke bedrijven hebben zich de afgelopen 2 jaar gevestigd op nieuwe bedrijfskavels of zijn

voornemens om zich in Apeldoorn te gaan vestigen?

Antwoord:

Verkoopoverzicht 2017 en 2018

Momenteel zitten 15 bedrijven in de contractfase voor het afnemen van een bedrijfskavel, daarnaast hebben 18 bedrijven een reservering op een van de bedrijventerreinen. In verband met de privacy zijn de namen van de betreffende bedrijven niet genoemd.

 1. 2. In hoeverre voldoen de bedrijven die zich hebben gevestigd op de Ecofactorij aan het groene en duurzame profiel2? Hoeveel bedrijven voldoen niet aan het profiel en/of het bestemmingsplan van de Ecofactorij, en waarom zijn deze bedrijven wel toegelaten?

Antwoord:

Alle bedrijven zijn bij de vergunningverlening getoetst en voldoen aan de ambities en het gestelde profiel welke Gemeente Apeldoorn op dat moment beoogd heeft voor bedrijventerrein de Ecofactorij.

 1. 3. Hebben zich de afgelopen jaren bedrijven gevestigd in Apeldoorn die niet pasten in het

bestemmingsplan en/of een negatief advies hebben gehad van deskundigen, zoals de GGD of omgevingsdienst? Zo ja, welke bedrijven zijn dit en waarom is er desondanks wel een vergunning afgegeven?

Antwoord:

Nee

 1. 4. Hoe worden inwoners en andere omliggende bedrijven geïnformeerd over en betrokken bij eventuele afwijkingen van de bestemming danwel het profiel?

Antwoord:

Per vestiging cq verkoop van een bedrijfskavel wordt een inschatting gemaakt of een vestiging van het betreffende bedrijf een grote impact heeft op haar directe omgeving. Als hier sprake van is wordt het betreffende bedrijf geadviseerd en waar nodig ondersteund om de omgeving (bijvoorbeeld wijkraden) in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken.

 1. 5. Recent blijkt dat laatste helemaal mis te zijn gegaan bij de komst van mestverwerker Greenferm, een bedrijf dat niet voldoet aan de voorwaarden voor de Ecofactorij. We hebben begrepen dat de wijkraden wel betrokken zijn geweest en dat die kritische geluiden hebben laten horen3, maar dat inwoners die betrokken waren bij het protest tegen de voorganger kippenmestverbrander Fibronet (van fibronot.nl) niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke komst van de mestverwerker. Is het college met ons van mening dat inwoners en andere bedrijven beter betrokken moeten worden bij de vergunningverlening, zeker als het college weerstand tegen de plannen kan verwachten? Zo ja, hoe gaat het college dit verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

 • - Voldoet het bedrijf aan de voorwaarden van de Ecofactorij?: De komst van de mestverwerkingsbedrijf is in lijn met de duurzaamheidprincipes die het college zich voorgenomen heeft. Bij de opzet van de Ecofactorij is duurzaamheid in alle facetten leidend geweest. GreenFerm voldoet aan de gewenste duurzaamheidseisen. Het college juicht de komst van het bedrijf dan ook toe omdat het bedrijf tevens een bijdrage levert om de mestproblematiek in Nederland aan te pakken.
 • - Betrekken van belanghebbenden: In het voortraject is verschillende malen overleg geweest met de bewonerscommissie van de wijk “De Maten”. Er is afgesproken om de wijk regelmatig te informeren over de voortgang van het project. Er zal een klachtentelefoon worden geïntroduceerd waarop klachten van welke aard dan ook kunnen worden doorgegeven. Deze klachten zullen worden verzameld en met de gemeente en bewoners worden besproken waarna mogelijke acties en oplossingen zullen worden gedaan.
 1. 6. Er zijn inwoners in de Maten die klagen dat de luchtkwaliteit afneemt en het aantal vervoersbewegingen te hoog wordt door de activiteiten op de Ecofactorij. Worden de luchtkwaliteit en het aantal vervoersbewegingen gemonitord? Zo ja, hoe ziet de ontwikkeling eruit? Zo nee, is het college bereid om dit te gaan monitoren? En hoe wordt er met deze klachten omgegaan?

Antwoord:

Bij vestiging van een nieuw bedrijf wordt tijdens het vergunningsproces getoetst op onder andere deze aspecten. In de vergunning wordt beschreven aan welke voorschriften het bedrijf zich dient te houden. Blijkt uit klachten dat er niet aan deze voorschriften wordt voldaan, heeft de (lokale) overheid een handhavingsplicht als een handhavingsverzoek wordt ingediend.

 1. 7. Wij hebben de indruk dat het college nu een rode loper uitrolt voor alle bedrijven, ook bedrijven die niet passen bij de Apeldoornse ambities of niet thuishoren op een bepaald bedrijventerrein. Gezien de economische recessie en financiële situatie van Apeldoorn in het verleden wellicht niet zo vreemd, maar de tijden zijn veranderd. In hoeverre overweegt het college om strikter te beoordelen of een bedrijf past op een bedrijventerrein en bij de ambities die Apeldoorn heeft en bedrijven die niet passen te weigeren?

Antwoord:

Elk bedrijventerrein heeft een eigen profiel. Dit profiel is ook vertaald in het betreffende bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Als een bedrijf interesse toont in een bepaald bedrijventerrein wordt eerst gekeken of de betreffende bedrijfsactiviteiten passen binnen het vigerende bestemmingsplan en het profiel van het betreffende bedrijventerrein.

 1. 8. Zijn er de afgelopen paar jaar ook bedrijven geweigerd omdat ze niet passen op het betreffende bedrijventerrein of bij de gemeentelijke ambities? Zo ja, welke bedrijven en waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Als een bedrijf niet past binnen het profiel en/of bestemmingplan van het betreffende bedrijventerrein dan wordt dit aan het bedrijf kenbaar gemaakt. De acquisitiemanager kijkt samen met het bedrijf of er op een ander bedrijventerrein een alternatief is. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit duidelijk gecommuniceerd.

 1. 9. Er zijn nu steeds meer waarschuwingen dat de economische situatie (na 4 jaar groei) weer gaat verslechteren4. In hoeverre heeft het college bij de schattingen in de brief hiermee rekening gehouden?

Antwoord:

Het onderzoek van Bureau Buiten (medio 2018) toont juist aan dat er sprake is van een verwacht tekort in de periode tot 2030 aan bedrijfskavels. Zelfs in het meest behoudende scenario wordt een tekort verwacht tot 2030.