Schrif­te­lijke vragen PvdD inzake de uitgifte van bedrijfs­kavels


Uit uw brief van 2 november blijkt dat u een mogelijk tekort verwacht bij de uitgifte van bedrijfskavels. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:

  1. Welke bedrijven hebben zich de afgelopen 2 jaar gevestigd op nieuwe bedrijfskavels of zijn voornemens om zich in Apeldoorn te gaan vestigen?
  2. In hoeverre voldoen de bedrijven die zich hebben gevestigd op de Ecofactorij aan het groene en duurzame profiel? Hoeveel bedrijven voldoen niet aan het profiel en/of het bestemmingsplan van de Ecofactorij, en waarom zijn deze bedrijven wel toegelaten?
  3. Hebben zich de afgelopen jaren bedrijven gevestigd in Apeldoorn die niet pasten in het bestemmingsplan en/of een negatief advies hebben gehad van deskundigen, zoals de GGD of omgevingsdienst? Zo ja, welke bedrijven zijn dit en waarom is er desondanks wel een vergunning afgegeven?
  4. Hoe worden inwoners en andere omliggende bedrijven geïnformeerd over en betrokken bij eventuele afwijkingen van de bestemming danwel het profiel?
  5. Recent blijkt dat laatste helemaal mis te zijn gegaan bij de komst van mestverwerker Greenferm, een bedrijf dat niet voldoet aan de voorwaarden voor de Ecofactorij. We hebben begrepen dat de wijkraden wel betrokken zijn geweest en dat die kritische geluiden hebben laten horen, maar dat inwoners die betrokken waren bij het protest tegen de voorganger kippenmestverbrander Fibronet (van fibronot.nl) niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke komst van de mestverwerker. Is het college met ons van mening dat inwoners en andere bedrijven beter betrokken moeten worden bij de vergunningverlening, zeker als het college weerstand tegen de plannen kan verwachten? Zo ja, hoe gaat het college dit verbeteren? Zo nee, waarom niet?
  6. Er zijn inwoners in de Maten die klagen dat de luchtkwaliteit afneemt en het aantal vervoersbewegingen te hoog wordt door de activiteiten op de Ecofactorij. Worden de luchtkwaliteit en het aantal vervoersbewegingen gemonitord? Zo ja, hoe ziet de ontwikkeling eruit? Zo nee, is het college bereid om dit te gaan monitoren? En hoe wordt er met deze klachten omgegaan?
  7. Wij hebben de indruk dat het college nu een rode loper uitrolt voor alle bedrijven, ook bedrijven die niet passen bij de Apeldoornse ambities of niet thuishoren op een bepaald bedrijventerrein. Gezien de economische recessie en financiële situatie van Apeldoorn in het verleden wellicht niet zo vreemd, maar de tijden zijn veranderd. In hoeverre overweegt het college om strikter te beoordelen of een bedrijf past op een bedrijventerrein en bij de ambities die Apeldoorn heeft en bedrijven die niet passen te weigeren?
  8. Zijn er de afgelopen paar jaar ook bedrijven geweigerd omdat ze niet passen op het betreffende bedrijventerrein of bij de gemeentelijke ambities? Zo ja, welke bedrijven en waarom? Zo nee, waarom niet?
  9. Er zijn nu steeds meer waarschuwingen dat de economische situatie (na 4 jaar groei) weer gaat verslechteren. In hoeverre heeft het college bij de schattingen in de brief hiermee rekening gehouden?

Maaike Moulijn

Partij voor de Dieren