Schrif­te­lijke vragen klimaat­be­sten­digheid & brandweer


leiden tekorten brandweer tot vermin­derde veiligheid natuur, dier en mens?

Uit uw brief van 1 november blijkt dat de brandweer dit jaar waarschijnlijk aanzienlijke tekorten heeft, onder andere door de langdurige droogte dit jaar[1]. Door klimaatverandering neemt de inzet van de brandweer toe. De risico’s op o.a. natuurbranden, stalbranden en branden bij bedrijventerreinen neemt toe. Daarnaast blijkt uit hittestresskaarten dat met name de binnenstad en industrieterreinen verhoogde risico’s hebben om verhit te raken, evenals gevoelige locaties, zoals zorginstellingen en scholen[2]. Bij aanhoudende droogte is het ook wenselijk om dieren en planten te voorzien van extra water en ook daar neemt de brandweer een rol op zich[3].

Veiligheid en gezondheid zijn onbetaalbaar, maar moeten wel gefinancierd worden. Om al het werk goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat er voldoende brandweerposten zijn met goed materiaal. Ook moeten de vrijwillige en betaalde brandweerlieden goed getraind en geschoold blijven. De Partij voor de Dieren stelt hierover de volgende vragen:


1. Hebben de tekorten bij de brandweer geleid tot verminderde veiligheid van de natuur, mens en dier? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

2. Om het tekort voor 2018 te beperken wordt er nu bezuinigd op verschillende posten. Op welke posten wordt bezuinigd en welke gevolgen heeft dit voor de veiligheid van de natuur, mens en dier?

3. Hoe ziet het college de toekomst van de brandweer in het kader van de klimaatverandering o.a. wat betreft rollen (bijvoorbeeld preventie, advies bij inwoners en bedrijven, maar ook hulpverlening bij droogte en hittestress), toekomstige uitbraak van branden, benodigd materieel en aantal brandweerposten en wat voor gevolgen heeft dit voor de VNOG-budgetten?

4. Het college heeft aangegeven dat er momenteel voldoende bezetting is qua vrijwilligers. Klopt dit nog steeds? Zo ja, hoe wordt ervoor gezorgd dat die vrijwilligers gemotiveerd blijven om zich in te zetten? Zo nee, wat wordt gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven en te behouden?

5. Wat doet de brandweer aan preventie van o.a. natuurbranden, stalbranden en branden bij bedrijventerreinen? Heeft de brandweer ook een preventieve rol om droogte, bijvoorbeeld in de natuur, en hittestress op verschillende locaties te verminderen, waaronder ook gevoelige locaties, zoals zorginstellingen en scholen? En wat doet het college aan preventie op al deze genoemde terreinen?

6. In de zomer heeft de raad een brief ontvangen van het college waarin de aanpak van de aanhoudende droogte en hitte uiteen is gezet[4]. Heeft het college deze aanpak inmiddels geëvalueerd? Zo ja, wat blijkt hieruit? Zijn in de evaluatie ook de gevolgen voor dieren en planten van de aanhoudende droogte en hitte en de rol van de brandweer meegenomen? Zo nee, wanneer volgt deze evaluatie en kunnen bovenstaande punten hierin meegenomen worden?

7. Wanneer is de klimaatstresstest van Apeldoorn gereed en wanneer wordt deze met de raad en inwoners van Apeldoorn gedeeld en besproken? Wordt hierin ook de rol van de brandweer meegenomen?

Yvonne de Carpentier en Maaike Moulijn
Partij voor de Dieren

[1]https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/6986703/1/Brief%20B%26W%20tweede%20financiele%20verkenning%202-018%20VNOG/ https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-moet-mogelijk-structureel-meer-lappen-door-tekort-bij-brandweer~a7c57b99/

[2]https://ruimtelijkeadaptatie.nl/voorbeelden/overzicht-projecten/@199342/apeldoorn-hitte/

[3]https://www.apeldoorndirect.nl/stad/ook-wild-is-aan-gemeentepils-droogte-houdt-aan-20180706/

[4]https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/6706043/1/Raadsbrief%20Gevolgen%20van%20de%20droogte